ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approach*, -approach-

approach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approach (n.) การเข้าใกล้ Syn. coming, advance, access
approach (vi.) เข้าใกล้ Syn. come near, near
approach (vt.) เข้าตีสนิท See also: เข้าหา Syn. appeal to, speak to, address
approach (vt.) คล้าย See also: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น
approach (n.) ความคล้ายกัน
approach (vt.) ปฎิบัติต่อ See also: จัดการ
approach (n.) วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย Syn. method, program, procedure
approach (n.) สิ่งที่คล้ายกัน
approach about (phrv.) ขอเข้าพบเพื่อ (หรือเกี่ยวกับเรื่อง)
approachable (adj.) ซึ่งเข้าใกล้ได้ Syn. accessible
approachable (adj.) ที่เข้าถึงได้ง่าย See also: ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย Syn. friendly, receptive, sanction
approaches (n.) หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย) See also: วิธี, วิถีทาง Syn. methods, means
approaching (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, following, impending, forthcomimg, upcoming, oncoming, progressing, closing, subsequent Ops. going, distant, past
approaching (adj.) ซึ่งกำลังจะมาถึง
approaching (adj.) อนาคต Syn. forthcoming
approaching (adj.) ใกล้เข้ามา See also: ใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminent
approaching (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. threatening, dangerous
approaching (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing
English-Thai: HOPE Dictionary
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approach๑. แนวเข้าสู่การศึกษา๒. การทาบทาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approachการเริ่มตรวจค้น, การเข้าใกล้ผู้ป่วย, การเข้าถึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเข้าใกล้ (n.) approach
การเข้าใกล้ (n.) approach
ฉิวเฉียว (v.) approach See also: be near, be almost, come near Syn. เฉียด, เกือบ, จวนจะ
อุปกรม (n.) approach Syn. การเข้าใกล้
อุปจาร (n.) approach Syn. การเข้าใกล้
เกาะแกะ (v.) approach See also: flirt, take liberties with(a woman)
เฉียด (v.) approach See also: near, be almost Syn. เฉียดฉิว
เฉียดฉิว (v.) approach See also: be near, be almost, come near Syn. เฉียด, ฉิวเฉียว, เกือบ, จวนจะ
เลียบๆ เคียงๆ (v.) approach See also: make an overture, be circumspect Syn. หยั่งเสียง, หยั่งเชิง
เลียบเคียง (v.) approach See also: make an overture, be circumspect Syn. หยั่งเสียง, หยั่งเชิง, เลียบๆ เคียงๆ
กลยุทธ์เชิงรุก (n.) approach strategy See also: dissemination strategy Ops. กลยุทธ์เชิงรับ
กลยุทธ์เชิงรุก (n.) approach strategy See also: dissemination strategy Ops. กลยุทธ์เชิงรับ
กลยุทธ์เชิงรุก (n.) approach strategy See also: dissemination strategy Ops. กลยุทธ์เชิงรับ
การเข้าสู่ (n.) approaching
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (n.) scientific approach
ชะวาก (n.) enclosure approached by a tortuous entrance
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (n.) scientific approach Syn. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't come near! Don't approach me!อย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
I was afraid to approach her, but that night, fate was on my side.ผมไม่กล้าเข้าไปหาเธอ แต่คืนนั้น โชคก็เข้าข้างผม
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้
This is not the way to approach this, okay?ฮอลลีวูด! นี่คงไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดีนะ
My Lord, I would like to approach the bench.พระเจ้าของฉันฉันต้องการ ใกล้ม้านั่ง
Crossing the Horizon. Optimum approach angle is 14 degrees.เข้าสู่เส้นขอบฟ้า วัดมุมเข้าได้ 14 องศา
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น
Jerome. ls this the approach path we discussed?Jerome. Is this the approach path we discussed?
#If you see him, please do not approach him.ถ้าหากว่าท่านเห็นเขา อย่าเข้าไปใกล้เขา
I want to make sure you never approach the kids at Meishu School againฉันต้องการแน่ใจว่าคุณไม่ยุ่งกับเด็ก N \ ที่โรงเรียนเมชูอีก
I had no plan to approach them anywayผมไม่มีแผนที่จะไปเข้าใกล้พวกเขา
Titanic off the tee. Approach shots which fell to earth, as Sam Snead once put it,"ตีไกลที่สุด" "โยนขึ้นกรีนได้แม่นยำ"

approach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 駾] approach at swift gallop (on horses)
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 来临 / 來臨] approach; come closer
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[nì, ㄋㄧˋ, 暱] familiar; to approach
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, 未来 / 未來] future; tomorrow; approaching; coming; pending
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, 态度 / 態度] manner; bearing; attitude; approach
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
[qū, ㄑㄩ, 趋 / 趨] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 昽 / 曨] twilight; approaching light of dawn; dim

