ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calculate*, -calculate-

calculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculate (vt.) คาดการณ์ว่า See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) Syn. estimate, judge, gauge
calculate (vt.) คำนวณ
calculate (vi.) คำนวณ Syn. compute, reckon
calculate for (phrv.) กะ See also: คาด, ประมาณ Syn. calculate on
calculate for (phrv.) คาดไว้สำหรับ See also: คำนึงถึง Syn. bargain for, reckon for
calculate on (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
calculate on (phrv.) ไว้วางใจใน See also: มั่นใจใน Syn. depend on
calculate upon (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
calculate upon (phrv.) ไว้วางใจ See also: มั่นใจใน Syn. depend on
calculated (adj.) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว Syn. estimated
English-Thai: HOPE Dictionary
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calculateคำนวณ [ดู compute] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำนวณ (v.) calculate See also: compute, estimate, reckon, figure, count
คิด (v.) calculate See also: compute, estimate, reckon, figure, count Syn. คำนวณ
คิดบัญชี (v.) calculate See also: count, reckon, work out accounts, do accounts Syn. คิดเงิน, เก็บเงิน
คิดเงิน (v.) calculate See also: count, reckon, work out accounts, do accounts Syn. คิดบัญชี, เก็บเงิน
คิดเลข (v.) calculate See also: compute
เก็บเงิน (v.) calculate See also: count, reckon, work out accounts, do accounts Syn. คิดเงิน, คิดบัญชี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have to learn to calculate in Chinese.ฉันต้องเรียน การคิดเลขแบบจีนแล้วสิ
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ
Not even i dare to calculate that.ก็แม้แต่ข้ายังมิกล้าคิดคำนวณ
Then Choon Hyang, could you calculate it as well as the one from my class?ถ้างั้น ชุนยัง เธอช่วยตรวจทานให้ทีนะ เหมือนที่เธอตรวจครั้งก่อนน่ะ ได้ไหม?
Given that, I can calculate the minute of angle.ด้วยข้อมูลนั้น ฉันสามารถที่จะคำนวณหา minute of angle ได้ Minute of angle?
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ
The navi-computer has had to calculate a complex course around a large nebula near the medical station.ระบบนำร่องของเรากำลังคำนวณ เส้นทางจำนวนมากรอบๆ เนบิลล่าที่ใกล้กับสถานีแพทย์นั่น
How long do you calculate you'll last in there?คุ้มครองตัวเองไม่ได้ดเวยซ้ำ ถ้าไม่ร่วมมือคุณจะไม่ได้กลับมาที่
I calculate that the worm is now present in aผมคำณวนดู หนอนปรากฎใน
I calculate the Jedi will not risk the prisoners' safety with a direct assault.ข้าคาดการณ์ว่าพวกเจได คงไม่กล้าเสี่ยงให้พวกนักโทษบาดเจ็บ ด้วยการโจมตีโดยตรงหรอก
I calculate the remaing clones are attempting a desperate final offensive.ข้าคาดว่าพวกโคลนที่เหลือ กำลังพยายามเฮือกสุดท้ายทำการโจมตีอย่างไร้หวัง

calculate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, 乘方] to square a number; to calculate the square
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / 億] a hundred million; calculate
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 计量 / 計量] measurement; calculate
[shù, ㄕㄨˋ, 数 / 數] number; figure; to count; to calculate; several
重算[chóng suàn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄢˋ, 重算] to recalculate; to reckon again
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 算] regard as; to figure; to calculate; to compute

calculate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
所要時間を計る[しょようじかんをはかる, shoyoujikanwohakaru] (exp,v5r) to calculate the time required
逆算[ぎゃくさん, gyakusan] (n,vs) count; calculate back
再計算[さいけいさん, saikeisan] (n,vs) {comp} recalculation; recalculate
刻みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s,vt) to calculate; to compute; to infer; (P)
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out
弾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P)
算を置く[さんをおく, sanwooku] (exp,v5k) to calculate; to divine
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs)
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer

calculate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-kh) EN: compute ; calculate ; do sums FR: calculer ; faire des calculs
ดีดลูกคิด[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: calculate on an abacus ; flip the beads of an abacus FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คำนวณราคา[v. exp.] (khamnūan rā) EN: calculate the price FR: calculer le prix
คณนะ[v.] (khanana) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณนา[v.] (khananā = k) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณานับ[v.] (khanānap) EN: count ; calculate ; reckon ; compute FR:
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: calculer ; compter ; comptabiliser
คิดคำนวณ[v. exp.] (khit khamnū) EN: calculate FR:
คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute FR: calculer
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: faire l'addition ; faire la note
ควณ[v.] (khūan) EN: calculate FR: calculer
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
ประมาณค่า[v. exp.] (pramān khā) EN: estimate ; approximate ; calculate FR: estimer la valeur ; estimer ; évaluer ; calculer la valeur
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation
โดยคิดคำนวณ[X] (dōi khit kh) EN: calculated FR:
คำนวณใหม่[v. exp.] (khamnūan ma) EN: recalculate FR: recalculer
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan ph) EN: miscalculate FR: mal calculer
คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer FR: calculateur [m]
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūangkhi) EN: calculator ; calculating machine FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]

calculate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sollbestand {m}calculated assets
Zweckoptimismus {m}calculated optimism
Zweckpessimismus {m}calculated pessimism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calculate
Back to top