ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

porximately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *porximately*, -porximately-

porximately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
porximately (adv.) โดยประมาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า porximately
Back to top