ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keen-sighted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keen-sighted*, -keen-sighted-

keen-sighted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keen-sighted (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. keen-eyed
keen-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น Syn. sharp-eyed, sharp-sighted
keen-sighted (adj.) ตาไว See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม Syn. eagle-eyed
keen-sightedness (n.) ความหลักแหลม See also: ความฉลาด, ความแหลมคม Syn. discernment, perception

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keen-sighted
Back to top