ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mate, -mate-

*mate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegitimate (adj.) นอกสมรส
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ)
acclimate (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize
acclimate (vt.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
alma mater (n.) โรงเรียนที่เคยศึกษามา
amalgamate (vt.) ทำให้รวมกัน Syn. unite, combine
amalgamate (vt.) รวมกัน
amalgamate with (phrv.) รวมกัน See also: รวม, ผสมกัน Syn. combine with, merge together, merge with
amateur (adj.) ซึ่งไม่มีทักษะ See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur (n.) ผู้ที่ไม่มีทักษะ See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur (n.) มือสมัครเล่น See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น Syn. nonprofessional, layman
amateur (adj.) สมัครเล่น Syn. amateurish
amateurish (adj.) สมัครเล่น See also: อดิเรก Syn. amateur, unprofessional
American materials (n.) หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน Syn. American history
animate (adj.) ซึ่งมีชีวิต Syn. alive, breathing, animated
animate (adj.) ซึ่งมีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง Syn. lively, vigorous
animate (vt.) ดลใจ See also: สร้างแรงบันดาลใจ Syn. inspire, arouse, excite
animate (vt.) ทำให้ดุจมีชีวิต
animate (vt.) ทำให้มีชีวิต Syn. liven up
animate (vt.) ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. vivify
animate (adj.) ที่มีชีวิตชีวา Syn. lively, living
animate being (n.) สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์) Syn. animal
animated (adj.) ที่เหมือนมีชีวิต Syn. alive
animated cartoon (n.) ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
approximate (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach, be almost the same as
approximate (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near, be almost the same as
approximate (adj.) ใกล้เคียง See also: ราวๆ, เกือบจะ Syn. proximate, rough, estimated
approximate (adj.) คล้ายคลึง Syn. resembling, alike
approximate (vt.) ประมาณ See also: กะ Syn. estimate
approximate to (phrv.) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice) See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
approximately (adv.) โดยประมาณ Syn. porximately
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, self-acting
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automatic, self-propellent, mechanical
automated production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. manufacturing
bedmate (n.) คู่สมรส See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน Syn. spouse
billy no mates (sl.) คนที่ไม่มีเพื่อน See also: คนไร้เพื่อน
carton material (n.) แผ่นกระดาษแข็ง Syn. cardboard, tagboard
checkmate (n.) การอยู่ในตำแหน่งชนะในการเล่นหมากรุก Syn. mate
checkmate (vt.) ทำให้เข้าตาจน See also: รุกให้จนแต้ม Syn. mate
classmate (n.) เพื่อนร่วมชั้นเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
classmaten. เพื่อนร่วมชั้น
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
copemate(โคพ'เมท) n. สหาย
cremate(ครี'เมท) vt. เผาศพ (ให้เหลือเถ้าถ่าน) ,ปลง,เผา, See also: cremation n. cremationism n. ดูcremate cremutionist n. ดูcremate cremator n. ดูcremate
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
gemmate(เจม'เมท) adj.,vt. มีหน่อ,เจริญเติบโต โดยการออกหน่อ
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
haematemesisอาเจียนเป็นเลือด
hamate(เฮ'เมท) adj. เป็นรูปตะขอ,คล้ายตะขอ. n. กระดูกรูปลิ่มของกระดูกข้อมือ
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
inmate(อิน'เมท) n. ผู้ที่ถูกกักอยู่ในโรงพยาบาลคุกหรืออื่น ๆ ,ผู้ที่อยู่ด้วยกัน, Syn. occupant
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
climate(n) อากาศ,ภูมิอากาศ
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
inanimate(adj) ไม่มีชีวิต,เซื่องซึม,ไม่สดใส,ไม่ร่าเริง
inmate(n) คนอยู่บ้านเดียวกัน,ผู้อยู่อาศัย
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
playmate(n) เพื่อนเล่น
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
roommate(n) เพื่อนร่วมห้อง
schoolmate(n) เพื่อนร่วมชั้นเรียน,เพื่อนนักเรียน
sublimate(vt) ระเหิด,ทำให้บริสุทธิ์
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
automateทำให้เป็นอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
haematemesisการอาเจียนเป็นเลือด, กระอักโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamate-รูปขอ, ปลายรูปขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inanimateไร้ชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ใบเดี่ยว]๒. แบบนิ้วมือ [ใบประกอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peltate-palmateแบบฝ่ามือก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pia materเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
raw materialวัตถุดิบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scaly; squamate; squamous๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Approximateการทำให้เข้ามาแนบชิดติดกัน [การแพทย์]
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Blood Pressure, Placental, Maternalความดันเลือดของรกด้านมารดา [การแพทย์]
Climateภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Estimateการประมาณการ [เศรษฐศาสตร์]
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
Fissionable materialวัสดุเกิดฟิชชันได้, วัสดุฟิสไซล์ และรวมถึงวัสดุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้ด้วยนิวตรอนเร็ว เช่น ยูเรเนียม-238
Glutamateกลูตาเมต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Inanimate Environmental Surfaceเชื้อติดเปื้อนอยู่ที่ผิวของเครื่องใช้ประจำวัน [การแพทย์]
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล การคัดแยกขยะ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น แยกขยะด้วยแม่เหล็ก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Monosodium glutamateผงชูรส [TU Subject Heading]
MR/TFs Material/ Transfer Facilities โรงขนถ่ายและนำกลับคืนวัสดุ, โรงฟื้นวัสดุและขนถ่าย สถานที่ขนถ่ายขยะและนำกลับคืนวัสดุมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Multi Channel Automatesเครื่องมืออัตโนมัติที่วัดระดับสารเคมีได้พร้อมกัน [การแพทย์]
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Primatesไพรเมทส์ [TU Subject Heading]
Proximate cause (Law)มูลเหตุใกล้ชิด [TU Subject Heading]
Raw materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]
Stalemateภาวะจนมุม
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้านอกออกใน (v.) be on intimate terms with someone Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ
กะ (v.) estimate See also: calculate Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน
กะๆ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
กันเอง (adv.) intimately See also: amicably, familiarly Syn. คุ้นเคย Ops. ห่างเหิน
การคาดคะเน (n.) estimate See also: estimation, judgement, forecast, budget Syn. การคาดการณ์
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
ขั้นสูงสุด (adj.) ultimate See also: elite Syn. ลำดับสูงสุด
ข้างมารดา (n.) maternal
คนสนิท (n.) intimate See also: intimate friend
คนใกล้ชิด (n.) intimate See also: intimate friend Syn. คนสนิท
คร่าว (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ Ops. อย่างละเอียด
คร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ Ops. ละเอียด
คลังพัสดุ (n.) materials store
ความจริงอันเป็นที่สุด (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง
คะเน (v.) estimate See also: approximate, conjecture, speculate, guess Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ
คาด (v.) estimate See also: guess, approximate, conjecture Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา
คาดคะเน (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. เดา, ประมาณ, กะ
คิด (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. คาดคะเน
คิดราคา (v.) estimate See also: evaluate, charge, appraise, value Syn. ตีราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
They are your schoolmates. Girls and boys. Uh, no-now, get in--พวกเขาเป็นโรงเรียนของคุณ เด็กหญิงและเด็กชาย
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
In the end, each inmate resembles the next:ในท้ายที่สุด ก็ต้องพบกับสิ่งเดียวกัน
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
The inmates look on without understanding.เหล่านักโทษต่างก็มองดู ด้วยความไม่เข้าใจ

