ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resembling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resembling*, -resembling-

resembling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resembling (adj.) คล้ายคลึง Syn. alike
resembling (adj.) ที่คล้ายกัน See also: ที่แตกต่างกันน้อยมาก Syn. similar
resembling death (adj.) เหมือนตาย See also: เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต Syn. deathlike
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัดหางปลา (n.) kind of fan resembling the fish´s tail See also: paper fan
หางปลา (n.) kind of fan resembling the fish´s tail See also: paper fan Syn. พัดหางปลา

resembling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非驴非马[fēi lǘ fēi mǎ, ㄈㄟ ㄌㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄚˇ, 非驴非马 / 非驢非馬] neither fish nor fowl; resembling nothing on earth
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 肖] similar; resembling; to resemble; to be like

resembling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P)
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina)
桃割れ[ももわれ, momoware] (n) hairstyle of Meiji and Taisho era, featuring a bun resembling a halved peach
激似[げきに, gekini] (adj-no,adj-na) greatly resembling
[しょう;そう, shou ; sou] (n) traditional Japanese wind instrument resembling panpipes; free-reed instrument used in Japanese court music
精霊飛蝗擬;精霊飛蝗擬き[しょうりょうばったもどき;ショウリョウバッタモドキ, shouryoubattamodoki ; shouryoubattamodoki] (n) (uk) (See 精霊飛蝗) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
苔;蘚;蘿[こけ, koke] (n) (1) moss; (2) short plants resembling moss (inc. other bryophytes, lichens, very small spermatophytes, etc.)
過誤腫[かごしゅ, kagoshu] (n) hamartoma; benign malformation resembling a neoplasm
雁首;カリ首[かりくび(雁首);カリくび(カリ首), karikubi ( gan kubi ); kari kubi ( kari kubi )] (n) (1) (something resembling a) goose's neck; (2) glans; head of a penis
雪の花;雪の華[ゆきのはな, yukinohana] (n) (1) (See スノードロップ) snowdrop (Galanthus spp.); (2) snow falling like flower petals; snow on a tree resembling a flower; (3) (See 赤雪) red snow
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face
鴎髱[かもめづと, kamomeduto] (n) chignon resembling a seagull's spread tail feathers (Edo-period women's hairstyle)
みたい[, mitai] (suf,adj-na) (col) -like; sort of; similar to; resembling; (P)
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters)

resembling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
เหมือน[conj., adv.] (meūoen) EN: same ; like ; similar ; alike ; just like ; resembling ; after FR: même ; comme ; pareil ; similaire ; tel que
มอม[n.] (møm = mǿm) EN: [fictional creature resembling a lion] FR:
ท้องสำเภา[n. exp.] (thøng samph) EN: concave upper part of a base resembling the midsection of a junk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resembling
Back to top