ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asperity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asperity*, -asperity-

asperity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asperity (n.) ความหยาบคาย
asperity (n.) ความรุนแรง See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง Syn. sharpness, unkindness, hardheartedness Ops. kindness, pity, softness
English-Thai: HOPE Dictionary
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asperity
Back to top