ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animal*, -animal-

animal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animal (adj.) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา Syn. carnal, fleshly, physical Ops. spiritual, intellectual
animal (adj.) เกี่ยวกับสัตว์ See also: ซึ่งเกิดจากสัตว์ Syn. animalistic, beastly, wild
animal (n.) คนที่หยาบคาย See also: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์
animal (n.) สัตว์
animal heat (n.) ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
animal husbandry (n.) การเลี้ยงสัตว์
animal kingdom (n.) อาณาจักรสัตว์
animal liberation (n.) การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
animal rights (n.) สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
animal-free (adj.) ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
animalcule (n.) สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น) Syn. protozoan, microscopic animal
animalism (n.) ธรรมชาติของสัตว์
animalistic (adj.) เกี่ยวกับสัตว์ See also: ซึ่งเกิดจากสัตว์ Syn. beastly, wild
animality (n.) ความเป็นสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
animal(แอน' นิเมิล) n. สัตว์, คนที่คล้ายสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, คนที่โหดร้ายคล้ายสัตว์. -adj. เกี่ยวกับสัตว์. -animalic, animalian adj., Syn. creature, beast ###A. human)
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
animalise(แอน' นิมะไลซ) vt. ทำให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์, ใช้ลักษณะสัตว์แสดงออกมา -animalis (z) ation n.
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
English-Thai: Nontri Dictionary
animal(n) สัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
Animal rightsสิทธิของสัตว์ [TU Subject Heading]
Animals, Mythicalสัตว์ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
ด้วง (n.) kind of animal trap See also: animal snare made from a joint of bamboo Syn. กับดัก, เครื่องดักสัตว์
ตรีศก (n.) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
ทอดหญ้า (v.) feed animal with grass See also: give an animal grass
อรหัน (n.) fabulous winged animal with two feet and a man-like head
เครื่องดักสัตว์ (n.) kind of animal trap See also: animal snare made from a joint of bamboo Syn. กับดัก
ดิรัจฉาน (n.) animal See also: animals that walk, beast Syn. เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน Ops. มนุษย์
ติรัจฉาน (n.) animal See also: beast Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน
สัตว์ (n.) animal See also: creature, beast, brute
สิงสาราสัตว์ (n.) animal See also: creature Syn. สัตว์
การขยายพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์
การผสมพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์
การเพาะพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การขยายพันธุ์สัตว์
สัตวบาล (n.) animal husbandman
การเลี้ยงดูสัตว์ (n.) animal nourishing
สัตวบาล (n.) animal nourishing Syn. การเลี้ยงดูสัตว์
land animal (n.) terrestrial animal
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
กะริง (n.) snare for trapping the skipping animals Syn. กะหริ่ง
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
We're not allowed animals in the flatแฟลตนี้ไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you can't park that animal over there!เอาสัตว์ไว้ตรงนี้ไม่ได้
But the fact is, the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim.เเต่รัศมืการกัดของฉลามตัวนี่ ต่างจากบาดเเผลบนตัวเหยื่อ
The digestive system of this animal is very slow. Let's cut it open.ระบบยอยอาหารของมันช้ามาก เราผ่าท้องดู
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร
Where did this animal come from?สัตว์ตัวนี้ มาจากไหน?
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ
No animal nor man can scream like I canไม่มีสัตว์ตัวไหน ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะกรีดร้องได้แบบฉัน
Needle punctures, maybe. An animal bite.คุณหมอ Scully คุณพอจะจำแนกรอยนี้ได้ไหม ?
What about the animal cargo?แล้วตู้สินค้าสัตว์ล่ะ

