ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mechanical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mechanical*, -mechanical-

mechanical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mechanical (adj.) เกี่ยวกับเครื่องจักรกล Syn. motorized, powered engineering
mechanical (adj.) ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร See also: ซึ่งเป็นเครื่องจักร Syn. power-driven, involuntary
mechanical (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ Syn. automatic, machinelike
mechanically (adv.) อย่างเครื่องจักร See also: อย่างไม่หยุดพัก Syn. automatically
English-Thai: HOPE Dictionary
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mechanical-กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงกล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Mechanical engineeringวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล การคัดแยกขยะ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น แยกขยะด้วยแม่เหล็ก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
เชิงกล (adj.) mechanical
วิศวกรช่างกล (n.) mechanical engineer Ops. คน
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
วิศวกรรมเครื่องกล (n.) mechanical engineering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, you know, there's like these mechanical items.มีของบางอย่าง... ...เป็นเครื่องทุ่นแรง
Leningrad Institute of Mechanical and Optical Science!เลนินกราดสถาบันวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล!
LITMO is the Leningrad Institute for Mechanical and Optical Science.LITMO เป็นสถาบันเลนินกราดสำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้
You're talking about a profound transition from the mechanical to the biological.คุณกำลังพูดถึง... การเปลี่ยนแปลงที่ลึกชึ้งจากเครื่องกล ไปสู่ชีวะภาพ
A mechanical machine, nothing more.เครื่องจักรชนิดหนึ่ง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า
That's a mechanical line. It's impossible.นั้นทางของเครื่องจักร เป็นไปไม่ได้
That's a mechanical line. No one can pilot mechanical.นั่นสายแมคคานิค ไม่มีใครขับผ่านสายแมคคานิคได้หรอก

mechanical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铲土机[chǎn tǔ jī, ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 铲土机 / 鏟土機] earth-moving machine; mechanical digger
铲运机[chǎn yùn jī, ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄐㄧ, 铲运机 / 鏟運機] earth-moving machine; mechanical digger
力传递[lì chuán dì, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力传递 / 力傳遞] mechanical transmission
力学传递[lì xué chuán dì, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力学传递 / 力學傳遞] mechanical transmission
动力系统[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 动力系统 / 動力系統] mechanical system
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 扫除机 / 掃除機] mechanical sweeper
机器人[jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ, 机器人 / 機器人] mechanical person; robot
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
机械能[jī xiè néng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄥˊ, 机械能 / 機械能] mechanical energy
机械钟[jī xiè zhōng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ, 机械钟 / 機械鐘] mechanical clock
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, 轴承 / 軸承] bearing (mechanical)
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 机械 / 機械] machine; machinery; mechanical
机械性[jī xiè xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 机械性 / 機械性] mechanical
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing

mechanical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
シャーペン[, sha-pen] (n) (abbr) (See シャープペンシル) mechanical pencil (wasei
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint
ムーバー[, mu-ba-] (n) mover; mechanical ride
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering
機械技師[きかいぎし, kikaigishi] (n) mechanical engineer; mechanician
機械科[きかいか, kikaika] (n) course in (of) mechanical engineering
機械翻訳[きかいほんやく, kikaihonyaku] (n) {comp} machine translation; mechanical translation; automatic translation
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
絡繰り;絡繰(io);機関[からくり, karakuri] (n) (1) (uk) mechanism; machinery; contrivance; device; (2) (uk) trick; dodge; (3) (uk) (abbr) (See からくり人形) mechanical doll; string puppet
オプトメカニカルマウス[, oputomekanikarumausu] (n) {comp} optomechanical mouse
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
メカ[, meka] (n) (1) (abbr) mechanical; (2) mechanism; (3) mechanic; (P)
写真製版[しゃしんせいはん, shashinseihan] (n,vs) photoengraving; photomechanical process; photochemical engraving
機械仕掛け[きかいじかけ, kikaijikake] (n) mechanical; mechanized; mechanised
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design

mechanical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
เชิงกล[adj.] (choēngkon) EN: mechanical FR: mécanique
การได้เปรียบเชิงกล[n. exp.] (kān dāi prī) EN: mechanical advantage FR:
การผุพังทางกายภาพ[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering ; physical weathering FR:
การผุพังทางกล[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering FR:
การสั่นสะเทือนทางกล[n. exp.] (kān sansath) EN: mechanical vibrations FR: vibrations mécaniques [fpl]
คลื่นกล[n. exp.] (khleūn kon) EN: mechanical wave FR: onde mécanique [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor FR: machine [f] ; mécanisme [m]
ความแข็งแรงเชิงกล[n. exp.] (khwām khaen) EN: mechanical strength FR:
กล[adj.] (kon) EN: mechanical FR: mécanique
กลศาสตร์[n.] (konlasāt) EN: mechanics ; mechanical science FR: mécanique [f]
งานกล[n. exp.] (ngān kon) EN: mechanical work FR:
พลังงานเชิงกล[n. exp.] (phalang-ngā) EN: mechanical energy FR:
พลังงานกล[n. exp.] (phalang-ngā) EN: mechanical energy FR: énergie mécanique [f]
ประสิทธิผลเชิงกล[n. exp.] (prasitthiph) EN: mechanical efficiency FR:
ระบบระบายอากาศเชิงกล[n. exp.] (rabop rabāi) EN: mechanical ventilation systems FR:
ทางกล[adj.] (thāng kon) EN: mechanical FR: mécanique
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam ) EN: mechanical engineering FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรเครื่องกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
ยันตรกรรม[n.] (yantrakam) EN: mechanical engineering FR:

mechanical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apparateraum {m}machine room; mechanical room
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Mechanik {f}mechanics; mechanical system
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Gleitringdichtung {f} [techn.]mechanical seal; shaft seal
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Maschinenbau {m}mechanical engineering
Maschinensatz {m}mechanical typesetting
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble
mechanisch {adj} | nicht mechanischmechanical | unmechanical
mechanische (konventionelle) Verbuchung {f}mechanical charging
Fahrzeugpanne {f}mechanical breakdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mechanical
Back to top