*mate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 併] amalgamate; combine
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 动物性名词 / 動物性名詞] animate noun
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, 大约 / 大約] approximately; about
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, 概数 / 概數] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc)
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, 约合 / 約合] approximately; about (some numerical value)
约略[yuē, ㄩㄝlu:e4, 约略 / 約略] approximate; rough
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ, 近似解] approximate solution
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, 佛舍利] ashes of cremated Buddha
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, 伴侣 / 伴侶] companion; mate; partner
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 狎] be intimate with
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
染色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, 染色质 / 染色質] chromosome; genetic material of chromosome
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
气候暖化[qì hòu nuǎn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 气候暖化 / 氣候暖化] climate warming
气候变化[qì hòu biàn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 气候变化 / 氣候變化] climate change
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
配偶[pèi ǒu, ㄆㄟˋ ㄡˇ, 配偶] consort; mate; spouse
精湛[jīng zhàn, ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, 精湛] consummate; exquisite
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, 估量] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess)
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
同桌[tóng zhuō, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄨㄛ, 同桌] desk-mate; seat-mate

*mate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アニマティズム[, animateizumu] (n) animatism
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P)
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
アニメイト[, animeito] (adj-f) animate
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action
アマ[, ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P)
アマチュア[, amachua] (n,adj-no) amateur; (P)
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
アマチュアバンド[, amachuabando] (n) amateur bands
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run
アマチュアリズム[, amachuarizumu] (n) amateurism
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
アマ相撲[アマずもう, ama zumou] (n) amateur sumo
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アリスマティック[, arisumateikku] (n) arithmetic
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
オートマティスム[, o-tomateisumu] (n) automatism
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

*mate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām re) EN: climate FR:
อันติมะ[adj.] (antima) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติม-[adj.] (antima-) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neun) EN: FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) EN: FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
ใบประกอบแบบฝ่ามือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบนิ้วมือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: precedent ; proximate cause FR:
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:
ฌาปนกิจศพ[v. exp.] (chāpanakit ) EN: cremate FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชีววัสดุ[n.] (chīwawatsad) EN: biomaterial FR:
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay k) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptha) EN: legitimate FR:
โดยคร่าว ๆ = โดยคร่าวๆ[adv.] (dōi khrāo-k) EN: approximately FR:
โดยประมาณ[adj.] (dōi pramān) EN: approximate FR:
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner

*mate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
Akademie {f}; Alma mater
zugeteilte Menge {f}allotted material
Alma Mater {f}Alma Mater
Amateur {m} | Amateure
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon
Anschauungsmaterial {n}illustrative material
Fertigungsmaterial {n}applicable material
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Automat {m} | Automaten
Baggergut {n}dredged material
Materialcharge {f}batch of material
Klebematerial {n}bonding material
Bulkware {f}bulk material
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Schachmatt {n} | Schachmatt setzencheckmate | to checkmate
Klima {n} | mildes Klimaclimate | bland climate
Klimazone {f} | verschiedene Klimazonenclimate zone | different climates
Verbundmaterial {n}composite material
Kostenschätzung {f}cost estimate
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Dilettant {m}; Amateur
Ausstellungsmaterial {n}display material
Verbandszeug {n}dressing material
Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Eisenwerkstoff {m}ferrous material
Filtermaterial {n}filter material
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Brennstoff {m}; Brennmaterial
Fugenkitt {m}; Vergussmaterial
Funkamateur {m}; Funkamateurin
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT
leblos; unbelebt {adj} | lebloser; unbelebter | am leblosesten; am unbelebtesteninanimate | more inanimate | most inanimate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mate*
Back to top