ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plan*, -plan-

plan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plan (n.) แผนการ See also: แผนงาน, แผน, โครงการ Syn. plot, procedure
plan (n.) แบบแปลน See also: แผนผัง, แบบ Syn. drawing, floor plan
plan (vi.) วางแผน
plan (vt.) วางแผน See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ Syn. plot, scheme
plan (vt.) ออกแบบ See also: เขียนแบบแปลน Syn. design
plan ahead (phrv.) วางแผนล่วงหน้า
plan contrive (vt.) คิดขึ้นใหม่ See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ Syn. design, plot
plan for (phrv.) วางแผนเพื่อ
plan on (phrv.) วางแผนในเรื่อง See also: คาดหวังในเรื่อง
plan out (phrv.) วางแผนทั้งหมด
plan together (vt.) ระดมความคิด See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน Syn. devise
planar (adj.) เกี่ยวกับที่ราบ
plane (n.) เครื่องบิน See also: เรือบิน Syn. aircraft, airliner
plane (vi.) บินร่อน See also: ร่อน Syn. glide, soar
plane (vi.) (เรือ) แล่นแฉลบ See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane (n.) พื้นราบ See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane (adj.) ระนาบ See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ Syn. flat, smooth
plane (adj.) เกี่ยวกับแนวราบ
plane (n.) ปีกเครื่องบิน See also: แพนหางเครื่องบิน
plane (n.) ระดับ See also: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น Syn. level, stratum, stage
plane (n.) กบไสไม้
plane (n.) ไม้ปาดปูน
plane (n.) เครื่องไสโลหะ
plane (vt.) ไสกบ
plane (vt.) ทำให้เรียบ See also: ปรับพื้นให้เรียบ
plane down (phrv.) บินลดระดับลง
plane down (phrv.) เครื่องบินร่อนลง
planer (n.) เครื่องไสไม้
planet (n.) โลก See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ Syn. sphere, globe, earth
planetarium (n.) หอดูดาว
planetary (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ของโลก, ทางโลก Syn. terrestrial
planetary (adj.) เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary (adj.) พเนจร See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน Syn. wandering
planetoid (n.) วัตถุในอากาศ
plangent (adj.) ดังสนั่น See also: ดังก้อง Syn. pounding, roaring, beating, striking
plank (n.) แผ่นกระดาน See also: ไม้กระดาน Syn. board, beam, strake
plank (n.) สิ่งค้ำจุน
plank (n.) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank (vt.) ปูกระดาน
plank (vt.) ปรุงอาหารกระทะร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
planner(แพลน'เนอะ) n. ผู้วางแผน,ผู้วางนโยบาย
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planeระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plantar-ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ volar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plan position indicator (PPI)แพลน โพซิชัน อินดิเคเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant inspectionการตรวจพืช [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดแผนการ (v.) plan Syn. วางแผน
ผัง (n.) plan See also: scheme, project, diagram, chart Syn. แปลน, แผนผัง
ผังงาน (n.) plan See also: scheme, chart Syn. แผนผังงาน
มีแผน (v.) plan See also: have a plan
วางแผนการ (v.) plan Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ
แบบแปลน (n.) plan See also: design, drawing
แบบแผนผัง (n.) plan See also: plot, proposal, scheme, design Syn. โครงสร้าง, แผนการ, แผนที่, แบบ, ต้นฉบับ, ผัง, เค้าโครง, แบบแปลน
แปลน (n.) plan See also: plot, proposal, scheme, design Syn. แบบแผนผัง, โครงสร้าง, แผนการ, แผนที่, แบบ, ต้นฉบับ, ผัง, เค้าโครง, แบบแปลน
แผนการ (n.) plan See also: stratagem, plot, design, scheme, project Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ
แผนการ (n.) plan See also: scheme, method, program, proposal Syn. กลยุทธ์
แผนผังงาน (n.) plan See also: scheme, chart
กบ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planning machine, planer Syn. กบไสไม้
กบไสไม้ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planer Syn. กบ
ความราบ (n.) plane See also: flat, level, even, smoothness Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ
คาบ (n.) plane See also: plain Syn. พื้นหน้าเรียบ
พื้นหน้าเรียบ (n.) plane See also: plain
ระนาบ (n.) plane
อากาศนาวา (n.) plane See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship Syn. เรือบิน, เครื่องบิน
เรือบิน (n.) plane See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship Syn. เครื่องบิน
กกช้าง (n.) name of plant Syn. กกธูป, ปรือ, เฟื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
She messed up the plansเธอทำแผนรวนหมด
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน
I don't plan to stay here quite that long.ผมไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่นานอย่างนั้น
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
Now, my prisoners say you plan to take your gasoline out of the Wasteland.ตอนนี้ เชลยของข้าบอก ...ว่าพวกเจ้าวางแผน จะเอาน้ำมันออกจากที่นี่
I plan to report on the condition of the mines here...ผมกะจะทำข่าวเรื่องเหมืองที่นี่
It's not only generals who know how to plan campaigns.ไม่ใช่แค่นายพลที่วางแผนเป็นเท่านั้น
So if this is your plan to try to get me killed, you got the wrong guy.ดังนั้นถ้านี้เป็นแผนของคุณจะ พยายามที่จะได้รับฉัน ฆ่าหึ, หึคุณมีผู้ชายผิด
Best plan would be to get him to school. Eton for a year or two.แผนการที่ดีที่สุดจะได้รับเขาไป โรงเรียน อีตันสำหรับปีหรือสองปี
The Count's plan was for me to take her to the castle.แผนของท่านเคานท์ คือให้กระผมพาเธอ ไปยังปราสาท
But when the smell hit the crowd that's when Lardass' plan really started to work.แต่เมื่อกลิ่นตลบไปทั่วฝูงชน นั่นล่ะ คือแผนของไอ้ตูดหมู เริ่มได้ผล
Killers from Guilder are infiltrating the Thieves' Forest and plan to murder my bride on our wedding night.นักฆ่าจากกิลเดอร์ ... แทรกซึมอยู่ในป่าแห่งหัวขโมย และวางแผนที่จะฆ่าเจ้าสาวของข้าในคืนแต่งงาน

