ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witty*, -witty-

witty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witty (adj.) ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ Syn. clever Ops. stupid
English-Thai: HOPE Dictionary
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ
Would you sail to the ends of the Earth and beyond to fetch back witty Jack and him precious Pearl?นายต้องแล่นเรือไปสุดขอบโลก อันไกลโพ้น เพื่อนำแจ็ค และเรือเพิร์ล ที่เขารัก .. กลับมา
MM, I'VE MISSED YOUR WITTY BANTER.ฉันเกือบลืมไปว่านายมันกวนประสาทขนาดไหน
AND OUR WITTY BANTER, I AM ALL OUT OF WITTY AND BANTERเกิดอะไรขึ้นเหรอที่รัก ฉันกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกของประวัติชีวิตคน 31 คน และสิ่งที่ฉันเห็นก็คือความฉิบหายวายวอด
Look, Lucy is brilliant and witty and has more confidence than anybody I've ever met.ฟังนะ ลูซี่เป็นคนมีความสามารถ แล้วก็ฉลาดมาก แล้วก็มีความมั่นใจมากกว่าทุกคนที่ผมเคยเจอมา
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ
♪ I feel pretty and witty and bright ♪# สวยเปล่งประกาย ดูพริ้งเพริดพราย#
♪ I feel pretty and witty ♪ ♪ You can buy all the makeup ♪# -สวยเด่นเป็นประกาย# # - เธอซื้อเครื่องสำอางค์ก็ได้ #
And I'm too upset to come up with a witty description about how exactly I'm gonna kill you, but I'm just gonna do it, okay?และฉันโมโหมากที่ต้อง ควบคุมสติอธิบาย ว่าแน่ๆแค่ไหน ที่ฉันจะฆ่านาย แต่ ฉันก็จะทำแน่ ตกลงมั้ย
I myself am fine with a model or a witty gay.ฉันโอเคนะNกับพวกนางแบบ หรือเก้งกวางไฮโซ
Player to your right has no witty comebacks!คนเล่นด้านขวา สมองคงไม่กลับ

witty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 伶俐] clever; witty; intelligent
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, 风趣 / 風趣] humor; wit; humorous; witty
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful

witty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口可笑[くちおかし, kuchiokashi] (n) witty talking; joking
名文句[めいもんく, meimonku] (n) witty (happy, apt) remark; well-worded saying; epigram; aphorism
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
奇警[きけい, kikei] (adj-na,n) witty; original
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished

witty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
คำขำ[n. exp.] (kham kham) EN: something witty ; witticism FR:
ขำ ๆ ขัน ๆ = ขำๆ ขันๆ[adj.] (kham-kham k) EN: amusing ; witty FR:
คารมคมคาย[adj.] (khārom khom) EN: witty ; clever ; expressive FR:
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
คมคาย[adj.] (khomkhāi) EN: witty ; astute ; apposite ; shrewd ; acute FR:
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witty
Back to top