ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charge*, -charge-

charge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge (vt.) กล่าวหา See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ Syn. accuse, impute
charge (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำกล่าวหา Syn. aaccusation
charge (n.) ความดูแล See also: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ Syn. custody, care, responsibility, duty
charge (n.) ค่าใช้จ่าย Syn. expense
charge (n.) ค่าธรรมเนียม Syn. fee, price
charge (n.) คำสั่ง See also: คำชี้แจง Syn. command, order
charge (vi.) จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
charge (vt.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. bear down, attack, assault
charge (vi.) ชำระเงิน Syn. bill
charge (n.) ตราประจำบนโล่ See also: ตรา
charge (vt.) เต็มไปด้วย See also: มากไปด้วย, ปกคลุมด้วย Syn. suffuse
charge (vt.) แต่งตั้ง Syn. appoint
charge (vt.) ทำให้รับหน้าที่ See also: ทำให้แบกรับภาระหน้าที่, มอบหมายให้
charge (vt.) บรรจุ (กระสุน) Syn. load, fill
charge (n.) ใบแจ้งหนี้ See also: ใบเรียกเก็บเงิน
charge (n.) ประจุไฟฟ้า See also: ขั้วไฟฟ้า
charge (vt.) ประทับตรา See also: ติดตรา
charge (vt.) ผัดหนี้ See also: ติดเงินไว้ก่อน, ติดหนี้ Syn. defer
charge (n.) ผู้ที่อยู่ในความดูแล See also: คนที่อยู่ในความดูแล
charge (vt.) ฟ้อง See also: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี
charge (n.) ภาระ See also: ความรับผิดชอบ Syn. burden
charge (vt.) มอบ See also: ส่งมอบ
charge (vt.) ยืม (หนังสือ) See also: ยืมหนังสือจากห้องสมุด Syn. borrow
charge (vt.) รับภาระ
charge (vt.) เรียกเก็บ
charge (vt.) เรียกเก็บเงิน See also: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย Syn. bill
charge (vt.) ลงบันทึกการยืม See also: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด)
charge (vt.) ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล
charge (vt.) สั่ง See also: สั่งให้ Syn. direct, command
charge (vt.) อัดแน่นอยู่ในใจ See also: อัดแน่น, อัดอยู่ในจิตใจ
charge (vt.) อัดไฟ See also: ชาร์จไฟ Syn. load, fill up
charge against (phrv.) ลงบัญชี See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้ Syn. chalk up
charge against (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน Syn. hold against
charge at (phrv.) พุ่งชน See also: จู่โจม
charge down (phrv.) ลงบัญชี (หนี้สิน) See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้ Syn. chalk up
charge for (phrv.) คิดราคาสำหรับ
charge into (phrv.) วิ่งเข้าชน See also: วิ่งชน
charge off (phrv.) ยอมรับความสูญเสีย Syn. write off
charge off (phrv.) ลงความเห็นว่า
charge on (phrv.) คิดราคาจาก See also: คิดจาก, เก็บเงิน (เช่นค่าภาษี)
English-Thai: HOPE Dictionary
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chargeประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chargeประจุ,อัดแบตเตอรี่,เก็บประจุไฟฟ้าไว้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดดอกเบี้ย (v.) be charge interest
ค่าธรรมเนียม (n.) charge See also: fee, due, duty Syn. ค่าบำรุง
คำกล่าวหา (n.) charge See also: accusation, complaint
ประจุ (n.) charge See also: electric charge Syn. ประจุไฟฟ้า
ฟ้อง (v.) charge See also: sue, prosecute Syn. ฟ้องร้อง
อธิกรณ์ (n.) charge See also: allegation, case, matter, affair, cause Syn. ข้อหา, เหตุ, โทษ, คดี
ชารต์แบต (v.) charge battery
อัดแบตเตอรี่ (v.) charge battery Syn. ชารต์แบต
อุปทูต (n.) charge d´affaires
ลงบัญชี (v.) charge it to one´s account See also: put it to one´s account, keep the accounts Syn. ค้าง, เชื่อ
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (n.) charge on immovable property
w.c. (abbr.) คำย่อของ without charge
ขูดเลือด (v.) overcharge See also: exploit by usury Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ
ขูดเลือดขูดเนื้อ (v.) overcharge See also: profiteer Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ
ค่ากำเหน็จ (n.) goldsmith´s charge See also: making fee Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง
ค่าบริการ (n.) service charge See also: service fees
ค่าผ่านประตู (n.) admission charge See also: gate fee, entrance fee
ค่าเหนื่อย (n.) service charge See also: cost of labour Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง
คิดราคาแพง (v.) overcharge Ops. คิดถูก
คิดแพง (v.) overcharge Syn. คิดราคาแพง Ops. คิดถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am in charge hereฉันรับผิดชอบที่นี่
He is in charge of this classเขาเป็นคนรับผิดชอบชั้นเรียนนี้
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
I'm the person in charge hereฉันเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบที่นี่
Take me to the person in chargeพาฉันไปหาคนที่รับผิดชอบ(เรื่องนี้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
Mr. Ambassador, as the man in charge of this embassy since Ambassador Sears left,{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตเป็นคนที่อยู่ในความดูแลของ สถานทูตเอกอัครราชทูตนี้ตั้งแต่เซียซ้าย
I didn't tell you my brother was in charge here.ฉันไม่ได้บอกนายว่า ว่าที่นี่พี่ฉันเป็นใหญ่
While I'm in charge here the prisoners are not to be tortured or cheated or murdered!ถ้าฉันคุมที่นี่ เชลยก็ต้องไม่... ...ถูกทารุณ... ...หรือถูกโกง...
Don is semi-retired and Mike is in charge of the family business.Don is semi-retired and Mike is in charge of the family business.
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
Besides, I'm in charge and I say we blow it up!นอกจากนี้ผมเป็นผู้นำและผมบอกว่าเราจะระเบิดมัน
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์
Actually, I've gotta excuse myself. I'm in charge of the games tonight.จริง ๆแล้วผมต้องขอตัวก่อน ผมเป็นหัวหน้าจัดงานโชว์ในคืนนี้
My grandfather put me in charge of the final show.คุณตาฉันให้ฉันเป็นคนจัดการ เรื่องการแสดงปิดฤดู