animal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, 虒] amphibious animal with one horn
动物性饲料[dòng wù xìng sì liào, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 动物性饲料 / 動物性飼料] animal feed
动物油[dòng wù yóu, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄧㄡˊ, 动物油 / 動物油] animal fat
动物界[dòng wù jiè, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 动物界 / 動物界] animal kingdom
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
兽皮[shòu pí, ㄕㄡˋ ㄆㄧˊ, 兽皮 / 獸皮] animal skin; hide
兽穴[shòu xué, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, 兽穴 / 獸穴] animal den
畜牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 畜牧业 / 畜牧業] animal husbandry
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, 乔治・奥威尔 / 喬治・奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, 乔治奥威尔 / 喬治奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
瑞兽[ruì shòu, ㄖㄨㄟˋ ㄕㄡˋ, 瑞兽 / 瑞獸] auspicious animal (such as the dragon)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
骨炭[gǔ tàn, ㄍㄨˇ ㄊㄢˋ, 骨炭] bone black; animal charcoal
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, 种畜 / 種畜] breeding stock (of animal species); stud
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, 料豆儿 / 料豆兒] cooked black soya bean as animal fodder
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 毳] crisp; brittle; fine animal hair
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 畜产品 / 畜產品] domesticated animal products
鸣叫[míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 鸣叫 / 鳴叫] hoot; animal call
捕杀[bǔ shā, ㄅㄨˇ ㄕㄚ, 捕杀 / 捕殺] hunt and kill (an animal or fish)
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
陷坑[xiàn kēng, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄥ, 陷坑] pitfall; pit as animal trap
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
两栖动物[liǎng qī dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 两栖动物 / 兩棲動物] amphibian; amphibious animals
动物[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ˋ, 动物 / 動物] animal
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, 兽力车 / 獸力車] animal-drawn vehicle; carriage
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 一类保护动物 / 一類保護動物] class A protected animal
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 亃] name of a kind of animal
五形[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五形] Wuxing - "Five Animals" - Martial Art
交尾[jiāo wěi, ㄐㄧㄠ ㄨㄟˇ, 交尾] to copulate (of animals); to mate

animal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy
アニマルトレーナー[, animarutore-na-] (n) animal trainer
アニマルライツ;アニマルライト[, animaruraitsu ; animaruraito] (n) animal rights
エキゾチックアニマル[, ekizochikkuanimaru] (n) exotic animal (e.g. tarantula)
エコノミックアニマル[, ekonomikkuanimaru] (n) economic animal
エソロジー[, esoroji-] (n) ethology; science of animal behaviour; science of animal behavior
カロス[, karosu] (n) kaross (cloak made of animal skin)
クローン動物[クローンどうぶつ, kuro-n doubutsu] (n) cloned animal
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
タンナー[, tanna-] (n) tanner (person who tans animal hides)
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178)
一匹;一疋[いっぴき, ippiki] (n) (1) one animal (small); (2) (一匹 only) (arch) two-tan bolt of cloth
一頭[いっとう, ittou] (n) one large animal (horses, cattle, etc.); head (of cattle)
両棲動物;両生動物[りょうせいどうぶつ, ryouseidoubutsu] (n) amphibious animal
乗駕[じょうが, jouga] (n) mounting (during animal copulation)
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) (See 変温動物) cold-blooded animal
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust
動物の権利[どうぶつのけんり, doubutsunokenri] (exp,n) animal rights
動物性[どうぶつせい, doubutsusei] (n) animal nature; animality
動物愛護[どうぶつあいご, doubutsuaigo] (n) animal rights; animal welfare; animal protection
動物界[どうぶつかい, doubutsukai] (n) animal kingdom; Animalia
動物社会学[どうぶつしゃかいがく, doubutsushakaigaku] (n) animal sociology
卵生動物[らんせいどうぶつ, ranseidoubutsu] (n) oviparous animal
双蹄獸[そうていじゅう, souteijuu] (n) cloven-hoofed animal
四足獣[しそくじゅう, shisokujuu] (n) quadruped; four-footed animal
国際保護動物[こくさいほごどうぶつ, kokusaihogodoubutsu] (n) internationally protected animal
外肛動物[がいこうどうぶつ, gaikoudoubutsu] (n) (See コケムシ) Bryozoa animal; Ectoprocta animal
害獣[がいじゅう, gaijuu] (n) harmful animal
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
後生動物[こうせいどうぶつ, kouseidoubutsu] (n,adj-no) metazoan (any member of the animal kingdom, excluding protozoans and sponges)
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox)
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait
樫粉[かしご;かしこ;カシゴ;カシコ, kashigo ; kashiko ; kashigo ; kashiko] (n) oak flour (esp. as animal food); acorn flour
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora)
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
海生動物[かいせいどうぶつ, kaiseidoubutsu] (n) sea animal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴く[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)