plan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, 预谋 / 預謀] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime)
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
行动计划[xíng dòng jì huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动计划 / 行動計劃] action plan
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, 飞机 / 飛機] airplane
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, 动植物 / 動植物] plants and animals; flora and fauna
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, 学名 / 學名] scientific name; Latin name (of plant or animal)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
杜蘅[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, 杜蘅] Asarum forbesii (wild ginger plant)
杜衡[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, 杜衡] Asarum forbesii (wild ginger plant)
[héng, ㄏㄥˊ, 蘅] Asarum blumei (wild ginger plant)
蘅芜[héng wú, ㄏㄥˊ ˊ, 蘅芜 / 蘅蕪] Asarum blumei (ginger plant)
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 蔉] to bank up the roots of plants
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal

plan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
グリッドプラン[, guriddopuran] (n) grid plan
コンチネンタルプラン[, konchinentarupuran] (n) continental plan
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan
シルバープラン[, shiruba-puran] (n) silver plan
ドーズ案[ドーズあん, do-zu an] (n) (See ヤング案) Dawes Plan
フォーミュラプラン[, fo-myurapuran] (n) formula plan
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings
リフォームプラン[, rifo-mupuran] (n) renovation plan (usu. of a house) (wasei
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan
人生設計[じんせいせっけい, jinseisekkei] (n,vs) life plan; plan for one's life; planning one's life
偽計[ぎけい, gikei] (n) deceptive plan
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-)
全総[ぜんそう, zensou] (n) (abbr) (See 全国総合開発計画) Comprehensive National Development Plan (1962-)
共学制[きょうがくせい, kyougakusei] (n) coeducational plan
割賦方式[かっぷほうしき, kappuhoushiki] (n) installment plan; instalment plan
左図[さず, sazu] (n) (See 右図) plan which is shown on the left; left-most plan; map on the left (chart, graph)
巧む[たくむ, takumu] (v5m,vt) to devise; to plot; to plan
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P)
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing
政権構想[せいけんこうそう, seikenkousou] (n) planning a new government; plan for a new administration
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) provisional plan
月掛け[つきがけ, tsukigake] (n) monthly installment plan; monthly instalment plan
月賦販売[げっぷはんばい, geppuhanbai] (n) selling on a (monthly) installment plan (instalment); hire purchase
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan
生活設計[せいかつせっけい, seikatsusekkei] (n) plan for one's life; life planning
画す;劃す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (1) (See 画する) to draw (a line); (2) to demarcate; to mark; to divide; to map out; (3) to plan
確定拠出年金[かくていきょしゅつねんきん, kakuteikyoshutsunenkin] (n) defined contribution pension plan
緑地化計画[りょくちかけいかく, ryokuchikakeikaku] (n) forestation plan
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan
計画を進める[けいかくをすすめる, keikakuwosusumeru] (exp,v1) to carry a plan forward
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
財政均衡計画[ざいせいきんこうけいかく, zaiseikinkoukeikaku] (n) balanced budget plan
遊び歩く[あそびあるく, asobiaruku] (v5k,vi) to visit one place after another without plan or effect; to gallivant about
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
面オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

