ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automatic*, -automatic-

automatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automatic (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, automated, self-acting
automatic pistol (n.) ปืนพก See also: ปืนสั้น Syn. revolver, six-shooter
automatically (adv.) โดยอัตโนมัติ See also: โดยอัตโนมัติ Syn. mechanically, unconsciously
English-Thai: HOPE Dictionary
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
automaticอัตโนมัติ, เป็นไปเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic data processing (ADP)การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เอดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automaticอัตโนมัติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตโนมัติ (adj.) automatic See also: auto
เครื่องจักรอัตโนมัติ (n.) automatic machine See also: automatic machinery
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (n.) automatic telephone system
ตู้เอทีเอ็ม (n.) Automatic Teller Machine See also: ATM booth, ATM outlet
รถยนต์เกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถเกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
อัตโนมัติ (adv.) automatically
โดยอัตโนมัติ (adv.) automatically Syn. อัตโนมัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put it on... automatic pilot.ให้มันบินด้วย นักบินอัตโนมัติ
Automatic pilot, automatic pilot...นักบินอัตโนมัติ นักบินอัตโนมัติ...
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
A problem with the automatic lock?ระบบล๊อคอัตโนมัติมีปัญหารึ?
With an automatic you could have buried two trackers.ถ้าเป็นปืนออโตเมติค คุณอาจจะเก็บเจ้าพวกนั้นได้แล้ว
I guess the automatic siding works.- การเล็งแบบอัตโนมัติได้ผลนะ
The bank puts an automatic hold on checks like this.ธนาคารมีระบบอัตโนมัติกับเช็คแบบนี้
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน
I was firing an automatic weapon at those cops.และชั้นก็ยิงปืนกลใส่เป็นชุดเหมือนกัน

automatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 自动地工作 / 自動地工作] automatic operation
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ, 自动挂挡 / 自動掛擋] automatic gear-change
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 自动控制 / 自動控制] automatic control
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
自动步道[zì dòng bù dào, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 自动步道 / 自動步道] automatic walkway; travolator
自动离合[zì dòng lí hé, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 自动离合 / 自動離合] automatic clutch
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ, 自控] automatic control
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 弹夹 / 彈夾] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm)
自动[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ, 自动 / 自動] automatic
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 自然而然] involuntary; automatically

automatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
オートクラッチ[, o-tokuracchi] (n) automatic clutch
オートストップ[, o-tosutoppu] (n) automatic stop
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck
オートマ[, o-toma] (n) (abbr) (See オートマチック) automatic
オートマチックコントロール[, o-tomachikkukontoro-ru] (n) automatic control
オートマチックシフト;オートマチック・シフト[, o-tomachikkushifuto ; o-tomachikku . shifuto] (n) (See マニュアルシフト) automatic transmission
オートマチックトランスミッション[, o-tomachikkutoransumisshon] (n) automatic transmission
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
キャッシュコーナ[, kyasshuko-na] (n) {comp} automatic teller machine
キャッシュサービスコーナー[, kyasshusa-bisuko-na-] (n) automatic teller machine (wasei
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine
シャープ[, sha-pu] (adj-na,n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P)
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] (n) {comp} ANSER; Automatic Answer Network System for Electrical Request
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
機械翻訳[きかいほんやく, kikaihonyaku] (n) {comp} machine translation; mechanical translation; automatic translation
現金自動出入機[げんきんじどうしゅつにゅうき, genkinjidoushutsunyuuki] (n) automatic teller machine; ATM
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] (n) {comp} ATM; Automatic Teller Machine
現金自動預け払い機[げんきんじどうあずけばらいき, genkinjidouazukebaraiki] (n) automatic teller machine; ATM
現金自動預入支払機[げんきんじどうあずけいれしはらいき, genkinjidouazukeireshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM
現金自動預金支払機[げんきんじどうよきんしはらいき, genkinjidouyokinshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] (n) automatic data processing; ADP
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] (n) {comp} Automatic Data Acquisition; ADA
自動利得制御[じどうりとくせいぎょ, jidouritokuseigyo] (n) {comp} AGC; automatic gain control
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] (n) {comp} automatic controller; servo
自動削除[じどうさくじょ, jidousakujo] (n) {comp} automatic deletion
自動周波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] (n) {comp} AFC; Automatic Frequency Control
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうかんき, jidoushikikounaikoukanki] (n) {comp} private automatic branch exchange; private branch exchange; PABX; PBX
自動応答[じどうおうとう, jidououtou] (n) {comp} auto-answer; automatic answering
自動改札[じどうかいさつ, jidoukaisatsu] (n) (See 自動改札機) automatic turnstile (ticket gate)
自動改札機[じどうかいさつき, jidoukaisatsuki] (n) automatic turnstile (ticket gate)
自動方向探知機[じどうほうこうたんちき, jidouhoukoutanchiki] (n) automatic direction finder; ADF
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] (n) {comp} automatic calling and automatic answering unit
自動給餌器[じどうきゅうじき, jidoukyuujiki] (n) automatic pet feeder
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
自動連結機[じどうれんけつき, jidourenketsuki] (n) automatic coupler
自動金銭出入機[じどうきんせんしゅつにゅうき, jidoukinsenshutsunyuuki] (n) automatic teller machine; ATM
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P)
オートマチック[, o-tomachikku] (adj-na,n) automatic; (P)
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine
自動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest
自動切り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover
自動利得制御[じどうりとくせいぎょ, jidouritokuseigyo] AGC, automatic gain control
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo
自動削除[じどうさくじょ, jidousakujo] automatic deletion
自動周波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] AFC, Automatic Frequency Control
自動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network)
自動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU
自動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network)
自動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
自動応答[じどうおうとう, jidououtou] auto-answer, automatic answering
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation

automatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ[n. exp.] (kān baeng k) EN: automatic classification FR:
การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ[n. exp.] (kān lalāi n) EN: automatic defrost FR: dégivrage automatique [m]
การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ[n. exp.] (kān rū jam ) EN: automatic speech recognition FR: reconnaissance automatique de la parole [f]
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang ja) EN: automatic ticket seller ; self-service ticket machine FR:
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang th) EN: cash machine ; automatic teller machine (ATM) FR: guichet automatique bancaire (GAB) [m] ; distributeur automatique de billets (DAB) [m]
เกียร์ออโต้[n. exp.] (kīa øtō) EN: automatic gear FR: boîte automatique [f]
ออโต้[adj.] (øtō) EN: automatic ; auto FR: automatique
ออโตเมติก[adj.] (øtōmetik) EN: automatic FR: automatique
ประตูอัตโนมัติ[n. exp.] (pratū attan) EN: automatic door FR: porte automatique [f]
ระบบควบคุมอัตโนมัติ[n. exp.] (rabop khūap) EN: automatic control system FR: système de contrôle automatique [m]
ระบบออโตเมติก[n. exp.] (rabop øtōme) EN: automatic FR: automatique [f]
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[n. exp.] (rabop thōra) EN: automatic telephone system FR:
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[n. exp.] (rotyon kīa ) EN: automatic transmission car FR: voiture automatique [f]
รถยนต์เกียร์ออโต้[n. exp.] (rotyon kīa ) EN: automatic transmission car FR:
อัตโนมัติ[adv.] (attanōmat) EN: automatically FR: automatiquement
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōm) EN: automatically FR: automatiquement ; mécaniquement ; machinalement
การละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ[n. exp.] (kān lalāi n) EN: semi-automatic defrost FR: dégivrage semi-automatique [m]
กึ่งอัตโนมัติ[adj.] (keung attan) EN: semi-automatic FR: semi-automatique

automatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatenverpackung {f}package for automatic machine
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling
Vorschub {m} | automatischer Vorschubfeed rate | automatic feed
Vollautomat {m}fully automatic machine
vollautomatisch {adj}fully automatic
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system
Lohnanpassung {f} | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout
Automat {m}automatic machine
Automatik {f}automatic
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff
Anrufbeantworter {m}automatic answering set
Automatik-Schalthebel {m}automatic gear-shift lever
Bankeinzug {m}automatic debit transfer system
Bewährungsaufstieg {m}automatic progression
automatische Datenträgererkennung {f}automatic volume recognition
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call
Automationstheorie {f}automatics
Federdruckkörner {m}automatic center punch
Geldausgabeautomat {m}automatic cash dispenser
Rollbandfilter {m}automatic roll filter
Telefon-Selbstwähldienst {m}automatic dial exchange
Maschinenwaffe {f}automatic weapon
Waschautomat {m}automatic washing machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automatic
Back to top