ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharpened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharpened*, -sharpened-

sharpened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharpened (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharp-edged Ops. dull, blunt
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขว้างกา (n.) a wooden weapon sharpened at both ends
ทู่ (adj.) unsharpened See also: blunt, dull, obtuse, unpointed, round Syn. ทื่อ Ops. แหลม

sharpened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P)
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)

sharpened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends] FR:
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence ; sharpened stakes FR:
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent
ทู่[adj.] (thū) EN: blunt ; dull ; unsharpened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharpened
Back to top