ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conjecture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conjecture*, -conjecture-

conjecture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjecture (n.) การคาดเดา Syn. guesswork
conjecture (vt.) คาดเดา Syn. guess
conjecture (vi.) คาดเดา
conjectured (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, hypothetical, presumptive
English-Thai: HOPE Dictionary
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
English-Thai: Nontri Dictionary
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not supposed to conjecture about the identity of the victim.ไม่ เราไม่ควรถูกบังคับให้ทำการตรวจสอบหลักฐาน
Objection. Conjecture again.ขอคัดค้าน เป็นการคาดเดาสุ่มอีกครั้ง
You can certainly smother its ring under the dull roar of conjecture and lies.คุณสามารถกลบเสียงกระดิ่งได้
It's a mathematical conjecture from the 19th century that states that the Riemann zeta function zeroes all lie on the critical line.มันคือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ แนวคิดในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีของรีแมน ซีต้า เกี่ยวกับฟังก์ชั่นศูนย์ ที่อยู่บนเส้นวิกฤต
It's just conjecture on my part.มันแค่การคาดเดาในส่วนของผม
A lot of "what ifs" and conjecture, you know.มากของ "สิ่งที่ ifs" และการคาดคะเนคุณรู้.
What I'm about to say is my own conjecture.สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่การคาดคะเนของผม
I'm not interested in conjecture.ฉันไม่สนใจการคาดคะเน
BBT SO3EO2 "Jiminy Conjecture" by MikhelBBT S03E02 "Jiminy Conjecture" by Mikhel
That's just conjecture, isn't it?ก็แค่เดาเอาใช่มั้ยล่ะ
We're looking into everything, but we work on fact, not conjecture, and the fact is that the scumbags that hit you first were Mexican cartel, not some German multinational whatever, and definitely not Colonel Sanders.เราสืบค้นข้อมูลทุกอย่าง แต่เราต้องสืบหาข้อเท็จจริง คาดเดามั่วๆไม่ได้ และความจริงก็คือ
Rather than making crazy conjectures,มากกว่าการคาดเดาแค่คนบ้า

conjecture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥德巴赫猜想[Gē dé bā hè cāi xiǎng, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 哥德巴赫猜想] the Goldbach conjecture in number theory
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ, 推测 / 推測] conjecture; speculate; speculation; surmise
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 猜想] guess; conjecture; suppose; suspect
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ, 猜测 / 猜測] guess; conjecture; surmise
统假设[tǒng jiǎ shè, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 统假设 / 統假設] hypothesis; conjecture
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 假设 / 假設] suppose that...; hypothesis; conjecture

conjecture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
予察[よさつ, yosatsu] (n,vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture
推して[おして, oshite] (exp) by conjecture (deduction)
臆見;憶見[おっけん, okken] (n) conjecture
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random
思議[しぎ, shigi] (n,vs) conjecture; guess
推し量る;推し測る;推し計る;推量る;推測る[おしはかる, oshihakaru] (v5r,vt) to guess; to conjecture; to surmise
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P)
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing

conjecture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
การเดา[n.] (kān dao) EN: view FR: conjecture [f]
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption FR:
การคาดคะเน[n.] (kān khātkha) EN: conjecture ; anticipation ; expectations FR: conjecture [f]
การคาดคะเนของพองกาเร[xp] (kān khātkha) EN: Poincaré conjecture FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
ข้อความคาดการณ์[n. exp.] (khøkhwām kh) EN: conjecture FR: conjecture [f]
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
เป็นการคาดคะเน[adj.] (pen kān khā) EN: conjectured FR:
ที่สมมติขึ้น[X] (thī sommot ) EN: conjectured ; conjectural ; conventional FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conjecture
Back to top