ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

budget

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *budget*, -budget-

budget ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
budget (n.) งบประมาณ See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ Syn. allocation, funds
budget for (phrv.) คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
budgetary (adj.) เกี่ยวกับงบประมาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
budget(บัด'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ, See also: budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget
budgeteer(บัด'เจทเทียร์) n. ผู้ทำงบประมาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
budgetงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Budgetงบประมาณ [TU Subject Heading]
Budgetary controlการควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งบ (n.) budget See also: a sum of money Syn. งบประมาณ
งบบัญชี (n.) budget See also: estimate, statement Syn. งบดุล
งบประมาณ (n.) budget See also: estimate, statement Syn. งบดุล, งบบัญชี
งบการเงิน (n.) financial budget
ตั้งงบ (v.) set up a budget
ตั้งงบประมาณ (v.) set up a budget Syn. ตั้งงบ
ตัดงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. หักงบประมาณ, หักงบ
ตัดงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ
สำนักงบประมาณ (n.) Bureau of the Budget
หักงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ
หักงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got the defense department budget down here.มีงบประมาณของกองทัพอยู่ที่นี่ด้วย
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ
If there are any budget overruns, we're more than happy--ถ้างบประมาณมันเกินมา เรายินดีที่จะ
They already want to give half my budget to the Pentagon.ยังคงปักหลักอยู่. พวกเขาต้องการอยู่แล้ว ให้ครึ่งหนึ่งของงบประมาณ ของฉันไปที่เพนตากอน
The results so far no budget to 10%ผล ต้องให้ผ่านถึง 10 % เลยนะ
And I'd like to announce that we are going to double the gadget unit's budget for next year, so that if claw ever tries to show his face in riverton again, we'll be ready for him.ผมขอประกาศว่าเราจะเพิ่มทุน เป็นสองเท่า... ของงบประมาณโครงการหน่วยแก็ดเจ็ท ในปีหน้า... ฉะนั้นถ้าคลอว์โผล่หน้าเข้ามาที่ เมืองรีเวอร์ตั้นอีกครั้ง...
You know what his budget was?คุณก็รู้ว่าเงินจำนวนนั้นคืออะไร?
Due to the budget cuts, we can't invest in your project.เนื่องด้วยถูกตัดงบประมาณมา เราจึงไม่สามารถลงทุนกับโปรเจคของคุณได้น่ะครับ
I just don't have the budget to hire two consultants.แต่ฉันไม่มีงบประมาณ ที่จะจ้างที่ปรึกษาถึง 2 คนได้หรอก
My budget for rent...งบในการเช่าห้องของผม
The federal budget is out of control.งบประมาณเกินจะควบคุม

budget ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预算[yù suàn, ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ, 预算 / 預算] budget
国防预算[guó fáng yù suàn, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ, 国防预算 / 國防預算] defense budget
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, 紧缩 / 緊縮] reduce; tighten; cut back (budget etc)
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)

budget ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バジェット[, bajietto] (n) budget
バッジェット[, bajjietto] (n) budget
マイナスシーリング[, mainasushi-ringu] (n) budget reduction (wasei
一般会計予算[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
均衡予算[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget
均衡予算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier
暫定予算[ざんていよさん, zanteiyosan] (n) provisional budget
概算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests
水増し予算[みずましよさん, mizumashiyosan] (n) budget of padded (empty) figures
耐乏予算[たいぼうよさん, taibouyosan] (n) austerity (belt-tightening) budget
衆院予算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
衆院予算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
財政均衡計画[ざいせいきんこうけいかく, zaiseikinkoukeikaku] (n) balanced budget plan
財政赤字[ざいせいあかじ, zaiseiakaji] (n) budget deficit
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget
青天井予算[あおてんじょうよさん, aotenjouyosan] (n) limitless budget
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P)
予算上[よさんじょう, yosanjou] (adj-no) budgetary
予算措置[よさんそち, yosansochi] (n) budgetary provision
予算配分[よさんはいぶん, yosanhaibun] (n) budgetary allocation
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations
水増し[みずまし, mizumashi] (n,vs,adj-f) (1) dilution; watering down; (2) inflation (of budget, claim, etc.); padding; (P)
緊縮財政[きんしゅくざいせい, kinshukuzaisei] (n) reduced budget; budgetary austerities
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit

