ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estimate*, -estimate-

estimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estimate (n.) การตีราคา See also: การประมาณค่า Syn. appraisal, evaluation
estimate (vt.) ประมาณ See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ Syn. appraise, evaluate, guess
estimate at (phrv.) ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)
estimated (adj.) ใกล้เคียง See also: ราวๆ, เกือบจะ Syn. proximate, rough
estimated (adj.) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
English-Thai: Nontri Dictionary
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimateการประมาณการ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะ (v.) estimate See also: calculate Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน
การคาดคะเน (n.) estimate See also: estimation, judgement, forecast, budget Syn. การคาดการณ์
คะเน (v.) estimate See also: approximate, conjecture, speculate, guess Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ
คาด (v.) estimate See also: guess, approximate, conjecture Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา
คาดคะเน (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. เดา, ประมาณ, กะ
คิด (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. คาดคะเน
คิดราคา (v.) estimate See also: evaluate, charge, appraise, value Syn. ตีราคา
ประมาณ (v.) estimate See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง
ประมาณการ (v.) estimate See also: approximate, calculate, forecast, budget Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน
ประมาณการ (n.) estimate See also: estimation, judgement, forecast, budget Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน
ประเมิน (v.) estimate See also: assess, evaluate, appraise, approximate Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง
ประเมินราคา (v.) estimate See also: calculate, evaluate Syn. ตีราคา
เก็ง (v.) estimate See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา
ประมาณตัว (v.) estimate one´s own ability or strength Syn. ประมาณตน
กะๆ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
ราคาประเมิน (n.) cost estimate See also: cost appraisal, cost assessment
ราคาประเมิน (n.) cost estimate See also: cost appraisal, cost assessment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you just kind of estimate it, huh?- คุณเพียงคาดคะเนเหรอ
General, how many troops do you estimate you will needท่านแม่ทัพ เจ้าคิดว่าว่าจะต้องใช้เหล่าทหารจำนวนเท่าไหร่
Revised estimate of velocity is... 3,000 kilometers a second.ผลการคำนวนความเร็วล่าสุด อยู่ที่... 3000 ก.ม. ต่อวินาที
Your estimate is pretty acute, sir.การคาดการณ์คุณแม่นยำนะคะ ท่าน
However, all other forces are intact... and we estimate more than 1,000 enemy casualties.กำลังที่เหลือกำลังปะทะกันอยู่... เราประมาณว่า มีข้าศึก บาดเจ็บล้มตายคาดได้ 1,000 คนเศษ
We've upgraded our estimate of how many wounded there'll be.เราประเมินเรื่องคนเจ็บใหม่แล้ว
Field personnel estimate its diameter to be 200 meters.ภาคสนามได้ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง ถึง 200 เมตร
I got to get upstairs, estimate exactly where in no-man's land that tunnel's gonna let out.ฉันต้องขึ้นไปข้างบน จะกะดูว่าจะไปโผล่ตรงไหนกันแน่
Authorities estimate there may have been as many as 100--- และอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกเป็น 100 ราย โทษที
You've seen the models, the price is good, estimate and make your offers.30 ยูโร 30 วัน ? อย่าให้ต่ำกว่านี้
Initial estimate is three days to complete the move of Scylla.ต้องใช้เวลา 3 วัน เพื่อขนย้ายซิลล่าค่ะ
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน..

estimate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 揆] consider; estimate
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, 估量] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess)
[gū, ㄍㄨ, 估] estimate
估测[gū cè, ㄍㄨ ㄘㄜˋ, 估测 / 估測] estimate
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, 估计 / 估計] estimate; reckon
[duó, ㄉㄨㄛˊ, 度] estimate
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, 揣] estimate; guess; figure; surmise
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 铨 / 銓] estimate; select
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, 低估] underestimate; underrate

estimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation
足掛け;足かけ;足掛[あしかけ, ashikake] (n) (1) leg trip (in sumo, judo, etc.); (2) foothold; pedal; (n-adv) (3) (See 丸・まる・2) nearly (used to estimate a period of time by rounding up incomplete units)
青田売り;青田うり[あおたうり, aotauri] (n) pre-harvest estimate of a rice field's yield and selling price
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
推定年齢[すいていねんれい, suiteinenrei] (n) estimated (probable) age (e.g. of victim)
推計[すいけい, suikei] (n,vs) estimate; estimation; (P)
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection)
概算[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P)
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
積もる(P);積る[つもる, tsumoru] (v5r) (1) to pile up; to accumulate; (2) (See 見積もる) to estimate; (P)
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
見当[けんとう, kentou] (n) aim; mark; estimate; guess; approximation; direction; (P)
見積もり(P);見積り(P);見積(io)[みつもり, mitsumori] (n) estimate; estimation; valuation; quotation; (P)
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)
見込む[みこむ, mikomu] (v5m,vt) to anticipate; to estimate; to expect; (P)
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P)
買いかぶる;買い被る[かいかぶる, kaikaburu] (v5r,vt) to overestimate; to make too much of
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value

estimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดงาน[v. exp.] (kamnot ngān) EN: estimate work FR:
การประมาณราคา[n. exp.] (kān pramān ) EN: estimate FR: estimation [f]
กะราคา[v. exp.] (ka rākhā) EN: estimate the cost FR:
กะระยะ[v. exp.] (ka raya) EN: estimate the distance FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
ค่าประมาณ[X] (khā pramān ) EN: estimate FR:
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์กำไรสุทธิ[v. exp.] (khātkān kam) EN: estimate net profit FR: évaluer le bénéfice net
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คาดประมาณ[v. exp.] (khāt pramān) EN: estimate FR: estimer
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value FR:
งบประมาณ[n.] (ngoppramān) EN: budget ; budget estimate ; estimate ; statement FR: budget [m] ; estimation budgétaire [f]
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
ประมาณการ[v.] (pramānkān) EN: estimate FR: estimer
ประมาณค่า[v. exp.] (pramān khā) EN: estimate ; approximate ; calculate FR: estimer la valeur ; estimer ; évaluer ; calculer la valeur
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate ; rate FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khu) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge FR: estimer ; évaluer
ประเมินผล[v. exp.] (pramoēnphon) EN: evaluate ; assess ; estimate FR: évaluer
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation
ประเมินอย่างหยาบ ๆ[v. exp.] (pramoēn yān) EN: make a rough estimate FR: estimer grossièrement
ประมวลผล[v. exp.] (pramūan pho) EN: evaluate ; assess ; estimate FR: évaluer ; estimer
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value (of sth) ; estimate the price ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer
ตวง[v.] (tūang) EN: measure out/off ; coop up ; estimate FR: mesurer
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
คาดกันว่า...[v. exp.] (khāt kan wā) EN: it's estimated that ; it's expected that FR:
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer

estimate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostenschätzung {f}cost estimate
Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate
Überschlagsrechnung {f}rough estimate
Voranschlag {m}estimate of cost

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estimate
Back to top