charge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
经管[jīng guǎn, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, 经管 / 經管] be in charge of
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, 核电荷数 / 核電荷數] electric charge on nucleus; atomic number
劝农使[quàn nóng shǐ, ㄑㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˊ ㄕˇ, 劝农使 / 勸農使] envoy charge with promoting agriculture (in Han dynasty)
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
主管[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 主管] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 掌] in charge of; palm of hand
掌管[zhǎng guǎn, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 掌管] in charge of; to control
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
史臣[shǐ chén, ㄕˇ ㄔㄣˊ, 史臣] official in charge of public records
电量[diàn liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 电量 / 電量] quantity of electric charge or current
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
控告[kòng gào, ㄎㄨㄥˋ ㄍㄠˋ, 控告] accuse; charge; sue
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium
冲打[chōng dǎ, ㄔㄨㄥ ㄉㄚˇ, 冲打 / 衝打] attack; charge
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 充电器 / 充電器] battery charger
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, 拼刺] bayonet charge
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, 拼刺刀] bayonet charge
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, 包乘组 / 包乘組] chartering charge
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, 房钱 / 房錢] charges for a room; house rental
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, 冲锋 / 沖鋒] charge; assault
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, 冲锋 / 衝鋒] charge; assault
记帐[jì zhàng, ㄐㄧˋ ㄓㄤˋ, 记帐 / 記帳] charge
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
堵塞费[dǔ sè fèi, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ ㄈㄟˋ, 堵塞费 / 堵塞費] congestion charge
接通费[jiē tōng fèi, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ ㄈㄟˋ, 接通费 / 接通費] connection charge
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, 反诉 / 反訴] counter-claim; counter-charge (in legal case)
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, 控罪] criminal charge; accusation
拔染[bá rǎn, ㄅㄚˊ ㄖㄢˇ, 拔染] discharge
排出[pái chū, ㄆㄞˊ ㄔㄨ, 排出] discharge
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, 排放] discharge; exhaust (gas etc)
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 排水量] discharge capacity