budget ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[n.] (batjet) EN: budget FR: budget [m]
หั่นงบประมาณ[v. exp.] (han ngoppra) EN: slash the budget FR: sabrer dans le budget
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room FR:
จัดงบประมาณให้สมดุล[v. exp.] (jat ngoppra) EN: balance the budget FR:
จัดทำงบประมาณ[v. exp.] (jat tham ng) EN: draw up a budget FR:
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppra) EN: revise a budget FR: réviser un budget
การอนุมัติงบประมาณ[n. exp.] (kān anumat ) EN: budget adoption FR: adoption du budget [f]
การบริหารงบประมาณ[n. exp.] (kān børihān) EN: budget execution FR:
การใช้จ่ายอย่างประหยัด[n. exp.] (kān chai jā) EN: budget [m] FR:
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ) EN: budget allocation FR:
การจัดทำงบประมาณเงินสด[n. exp.] (kān jat tha) EN: cash budget FR:
การจัดเตรียมงบประมาณ[n. exp.] (kān jattrīe) EN: budget preparation FR: préparation du budget [f]
การขาดดุล[n. exp.] (kān khātdun) EN: deficit ; budget deficit FR: déficit [m]
การควบคุมงบประมาณ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: budget control FR: contrôle budgétaire [m]
การวางแผนงบประมาณ[n. exp.] (kān wāngpha) EN: budget planing FR: planification budgétaire [f]
คู่มือการจัดทำงบประมาณ[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: budget manual FR:
นักวิเคราะห์งบประมาณ[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: budget analyst FR:
นโยบายงบประมาณขาดดุล[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: budget deficit policy FR:
นโยบายงบประมาณเกินดุล[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: budget surplus policy FR:
นโยบายงบประมาณสมดุล[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: balanced budget policy FR:
เงินงบประมาณของหลวง[n. exp.] (ngoen ngopp) EN: budget FR: budget [m]
เงินงบประมาณของหลวง[n. exp.] (ngoen ngopp) EN: money from the state budget FR: l'argent de l'État [m]
งบ[n.] (ngop) EN: budget ; sum of money ; account ; financial statement FR: budget [m] ; fonds [mpl] ; somme [f] ; compte [m] ; relevé [m]
งบบริษัท[n. exp.] (ngop børisa) EN: company budget FR:
งบจร[n. exp.] (ngop jøn) EN: non-recurrent budget ; contingency budget FR:
งบการเงิน[n. exp.] (ngop kānngo) EN: financial budget ; financial statement FR:
งบโฆษณา[n. exp.] (ngop khōtsa) EN: FR: budget publicitaire [m]
งบผูกพัน[n. exp.] (ngop phūkph) EN: obligatory budget FR:
งบประจำปี[n. exp.] (ngop prajam) EN: budget year FR:
งบประมาณ[n.] (ngoppramān) EN: budget ; budget estimate ; estimate ; statement FR: budget [m] ; estimation budgétaire [f]
งบประมาณแบบแสดงผลงาน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: program budget ; performance budget FR:
งบประมาณการโฆษณา[n. exp.] (ngoppramān ) EN: advertising budget FR: budget publicitaire [m]
งบประมาณค่าใช้จ่าย[n. exp.] (ngoppramān ) EN: expense budget FR:
งบประมาณขาดดุล[n. exp.] (ngoppramān ) EN: deficit budget ; deficit account FR: budget déficitaire [m]
งบประมาณของหลวง[n. exp.] (ngoppramān ) EN: state budget FR:
งบประมาณคงที่[n. exp.] (ngoppramān ) EN: fixed budget FR:
งบประมาณลงทุน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: capital budget FR:
งบประมาณเงินสด[n. exp.] (ngoppramān ) EN: cash budget FR:
งบประมาณเงินทุน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: capital budget FR:

budget ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsetat {n}acquisition budget
Berichtigungshaushalt {m}amended budget
Rüstungshaushalt {m}arms budget; armament budget
Etat {m}; Budget
Bundeshaushalt {m}federal budget
Angebotsbudget {n}proposal budget
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model
Ausgabengrenze {f}budget ceiling
Haushaltsdefizit {n}budget deficit
Haushaltsjahr {n}budget year; fiscal year
Richtpreis {m}budget price
Finanzhaushalt {m}budgetary planning
Haushaltsmittel {pl}budgetary funds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า budget
Back to top