ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tentatively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tentatively*, -tentatively-

tentatively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, 姑且] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively

tentatively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tentatively
Back to top