ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardheartedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardheartedness*, -hardheartedness-

hardheartedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardheartedness (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ Syn. inhumanity
hardheartedness (n.) ความรุนแรง See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง Syn. asperity, sharpness, unkindness Ops. kindness, pity, softness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardheartedness
Back to top