ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rifleman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rifleman*, -rifleman-

rifleman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rifleman (n.) ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do request one rifleman on lookout.ผมอยากให้มีพลแม่นปืน คอยสังเกตุการณ์ให้เราด้วย

rifleman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenadier {m} [ornith.]Rifleman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rifleman
Back to top