ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guess*, -guess-

guess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guess (vt.) เดา See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ Syn. presume, infer, speculate, predict
guess (vt.) คิดว่า See also: เข้าใจว่า Syn. think, suppose
guess (n.) การคาดการณ์ See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน Syn. supposition, prediction, estimate Ops. fact, certainty
guess at (phrv.) เดา See also: คาดเดา, กะประมาณ
guessingly (adv.) อย่างคาดคะเน See also: อย่างคาดเดา
guesstimate (n.) การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ) See also: การเสี่ยงทาย
guesswork (n.) การคำนวณคร่าวๆ See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ Syn. guess, estimation
English-Thai: HOPE Dictionary
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา
English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดเดา (v.) guess See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture Syn. เดา
ทาย (v.) guess See also: conjecture Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม
เดา (v.) guess See also: estimate, surmise, conjecture, reckon Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก
เดามั่ว (v.) guess blindly See also: make a wild guess Syn. เดา, เหมาเอา, คาดเดา
เดามั่ว (v.) guess blindly See also: guess Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา
เดาสวด (v.) guess blindly See also: make a wild guess Syn. เดามั่ว, เดา, เหมาเอา, คาดเดา
เดาสุ่ม (v.) guess blindly See also: guess Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว
เหมาเอา (v.) guess blindly See also: make a wild guess Syn. เดามั่ว, เดา, คาดเดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I guess he's about 30ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
Can you guess what I was doing this morning?คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
I guess I'd better go nowฉันคิดว่าฉันควรต้องไปแล้วตอนนี้
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
I guess you'd better be goingฉันคิดว่าคุณควรจะไปดีกว่า
I guess it's not too expensiveฉันเดาว่ามันคงไม่แพงมาก
I guess I'm of no use to him nowฉันคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วตอนนี้
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
Guess who just asked me to prom!เดาสิว่าใครเพิ่งจะขอให้ฉันไปงานเต้นรำด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ
Gee, I don't know. I guess so.Gee, ฉันไม่ทราบว่า ดังนั้นผมคิดว่า
I guess you're first.ผมคิดว่าคุณเป็นครั้งแรก
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด
Funny I never thought of it before. I guess you try to forget.ตลกฉันไม่เคยคิดมาก่อน ผมคิดว่าคุณพยายามที่จะลืม
So I guess /'// have to break it up.So I guess /'// have to break it up.
I guess the quickest way is a show of hands.I guess the quickest way is a show of hands.
I guess I feel that way too.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าผมรู้สึกแบบนั้นมากเกินไป
I guess he knew you'd be here, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ที่นี่ นายเอกอัครราชทูต
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป

guess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, 猜谜儿 / 猜謎兒] guess a riddle; guess
臆测[yì cè, ㄧˋ ㄘㄜˋ, 臆测 / 臆測] assumption; guess
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, 揣] estimate; guess; figure; surmise
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, 划拳] finger-guessing game
拇战[mǔ zhàn, ㄇㄨˇ ㄓㄢˋ, 拇战 / 拇戰] finger-guessing game
揣测[chuǎi cè, ㄔㄨㄞˇ ㄘㄜˋ, 揣测 / 揣測] guess; guessing
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 猜想] guess; conjecture; suppose; suspect
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ, 猜测 / 猜測] guess; conjecture; surmise
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
猜拳[cāi quán, ㄘㄞ ㄑㄩㄢˊ, 猜拳] a finger-guessing game; mora
豁拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, 豁拳] finger-guessing game
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, 忖] ponder; consider; guess

guess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
思議[しぎ, shigi] (n,vs) conjecture; guess
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly
予察[よさつ, yosatsu] (n,vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance
予断[よだん, yodan] (n,vs) guessing; prediction; conclusion; (P)
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P)
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
察す[さっす, sassu] (v5s,vt) (1) (See 察する) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with
察する[さっする, sassuru] (vs-s,vt) (1) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with; (P)
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)
山勘[やまかん, yamakan] (adj-na,n) guesswork; speculation
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random
当てっこ[あてっこ, atekko] (n,vs) guessing
当て事[あてごと, ategoto] (n) hopes; expectations; guessing
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random
当て物[あてもの, atemono] (n) guessing; covering
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P)
推し量る;推し測る;推し計る;推量る;推測る[おしはかる, oshihakaru] (v5r,vt) to guess; to conjecture; to surmise
疑問[ぎもん, gimon] (n) question; problem; doubt; guess; (P)
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
見当[けんとう, kentou] (n) aim; mark; estimate; guess; approximation; direction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
推察[すいさつ, suisatsu] guess

guess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: guess FR:
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
เดาเอา[v. exp.] (dao ao) EN: guess FR:
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong FR: mal estimer
เดาสวด[v.] (daosūat) EN: guess blindly FR:
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright FR: évaluer correctement
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมของกู[xp] (kam khøng k) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
คำทาย[n.] (khamthāi) EN: guess FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดเดา[v. exp.] (khāt dao) EN: guess ; speculate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คิดว่า[v. exp.] (khit wā) EN: think ; guess FR: penser que ; trouver que
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder ; think ; guess FR: se demander ; se poser la question ; se questionner
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
ทายดูสิ[v. exp.] (thāi dū si) EN: guess FR:
ทายใจ[v. exp.] (thāi jai) EN: guess what is in someone's mind ; read somebody' s mind FR: deviner les pensées de qqn
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsa) EN: guess a riddle FR:
เดาสวด[adj.] (daosūat) EN: guessing FR:
การทายผล[n. exp.] (kān thāi ph) EN: guessing contest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guess
Back to top