animal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
อาณาจักรสัตว์[n. prop.] (Ānājak Sat) EN: Kingdom Animalia FR: règne animal [m]
ด่านกักกันสัตว์[n. exp.] (dān kakkan ) EN: animal quarantine station FR: centre de quarantaine pour animaux [m]
ดิรัจฉาน[n.] (diratchān) EN: animal ; beast FR:
จรรม[n.] (jam) EN: animal skin ; leather FR:
จัมมะ[n.] (jamma) EN: animal skin ; leather FR:
จรรม-[pref.] (jamma-) EN: animal skin ; leather FR:
เจ้าพนักงานสัตวบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: animal husbandry officer FR:
จิตวิทยาสัตว์[n. exp.] (jittawittha) EN: animal psychology FR:
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: animal anatomy ; zootomy FR:
การให้อาหารสัตว์[n. exp.] (kān hai āhā) EN: animal feeding FR:
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomp) EN: animal breeding ; breeding FR:
การพรางตัวของสัตว์[n. exp.] (kān phrāng ) EN: FR: mimétisme animal [m]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry FR: agriculture [f]
ไขมันสัตว์[n. exp.] (khaiman sat) EN: animal fat FR: graisse animale [f]
เขา[n.] (khao) EN: horn ; animal horn ; antler FR: corne [f]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn FR: corne d'animal [f] ; corne [f]
ฆ่าสัตว์[v. exp.] (khā sat) EN: butcher ; slaughter FR: tuer un animal ; abattre un animal
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
ขุนสัตว์[v. exp.] (khun sat) EN: fatten an animal FR: engraisser un animal
กรงสัตว์[n. exp.] (krong sat) EN: animal cage ; cage FR: cage pour animaux [f] ; cage [f]
เลือดสัตว์[n. exp.] (leūat sat) EN: animal blood FR:
ลูก[n.] (lūk) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp FR: petit [m]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classif.: children, animal offspring, small round fruit (grapes ...), balls, keys, hills, typhoons] FR: [classif. : enfants, jeunes animaux, petits fruits ronds (raisins ...), balles, buts (football), clés/clefs]
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: wild born animal FR:
มฤค-[pref.] (mareukkha-) EN: deer ; wild animal FR:
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi ) EN: animal charity FR: fondation animale [f]
นักอนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (nak anukrom) EN: animal taxinomist FR: taxinomiste animal [m]
นักวิชาการสัตวบาล[n. exp.] (nakwichākān) EN: animal husbandry technical officer FR:
อรหัน[n.] (ørahan) EN: fabulous winged animal with two feet and a man-like head FR:
ปศุ[n.] (pasu) EN: domestic animal FR:
ปศุสัตว์ [n.] (pasusat) EN: domestic animal ; livestock ; cattle raising FR:
พาฬ-[pref.] (phālā) EN: ferocious animal FR: animal féroce [m]
พาฬมฤค[n.] (phālamaleuk) EN: ferocious animal FR: animal féroce [m]
พาฬ[n.] (phān) EN: ferocious animal FR: animal féroce [m]
พยาลมฤค[n.] (phayālamare) EN: fierce animal FR:
พฤติกรรมของสัตว์ ; พฤติกรรมสัตว์[n. exp.] (phreuttikam) EN: animal behaviour ; animal behavior (Am.) FR: comportement animal [m]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion FR: carcasse [f] ; charogne [f]

animal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierheim {n}animal home; animal shelter
Herdentier {n}gregarious animal
Kaltblüter {m}cold blooded animal
Pelztier {n}fur bearing animal
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding
Versuchstier {n}laboratory animal
Wildtier {n}; wildes Tierwild animal
Zugtier {n}draught animal
Zweihufer {m}cloven hoofed animal
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierbestattung {f}animal burial
Tierdressur {f}animal training
Tiergeschichte {f}animal story
Tierkunde {f}animal lore
Tierleben {n}animal life
Tierreich {n}animal kingdom
Tierstil {m}animal style
Sinnlichkeit {f}animalism
Futter {n} (für Tiere)food (for animals)
Kleinvieh {n}small domestic animals
Maul {n}mouth (of an animal)
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter
Seetier {n}marine-animal
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals)
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals
Tiernatur {f}animality
Tierquälerei {f}cruelty to animals
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Tierwelt {f}animal world
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animal
Back to top