ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forecast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forecast*, -forecast-

forecast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forecast (vt.) ทำนาย See also: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์ Syn. foretell, predict
forecast (n.) การพยากรณ์อากาศ Syn. weather forecast
forecast (n.) การคาดการณ์ See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย Syn. prediction, forethought
forecaster (n.) ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, sorcerer
forecastle (n.) ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
forecastle (n.) ดาดฟ้าหัวเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
English-Thai: Nontri Dictionary
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forecastingการประมาณการ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพยากรณ์ (n.) forecast See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling Syn. คำทำนาย
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
พยากรณ์ (v.) forecast See also: predict, forecast, foretell, prophesy Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
การพยากรณ์อากาศ (n.) weather forecast See also: forecast, weather prediction
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้...
It's not a forecast model.ไม่ใช่โปรแกรมพยากรณ์
We're building a forecast model, we need- - What?จะทำโปรแกรมพยากรณ์ต้องใช้อะไรบ้าง
What is this forecast model you're building?คุณจะสร้างโปรแกรมพยากรณ์อะไร
Mr. Norito, this is completed as well It appears that in the forecast this year's rainy season will be much longer than normalคุณโนริโตะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากการพยากรณ์ ที่ปรากฏนี้... ...ฤดูฝนปีนี้ อาจจะ...
Is there a forecast for rain today?วันนี้มีพยากรณ์เรื่องฝนตกมั้ยคะ?
The forecast was for sunny skies.พยากรณ์บอกว่าวันนี้จะมีแดด
The forecast says it'll be sunny the whole week.พยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีทั้งสัปดาห์
Anyway, forecast for tomorrow is wind.แต่พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศว่าลมจะแรงนะ
I haven't gotten used to the move, so I've been watching Tokyo's weather forecast too.ฉันยังไม่ชินกับการย้ายมานี่เลย แถมยังดูพยากรณ์อากาศของโตเกียวด้วยนะ
You must forecast and be prepared for it.เจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
The Weather forecast is not accurate at all.พยากรอากาศไม่แม่นยำเอาซะเลย

forecast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预报[yù bào, ㄩˋ ㄅㄠˋ, 预报 / 預報] forecast
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, 预测 / 預測] forecast; predict
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
天气预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, 天气预报 / 天氣預報] weather forecast

forecast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection)
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast
田植え祭り;田植え祭[たうえまつり, tauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a succesful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
経済成長予測[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast
フォーカス[, fo-kasu] (n,vs) (1) focus; (2) forecast; (P)
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P)
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection)
気象予報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P)
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast

forecast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction ; forecast ; projection FR: prévision [f] ; projections [fpl]
การคาดการณ์ผลผลิต[n. exp.] (kān khātkān) EN: crop forecast FR:
การคาดการณ์สภาวะตลาด[n. exp.] (kān khātkān) EN: market forecast FR:
การคาดการณ์ที่ผ่านมา[n. exp.] (kān khātkān) EN: last forecast FR:
การพยากรณ์[n.] (kān phayākø) EN: forecast ; forecasting ; prophecy FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sales forecast FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ยอดขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sale forecast FR:
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; forecast ; prognosis FR: prédiction [f]
คำพยากรณ์[n. exp.] (kham phayāk) EN: prediction ; forecast ; prognostication FR: prédiction [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy FR:
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พยากรณ์อากาศ[n. exp.] (phayākøn āk) EN: weather forecast FR:
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn āk) EN: predict the weather ; forecast the weather FR: prédire le temps ; prévoir la météo
โผ[n.] (phō) EN: forecast ; advance list ; proposed list FR: liste des noms établie préalablement [f]
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākø) EN: long-rang forecasting FR: prévision à long terme [f]
การประมาณการ[n. exp.] (kān pramānk) EN: forecasting FR:
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักพยากรณ์[n. exp.] (nak phayākø) EN: prophet ; forecaster FR: prophète [m]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nak phayākø) EN: weather forecaster ; forecaster ; weatherman FR: prévisionniste [m]

forecast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativprognose {f}alternative forecast
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Vorwarnzeit {f}forecast lead time
Problemprognose {f}problem-related forecasting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forecast
Back to top