plan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: plan ; scheme FR: plan [m]
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) EN: FR: plan de maison [m]
แบบบ้านชั้นเดียว[n. exp.] (baēp bān ch) EN: FR: plan de maison plain-pied [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan FR: plan d'architecte [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn ) EN: house plan FR: plan de maison [m]
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำหนดแผนการ[v. exp.] (kamnot phaē) EN: plan FR:
การอนุมัติแผน[n. exp.] (kān anumat ) EN: plan approval FR:
การวางแผน[n.] (kān wāngpha) EN: planning ; plan FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m] ; projet [m]
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngpha) EN: strategic planning FR: plan stratégique [m]
การวางแผนปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wāngpha) EN: operational plan FR: plan opérationnel [m]
การวางแผนระยะยาว[n. exp.] (kān wāngpha) EN: long-rang planning ; long-range plan FR:
ขายเงินผ่อน[v. exp.] (khāi ngoenp) EN: sell on the installement plan  FR:
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
เข้าแผน[v. exp.] (khao phaēn) EN: go as planned ; fall in with someone's plan FR: suivre son cours
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คิดจะ[v. exp.] (khit ja) EN: plan to ; think of FR:
คิดทรยศ[v. exp.] (khit thøray) EN: plan treachery FR:
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการ 5 ปี[n. exp.] (khrōngkān h) EN: five-year plan FR: plan quinquennal [m]
โครงการสิบปี[n. exp.] (khrōngkān s) EN: ten year plan FR:
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame FR: structure [f]
ความเอียงของระนาบ[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a plane FR: inclinaison du plan [m]
กระจกเงาระนาบ[n. exp.] (krajokngao ) EN: FR: miroir plan [m]
กระจกเงาราบ[n. exp.] (krajokngao ) EN: plan mirror FR: miroir plan [m]
กระสวน[n.] (krasūan) EN: pattern ; construction plan ; linguistics syntax FR: plan [m]
กระสวนเรือน[n. exp.] (krasūan reū) EN: architect's plan FR:
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
มีแผนที่[v. exp.] (mī phaēnthī) EN: have a plan FR: avoir un plan ; avoir des projets
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; plan to ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on FR: viser ; ambitionner
แนวการรบ[n. exp.] (naēo kān ro) EN: battle plan FR:
นำแผนไปปฏิบัติ[v. exp.] (nam phaēn p) EN: implement a plan FR:
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]
ออกแบบ[v. exp.] (øk baēp) EN: design ; lay plans FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ปาน[n.] (pān) EN: birthmark ; nevus FR: angiome plan [m] ; tache de vin [f] ; naevus [m] ; naevi [mpl]
ปฏิบัติการตามแผน[v. exp.] (patibatkān ) EN: implement a plan FR:

plan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativplan {m}alternative plan
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Ausweichplan {m}contingency plan
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Ausführungsplan {m}final plan
Frequenzplan {m}frequency plan
Hallenplan {m}hall plan
Kaufmiete {f}hire purchase plan
Zahlungsplan {m}instalment plan
Lageplan {m}position plan
Lateralplan {m}lateral plan
ausgereift {adj} (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan
Netzplan {m}network plan
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan
Beschaffungsprogramm {n} [econ.]procurement plan
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan
Stichprobenplan {m}sampling plan
Tischplan {m}seating plan
Stufenplan {m}step-by-step plan
Aktienoptionsplan {m}stock option plan
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Alternativplanung {f}alternative planning
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Hilfsbetrieb {m}auxiliary plant
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant
Biogasanlge {f}biogas plant
Kesselanlage {f}boiler plant
Finanzhaushalt {m}budgetary planning
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission
Werkplanung {f}; Ausführungsplanung
Mittelebene {f}centre plane
Charterflugzeug {n}charter plane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plan
Back to top