charge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスチャージ[, akusesucha-ji] (n) access charge
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge
カバーチャージ[, kaba-cha-ji] (n) cover charge
キーパーチャージ[, ki-pa-cha-ji] (n) keeper charge
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge
チャージ機[チャージき, cha-ji ki] (n) card charger; charge machine
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
テーブルチャージ[, te-burucha-ji] (n) cover charge; table charge
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
下足料[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge
下足番[げそくばん, gesokuban] (n) doorman in charge of footwear
主務大臣[しゅむだいじん, shumudaijin] (n) the cabinet minister in charge
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy
八艘飛び[やそうとび, yasoutobi] (n) leap up from the initial charge in order to surprise the opponent (sumo)
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P)
嘱託(P);属託;囑託(oK)[しょくたく, shokutaku] (n,vs) (1) commission; charge (person with); entrusting with; (2) part-time (employee); (P)
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
場代[ばだい, badai] (n) rent; cover charge
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages)
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods)
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge
小走り[こばしり, kobashiri] (n,adv,vs) (1) trot; half run; jog; (2) girl in charge of menial tasks in a samurai family
局に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
整髪料[せいはつりょう, seihatsuryou] (n) (1) (See ヘアリキッド) hairdressing product (creams, gels, etc.); (2) hairdressing fee; charge for a haircut
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet
殺人罪に問われて[さつじんざいにとわれて, satsujinzainitowarete] (exp) on a charge of murder
沖縄北方対策担当大臣;沖縄・北方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories
湯番[ゆばん, yuban] (n) person at a public bath in charge of heating the water and filling the baths
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge
電荷[でんか, denka] electric charge
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge
通信料金[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge

charge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดแบตเตอรี่[v. exp.] (at baettoēr) EN: charge a battery FR:
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: charge account ; accounts payable FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasu) EN: load a gun ; charge a gun FR: charger une arme
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
โดยไม่คิดมูลค่า[X] (dōi mai khi) EN: free ; free of charge FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแล[adj.] (dūlaē) EN: in charge of FR: chargé de
ดูแลรับผิดชอบ[v. exp.] (dūlaē rapph) EN: be in charge of FR:
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องเท็จ[v. exp.] (føng thet) EN: bring a false charge FR:
ฟรี[adj.] (frī) EN: free ; no charge ; gratis FR: gratuit ; gratos (fam.)
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing FR: gratuitement ; gratis
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge FR: être gratuit ; offrir gratuitement
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
เจ้าของไข้[n. exp.] (jaokhøng kh) EN: doctor in charge of a patient FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge FR: se ruer
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøn) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR:
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkh) EN: information ; charge FR: avis [m]
การคิดค่า[n. exp.] (kān khit kh) EN: charge FR:
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การประจุ[n.] (kān praju) EN: charge FR:
การประจุแบตเตอรี่[n. exp.] (kān praju b) EN: charge FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าบริการ[n. exp.] (khā børikān) EN: service charge ; service fee ; charges FR: service [m]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าเช่า[n.] (khāchao) EN: rent ; rental fee ; charge FR: loyer [m] ; coût de location [m]
คดีหมิ่นสถาบัน[n. exp.] (khadī min s) EN: lèse majesté charge FR:
ค่าเข้า[n. exp.] (khā khao) EN: admission charge ; admission ; admission price FR: prix d'entrée [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]

charge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
Zugangsgebühr {f}access charge
Akkumulatorladung {f}accumulator charge
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Batterieladung {f}battery level; battery charge
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Gebührencomputer {m}call charge computer
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
Ladungsausgleich {m}charge equalization; charge balance
Elementarladung {f}elementary charge
Explosivkopf {m} (einer Harpune)explosive charge (of a harpoon)
Sprengladung {f}explosive charge
gebührenfrei {adj}free of charge
zuschlagsfrei {adj}free of extra charge
gratis {adv}gratis; free of charge
Mietpreis {m}hire charge [Br.]
Ausleihgebühr {f}loan charge
Kernladung {f}nuclear charge
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge
Rezeptgebühr {f}prescription charge
Sachbearbeiter {m}official in charge
Benutzungsgebühr {f}service charge
Statische Aufladung {f}static electricity charge
Aufladung {f}charge
Gebührenaufstellung {f}account of charges
Abströmöffnung {f}air discharge opening
künstliche Grundwasseranreicherung {f}artificial recharge
Austrag {m}discharge
Austritt {m}exit; discharge
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time
Bogenentladungsröhre {f}arc discharge tube
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Kontospesen {pl}account carrying charges
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
Ladeluftkühler {m}charge air cooler; intercooler
Ladungsdichte {f}charge density
Ladungsträger {m}charge carrier
Ladungsträgergekoppelte Schaltung {f}charge coupled device (CCD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charge
Back to top