ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estimated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estimated*, -estimated-

estimated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estimated (adj.) ใกล้เคียง See also: ราวๆ, เกือบจะ Syn. proximate, rough
estimated (adj.) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย

estimated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推定年齢[すいていねんれい, suiteinenrei] (n) estimated (probable) age (e.g. of victim)
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price

estimated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดกันว่า...[v. exp.] (khāt kan wā) EN: it's estimated that ; it's expected that FR:
หนี้สินโดยประมาณ[n. exp.] (nīsin dōi p) EN: estimated liability FR:
ประมาณการ[adj.] (pramānkān) EN: estimated FR: estimé
ประมาณเวลา[n. exp.] (pramān wēlā) EN: estimated time FR:
ประมาณเวลาถึงปลายทาง[n. exp.] (pramān wēlā) EN: estimated time of arrival (ETA, ETOA) FR: heure d'arrivée prévue [f]
ราคาประเมิน[n. exp.] (rākhā pramo) EN: estimated price ; appraised value FR: prix estimé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estimated
Back to top