ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insipid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insipid*, -insipid-

insipid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insipid (adj.) ไม่มีรสชาติ See also: จืด, ไม่มีพิษไม่มีภัย, เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
English-Thai: Nontri Dictionary
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่ำช่า (adj.) insipid See also: tasteless, savorless, vapid, dull Syn. ไม่มีรส, จืดชืด
ไม่มีรส (adj.) insipid See also: tasteless, savorless, vapid, dull Syn. จืดชืด
จืด (v.) be insipid See also: be tasteless, be uninteresting, be dull Syn. เรียบๆ, จืดชืด, ชืดชา Ops. ตื่นเต้น, มีชีวิตชีวา, น่าสนใจ, มีสีสัน
ชืดชา (v.) be insipid See also: be tasteless, be uninteresting, be dull Syn. เรียบๆ, จืดชืด Ops. ตื่นเต้น, มีชีวิตชีวา, น่าสนใจ, มีสีสัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้
Being poor, insipid things, read by mere women, even, God forbid, written by mere women?หนังสือแสนจืดชืดที่ผู้หญิงอ่านกันใช่มั้ย หนังสือที่มีแต่ผู้หญิงแต่งใช่มั้ยคะ
No,I don't remember,but he was,you know,babbling about some insipid municipal sculpture competition he was hoping to winไม่รู้ ผมจำไม่ได้ แต่เขาพล่ามถึง\ การแข่งขันการทำรูปปั้นของเมือง... ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งเขาหวังที่จะชนะ
F.y.i.--one insipid article does not mean people here like you.จะบอกให้รู้ไว้ ว่าเรียงความจืดชืดอันเดียวไม่ได้แปลว่าคนที่นี่ชอบเธอ
That insipid senator put me in here.นั่นเพราะว่าุเจ้าวุฒิสมาชิกส่งข้ามาที่นี่!
And her insipid competition will be fired.และคู่แข่งไร้รสนิยม ก็จะถูกไล่ออก
I'm practically a prisoner with a husband whose heart is still with his dead wife, and his insipid daughter...ข้าเหมือนเป็นนักโทษ ที่อยู่กับสามีที่หัวใจของเขามีแต่ภรรยาที่ตายไปแล้ว และลูกสาวที่ไม่มีชีวิตชีวะเอาซะเลย
I don't need some insipid costume and a bird name.ฉันไม่ต้องการเครื่องแต่งกายบางอย่างไม่น่าสนใจและชื่อนก
It's either right or wrong, inspired or insipid.มันคือ ไม่ถูกก็ผิด ยอดเยี่ยม หรือ จืดชืด
Her stupid, vapid, insipid...สมองโง่ๆ เฉื่อยๆ จืดชืด...

insipid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, 淡淡] dull; insipid; unenthusiastic
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen

insipid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出涸らし[でがらし, degarashi] (n) washed out; insipid
没趣味[ぼつしゅみ, botsushumi] (adj-na,n) commonplace; vapid; insipid
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P)
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P)

insipid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
การสนทนาที่กร่อยมาก[xp] (kān sonthan) EN: insipid conversation FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
เป็นน้ำยาเย็น[adj.] (pennāmyāyen) EN: tasteless ; insipid FR:
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid FR: sans goût ; fade
ไม่มีรส[adj.] (mai mī rot) EN: FR: insipide ; fade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insipid
Back to top