ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *about*, -about-

about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
about (prep.) เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, with regard to
about (prep.) ใกล้กับ
about (prep.) ทั่วๆ See also: ในที่ต่างๆ
about (adv.) ทั่วๆ See also: ในที่ต่างๆ
about (adv.) ในทิศทางตรงข้าม
about (prep.) ประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. approximately, close to, just about
about (adv.) แพร่หลาย
about (prep.) รอบ
about to do something (idm.) เกือบทำบางสิ่ง See also: ใกล้จะถึงบางอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความก้ำกึ่ง (n.) being about the same See also: equality
คิดจุกจิก (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff
คิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully) Syn. ลองคิดดู
คิดเล็กคิดน้อย (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff Syn. คิดจุกจิก
นาค (n.) person about to be ordained as a Buddhist priest
นำไปสู่ (v.) bring about to See also: go to be
ปลงสังขาร (v.) speculate about the body Syn. ปลงตก
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
ราปีก (v.) slacken the speed when about to alight by reversing the wing See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide
ลองคิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully)
เดินป่า (v.) roam about the forest See also: travel through a forest
เท่าๆ กัน (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน
แรงงานสัมพันธ์ (n.) relationship between employer and employee about right and duty
โซซัดโซเซ (v.) roam about destitutely Syn. โซเซ
ไล่เลี่ย (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน
ประมาณ (adv.) about See also: around, approximately Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ
ราว (adv.) about See also: around, approximately Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง
เกี่ยวกับ (prep.) about See also: regarding, concerning
เกือบจะ (adv.) about See also: almost, shortly, nearly Syn. แทบจะ, เกือบ
พอฟัด (adv.) about the same See also: more or less the same Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, สูสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
I guess he's about 30ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
I ain't worry about thatฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
I only visited there for about 2 weeks one timeฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
We're usually serious about thingsพวกเรามักจะเครียดกับสิ่งต่างๆ
Would you like to go at about 8 o'clock?คุณอยากไปดูตอน 8 โมงไหม?
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
Don't worry about meไม่ต้องห่วงฉันหรอก
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
I don't have time to talk about this nowฉันไม่มีเวลามาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได
What about the barber?สิ่งที่เกิดกับช่างตัดผมหรอ
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน
Know anything about it?รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้าง
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้

about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, 逸事] anecdote (esp. about celebrities)
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, 约合 / 約合] approximately; about (some numerical value)
阿伏伽德罗常数[Ā fú jiā dé luó cháng shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗常数 / 阿伏伽德羅常數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
阿伏伽德罗数[Ā fú jiā dé luó shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗数 / 阿伏伽德羅數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
行将[xíng jiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, 行将 / 行將] be about to (do something)
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, 不大离 / 不大離] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, 不大离儿 / 不大離兒] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, 蜻蜓] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 不相上下] equally matched; about the same
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
可知论[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 可知论 / 可知論] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 一无是处 / 一無是處] not one good point; everything about it is wrong
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, 不怎么样 / 不怎麼樣] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, 大惊小怪 / 大驚小怪] much fuss about nothing
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一愁莫展] nothing one can do about it
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
管闲事[guǎn xián shì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 管闲事 / 管閑事] to meddle; to be a "nosy Parker"; to be too inquistive about other people's business
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 没有什么不可能 / 沒有甚麼不可能] nothing is impossible; there's nothing impossible about it
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征兆 / 徵兆] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign
即将[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, 即将 / 即將] on the eve of; to be about to; to be on the verge of
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
色情作品[sè qíng zuò pǐn, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 色情作品] porn; book about sex
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, 产妇 / 產婦] pregnant woman; lady about to give birth

about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P)
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse
どうしてる[, doushiteru] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
どうするか;どうしますか[, dousuruka ; doushimasuka] (exp) what would (you) do?; what to do about it
どうだい[, doudai] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
ドチザメ科[ドチザメか, dochizame ka] (n) Triakidae (family of houndsharks consisting of about 40 species in 9 genera)
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
ニザダイ科[ニザダイか, nizadai ka] (n) Acanthuridae (family of marine tropical surgeonfishes, tangs, and unicornfishes including about 80 species in 6 genera)
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc.
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อายุประมาณ 50 ปี[X] (āyu pramān ) EN: be about fifty FR: âgé d'environ 50 ans
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
บอกเกี่ยวกับ[v. exp.] (bøk kīokap) EN: tell about FR: parler de
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
บริเวณนั้น ๆ[X] (børiwēn nan) EN: about FR: aux environs de
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about ; be hooked on ; adore FR: adorer
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk th) EN: be crazy about FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
เฟื้อง[n.] (feūang) EN: feuang [obsolete coin equivalent to about twelve satangs] FR:
ฝนจะตก[v. exp.] (fon ja tok) EN: It's about to rain FR: Il va pleuvoir ; La pluie va arriver
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
ฮั่นแน่[X] (han naē) EN: Look at you! ; How about that! FR:
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
ห่วงใย[adj.] (huangyai) EN: worried about ; concerned FR: préoccupé
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thu) EN: talk about business FR: parler affaires
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษขาน[v. exp.] (jōt khān) EN: be on everyone's lips ; be talked about FR: être sur toutes les lèvres
จวนเจียน[adv.] (jūanjīen) EN: almost ; just about ; on the verge to ; nearly FR:
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
ก้ำกึ่ง[X] (kamkeung) EN: fifthy-fifthy ; about equal FR:
กำลังจะ[v. exp.] (kamlang ja) EN: be about to ; be on the point of ; -ing (suff.) FR: être sur le point de
กำลังจะไป[v. exp.] (kamlang ja ) EN: be about to go FR: être sur le point de partir

about ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Diplomand {m}student about to take his diploma
Diplomandin {f}student about to take her diploma
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house
Futterneid {m}jealousy about food
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth.
schreibfaul {adj}lazy about writing
obsessiv; zwanghaft; besessen {adj} | von etws besessen seinobsessive | to be obsessive about sth.
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth.
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
ängstlich; besorgt (um; wegen) {adj}anxious (about; for)
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
begeistert (von); enthusiastisch {adj}enthusiastic (about; over)
Gammler {m}layabout; loafer; bum
froh (über); fröhlich {adj} | froher; fröhlicher | am frohesten; am fröhlichstenglad (of; at; about) | gladder | gladdest
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.]
Kreisverkehr {m}roundabout traffic
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest
bekümmert {adj} (um)solicitous (about; for)
Buschwanderung {f}walkabout [Austr.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า about
Back to top