ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-operating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-operating*, -self-operating-

self-operating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-operating (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. automated, self-acting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-operating
Back to top