ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

briefly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *briefly*, -briefly-

briefly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
briefly (adv.) ชั่วครู่ See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ Syn. shortly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอสังเขป (adv.) briefly See also: roughly, in brief Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป Ops. ละเอียด
ย่อ (adv.) briefly See also: shortly, concisely
สั้น (adv.) briefly See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell Ops. ยาว
สั้นๆ (adv.) briefly See also: brusquely, curtly
สั้นๆ (adv.) briefly See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly Syn. รวบรัด
ห้วน (adv.) briefly See also: brusquely, curtly Syn. สั้น
ห้วน (adv.) briefly See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly Syn. สั้นๆ, รวบรัด
ห้วนๆ (adv.) briefly See also: brusquely, curtly Syn. สั้นๆ
อย่างคร่าวๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ
อย่างย่อ (adv.) briefly See also: shortly, concisely Syn. อย่างสั้นๆ Ops. อย่างยืดยาว
อย่างย่อๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างคร่าวๆ
อย่างย่อๆ (adv.) briefly See also: in brief, concisely Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป Ops. โดยละเอียด
อย่างสังเขป (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ
อย่างสั้นๆ (adv.) briefly See also: shortly, concisely Ops. อย่างยืดยาว
โดยย่อ (adv.) briefly See also: summarily, concisely Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป Ops. โดยละเอียด, อย่างละเอียด
โดยสังเขป (adv.) briefly See also: in brief, concisely Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ Ops. โดยละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
So, once again, what was briefly yours is now mine.ดังนั้น, อีกครั้ง, อะไรที่เป็นของคุณ ชั่วคราว ตอนนี้ เป็นของผม.
But we were briefly disrupt the entrails * linesสำหรับเรา คงใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อย ทั่วบริเวณ... .
I mean, did you ever... fancy, or think you might've briefly before you realized you didn't...จะถามว่า พวกเธอเคย... ลองดู หรือคิดว่าจะลองดู จะได้รู้ไงว่าชอบ..
I was briefly in love with the abstract concept of getting married.ฉันแค่เพิ่งเจอกับผู้หญิงในเสป็คที่ฉันอยากแต่งงานด้วย
We knew each other very briefly a long time ago. You don't know me at all.เรารู้จักกันในอดีตแต่แค่ช่วงสั้นๆ คุณไม่รู้จักผมดี
I may have briefly rebelled against harry,คงต้องแหกกฎแฮรี่อีกสักครั้ง
He's been a wild land fireman, cargo pilot, and briefly a college chemistry professor.เคยเป็นพนักงานดับไฟป่า\ คนขับเครื่องบินขนสินค้า และอาจารย์สอนเคมีในมหาวิทยาลัย
Only briefly at the chateau.เพียงแค่ไม่นานน่ะครับ
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ
At breakfast he briefly told me his worries regarding the economy and said I should invest my money in gold.แล้วเขาก็หลับไป ตอนทานมื้อเช้าเขาบอกฉันว่า เขาห่วงเศรษฐกิจแนะนำให้ฉัน...
Yeah, there happened to be a collection jar out for you, and we spoke briefly about your health concerns.ใช่ เกิดขึ้นตอนที่เห็นโถระดมเงินช่วยคุณ และเราได้คุยกันสั้นๆ ความเป็นกังวลเรื่องสุขภาพของคุณ

briefly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, 简单地 / 簡單地] briefly; simply
简而言之[jiǎn ér yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 简而言之 / 簡而言之] in a nutshell; to put it briefly
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally
概括[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, 概括] summarize; generalize; briefly

briefly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳画[はいが, haiga] (n) briefly drawn picture; haiku picture
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
早く言えば[はやくいえば, hayakuieba] (exp) (See 手っ取り早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu)

briefly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhē) EN: briefly ; in brief ; in short FR:
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly FR: en résumé ; en bref ; brièvement
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
ในเวลาสั้น ๆ = ในเวลาสั้นๆ[X] (nai wēlā sa) EN: briefly FR:
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สั้น ๆ = สั้นๆ[adv.] (san-san) EN: briefly FR:
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief FR: brièvement
อย่างย่อ[adv.] (yāng yø) EN: briefly FR:
อย่างย่อ ๆ = อย่างย่อๆ[adv.] (yāng yø-yø) EN: briefly FR: succinctement
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely FR: brièvement
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า briefly
Back to top