ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estimation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estimation*, -estimation-

estimation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estimation (n.) การประเมิน See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน Syn. assessment, evaluation, judgement
estimation (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ Syn. esteem, regard
English-Thai: HOPE Dictionary
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
English-Thai: Nontri Dictionary
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัตตะ (n.) estimation See also: judgement Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ
มัตตะ (n.) estimation See also: judgement Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're giving you our best estimation and we urge you to allow us to launch.เราประเมินให้ดีที่สุดแล้วครับ\ และขอให้ท่านอนุมัติให้เรา
My advance,plus an estimation of what you deserve for the other two books.เงินล่วงหน้าค่าความคิดของเธอที่ควรได้จากหนังสือสองเล่ม
And Frost was right in his estimation of what Parkman stood to lose.และฟรอสก็คาดการณ์ถูก ว่าพาร์คแมนต้องยอม
Estimation of market... value of... brownies has...ผมก็ไม่ได้บอกเธอว่าคุณอยากจะคุยด้วย มูลค่าตลาดโดยประมาณ ของ...
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้
You might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน
Mind you, that's just like a guestimation.เป็นไรไหมคะ แต่ที่บอก มันเป็นแค่การประมาณเดาๆเอาน่ะค่ะ
That's running wild in my estimation.มันวิ่งวุ่นอยู่ในความคิดผม
By my estimation, that'll more than triple your current business.โดยการประเมินค่าของฉัน ทำกำไรสามเท่ามากกว่าธุรกิจในปัจจุบันของนายเสียอีก
In my estimation, that man would become its slave.ด้วยการประมาณการณ์ ของผม ชายคนนั้นคงตกเป็นทาส ไปเสียแล้ว

estimation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter)
推算[すいさん, suisan] (n,vs) estimation
値踏み[ねぶみ, nebumi] (n,vs) appraisal; estimation; evaluation; setting prices
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P)
推定[すいてい, suitei] (n,vs,adj-no) (1) presumption; assumption; (2) estimation; (P)
推計[すいけい, suikei] (n,vs) estimate; estimation; (P)
沽券;估券[こけん, koken] (n) (1) dignity; credit; public estimation; face; honor; reputation; (2) (arch) deed of sale (for a land, forest or house); (3) (arch) sale value; selling price
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P)
算定[さんてい, santei] (n,vs,adj-no) calculation; estimation; computation; (P)
見積もり(P);見積り(P);見積(io)[みつもり, mitsumori] (n) estimate; estimation; valuation; quotation; (P)
過大視[かだいし, kadaishi] (n,vs) overestimation
過大評価[かだいひょうか, kadaihyouka] (n,vs,adj-no) overestimation; overvaluing
過小評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation

estimation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment ; approximation FR: estimation [f]
การประมาณค่า[n. exp.] (kān pramān ) EN: estimation FR: estimation [f]
การประมาณราคา[n. exp.] (kān pramān ) EN: estimate FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal ; evaluation FR: évaluation [f] ; estimation [f]
การประเมินราคา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal FR: estimation [f[ ; évaluation [f]
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal FR: fixation du prix [f]
มัตตะ[n.] (matta) EN: estimation FR:
งบประมาณ[n.] (ngoppramān) EN: budget ; budget estimate ; estimate ; statement FR: budget [m] ; estimation budgétaire [f]
ผลการประเมิน[n. exp.] (phon kān pr) EN: FR: évaluation [f] ; estimation [f]
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation

estimation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Punktschätzung {f}point estimation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estimation
Back to top