ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amicably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amicably*, -amicably-

amicably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
ประสามิตร[n.] (prasā mit) EN: amicably ; in a friendly way FR: amicalement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amicably
Back to top