ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cutter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cutter*, -cutter-

cutter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutter (n.) เครื่องตัด See also: มีดตัด
cutter (n.) ผู้ตัด
English-Thai: HOPE Dictionary
cuttern. เครื่องตัด,ผู้ตัด,เรือบด,เรือเร็ว,
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องตัดกระดาษ (n.) paper cutter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meet professor Nick Cutter a fascinating study in the tipping point between inspiration and lunacy.นี่ ศาสตราจารย์นิค คัตเตอร์ เขาดูแปลกๆ ไปตั้งแต่ภารกิจครั้งก่อนแล้วน่ะ
Abby, I think I'd know if Cutter was calling me.ผมคิดว่าผมน่าจะรู้นะ ถ้าคัตเตอร์โทรหาผม
Hopefully Cutter won't remember him.หวังว่าคัตเตอร์จะจำเขาไม่ได้นะ
The last time you let Cutter see you. That wasn't part of the plan, was it?ครั้งสุดท้ายคุณพลาดให้คัตเตอร์เจอคุณ \ นั่นไม่ได้อยู่ในแผนของเรา ใช่ไหม?
Don't tell Cutter yet, OK?อย่าบอกคัตเตอร์ ตกลงมั้ย?
Bottom line, whatever Cutter decides... ..I'm with him.สุดท้าย อะไรก็ตามที่สตีเฟ่นตัดสินใจ ฉันจะอยู่ข้างเขา
But Cutter is here with me and so are the others.แต่คัตเตอร์อยู่กับฉัน และก็ คนอื่น ๆ ด้วย
Don't worry guys, Cutter will get us out of this.ไม่ต้องห่วงนะพวกเรา คัตเตอร์จะช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่
I'm the one who organized a crazy cabal of secret cutter interns.ฉันคือคนที่จัดตั้งกลุ่มอินเทิร์นบ้าๆบอๆเข้าผ่าตัดอย่างลับๆ
Professor Cutter won't like you and he'll go out of his way to make your job impossible.แล้วก็จะทำให้งานของคุณลำบากมาก
So this is where Cutter predicts the anomaly will open.ดังนั้น ที่นี่เป็นที่ๆคัทเตอร์ทำนายไว้ ที่ๆประตูมิติเปิด
Have you noticed anything strange about Cutter recently?คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆ เกี่ยวกับคัตเตอร์มั้ย

cutter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 伐木工人] lumberjack; tree cutter
昂船洲[Áng chuán zhōu, ㄤˊ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄡ, 昂船洲] Stonecutters Island
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, 裁纸机 / 裁紙機] trimmer; paper cutter

cutter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッターシャツ[, katta-shatsu] (n) cutter shirt (long-sleeved sports shirt)
カッターシューズ[, katta-shu-zu] (n) cutter shoes
カッターナイフ[, katta-naifu] (n) box cutter (wasei
ガラス切り[ガラスきり, garasu kiri] (n) glass cutter
コールカッター[, ko-rukatta-] (n) coal cutter
フライス[, furaisu] (n) milling cutter (fre
捩じ切り[ねじきり, nejikiri] (n) screw cutter
裁断師[さいだんし, saidanshi] (n) (tailor's) cutter
裁断機[さいだんき, saidanki] (n) cutting machine (cloth); cutter
カッター[, katta-] (n) cutter; (P)
切断機;截断機[せつだんき, setsudanki] (n) cutter; cutting machine; guillotine
押し切り;押切り;押切[おしきり, oshikiri] (n) (1) straw cutter; short mane; (2) pressing and cutting
断裁機;断裁器[だんさいき;ダンサイキ, dansaiki ; dansaiki] (n) cutting machine; paper cutter; guillotine
木こり;樵;木樵;樵夫[きこり;しょうふ(樵夫), kikori ; shoufu ( shou otto )] (n) woodcutter; lumberjack; logger
草刈機;草刈り機[くさかりき, kusakariki] (n) (1) weed cutter; grass cutter; brush cutter; (2) (See 芝刈り機) lawn mower
葉切蟻[はきりあり;ハキリアリ, hakiriari ; hakiriari] (n) (uk) leafcutter ant
螺子切り[ねじきり, nejikiri] (n) screw cutter; thread cutting
達磨鮫[だるまざめ;ダルマザメ, darumazame ; darumazame] (n) (uk) cookie-cutter shark (Isistius brasiliensis); cigar shark

cutter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัตเตอร์[n.] (khattoē) EN: cutter FR: cutter [m] (anglic.)
มีดคัตเตอร์[n. exp.] (mīt khattoē) EN: cutter FR: cutter [m] (anglic.)
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters FR:
คีมปากเฉียง[n. exp.] (khīm pāk ch) EN: diagonal pliers ; diagonal cutting pliers ; diagonal wire cutters FR:
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaran) EN: gemcutter ; lapidary FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]

cutter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Asphaltschneider {m}asphalt cutter
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter
Steinschneider {m}cameo cutter
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Ringschneider {m}circular cutter
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter
Sprengschneider {m}explosive cutter
Fräsersatz {m}gang cutter
Betonstahlschere {f}iron bar cutter
Nutenfräser {m}keyway cutter
Wulstknacker {m}bead cutter
Fräser {m}milling cutter
Fräswerkzeug {n}milling cutter
Planansenkkopf {m} [techn.]spotfacing cutter
Radialfräser {m}radial milling cutter
Bogenschneider {m}sheet cutter
Steinschleifer {m}stone cutter
Rohrabschneider {m}tubing cutter
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Cutter {m}; Cutterin
Glimmerfräsapparat {m}mica undercutter
Graubrust-Pflanzenmäher {m} [ornith.]Peruvian Plantcutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cutter
Back to top