approach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプローチ[, apuro-chi] (n,vs) (1) approach; (2) (abbr) (See アプローチショット) approach shot; (P)
アプローチショット[, apuro-chishotto] (n) approach shot
アプローチライト[, apuro-chiraito] (n) approach light
オーラルアプローチ[, o-raruapuro-chi] (n) oral approach
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
システムアプローチ[, shisutemuapuro-chi] (n) systems approach
システムズアプローチ[, shisutemuzuapuro-chi] (n) systems approach
セールスアプローチ[, se-rusuapuro-chi] (n) sales approach
低浸襲[ていしんしゅう, teishinshuu] (n,adj-na) non-invasive approach (medical)
力押し[ちからおし, chikaraoshi] (n) (sl) brute force approach
助走[じょそう, josou] (n,vs) approach run (long jump)
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
接近経路[せっきんけいろ, sekkinkeiro] (n) avenue of approach
枯木寒巌[こぼくかんがん, kobokukangan] (exp,n) withered trees and frozen rocks; a person that is hard to approach
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
見付;見附;見付け(io);見附け(io)[みつけ, mitsuke] (n) (1) approach (to a castle gate); (2) (See 見込み・みこみ・3) front of a structural member
言い寄る;言寄る[いいよる, iiyoru] (v5r,vi) to court; to woo; to approach defiantly
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P)
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age
五門禅;五門禪(oK)[ごもんぜん, gomonzen] (n) {Buddh} five approaches to meditation; five objects of meditation
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)
取りつく島がない;取り付く島がない[とりつくしまがない, toritsukushimaganai] (exp,adj-i) (See 取りつく島もない) unapproachable
取りつく島もない;取り付く島もない[とりつくしまもない, toritsukushimamonai] (exp,adj-i) unapproachable
[しっ, shitsu] (int) (1) (uk) shh! (used to silence someone); sh!; (2) shoo! (used to drive off an approaching animal, etc.)
垂んとす[なりなんとす;なんなんとす, narinantosu ; nannantosu] (exp) (arch) (See 垂んとする) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to
垂んとする[なんなんとする, nannantosuru] (vs-s,vi) (uk) (See 垂んとす) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to
寄る[よる, yoru] (v5r,vi) to visit; to drop in; to approach; (P)
対処法[たいしょほう, taishohou] (n) coping method; approach; how to deal with (problem, etc.)
小心姑息[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n,adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.)
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy
末枯れる;うら枯れる[うらがれる, uragareru] (v1,vi) to die (esp. foliage as winter approaches)
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
現実路線[げんじつろせん, genjitsurosen] (n) (following) a pragmatic (policy) line (approach)
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
調査法[ちょうさほう, chousahou] (n) investigative approach; research method; survey method

approach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียดฉิว[v. exp.] (chīet chiu) EN: approach FR:
การจัดการกับปัญหา[n. exp.] (kān jatkān ) EN: approach FR:
การเข้าใกล้[n. exp.] (kān khao kl) EN: approach FR: approche [f]
การเข้าสู่[n.] (kān khaosū) EN: approaching ; access ; approach FR: accès [m]
การเข้าถึง[n.] (kān khaothe) EN: access ; approach FR: accès [m]
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close (to) ; close ; close up ; go near ; approach FR: s'approcher ; approcher
เข้ามาใกล้[v. exp.] (khao mā kla) EN: approach ; get closer ; come a little closer FR: approcher
เข้าไปใกล้[v. exp.] (khao pai kl) EN: approach ; get closer FR: s'approcher de ; approcher
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
เข้าท้ายครัว[v. exp.] (khao thāi k) EN: approach through the wife FR:
ใกล้[v.] (klai) EN: near ; approach ; come near FR: approcher
ใกล้จะถึง[v. exp.] (klai ja the) EN: approach ; get closer to FR: approcher
ใกล้เข้ามา[v. exp.] (klai khao m) EN: near ; approach ; come nearer ; come closer FR:
เกาะแกะ[v.] (kǿkae) EN: approach ; flirt (with) ; take liberties with (a woman) FR: courtiser ; flirter avec
กลยุทธ์เชิงรุก[n. exp.] (konlayut ch) EN: approach strategy ; offensive strategy FR:
กรากเข้าไป[v. exp.] (krāk khao p) EN: walk up (to) ; approach ; go up to s.o. FR:
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect FR:
ไม้แข็ง[n.] (māikhaeng) EN: tough approach ; heavy pressure ; strong action FR:
ไม้นวม[X] (māinūam) EN: soft approach ; gently FR:
แนว[n.] (naēo) EN: trend ; tendency ; style ; approach FR:
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
ร่อนลง[v. exp.] (rǿn long) EN: approach FR:
อุปจาร[n.] (upajān) EN: approach ; vicinity FR:
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique ; process FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m] ; type [m]
วิธีการนิรนัย[n. exp.] (withīkān ni) EN: deduction ; deductive approach ; deductive method ; top-down FR: méthode déductive [f]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (withīkān th) EN: scientific method ; scientific approach FR: méthode scientifique [f] ; approche scientifique [f]
ย่าง[v.] (yāng) EN: step ; tread ; set foot ; be going on ; approach ; enter FR: aborder
ย่างเข้า[v. exp.] (yāng khao) EN: be going on ; approach FR: approcher
ย่างกราย[v.] (yāngkrāi) EN: approach FR:
ชะวาก[n.] (chawāk) EN: enclosure approached by a tortuous entrance FR:
จวนถึง[X] (jūan theung) EN: approaching FR: presque arrivé
ใกล้จะถึง[adj.] (klai ja the) EN: close at hand ; approaching ; imminent FR: à portée
ย่างเข้าห้าสิบ[v. exp.] (yāng khao h) EN: be going on fifty ; be approaching fifty FR: approcher la cinquantaine

approach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionstheorie {f}absorption approach
Projektansatz {m}project approach
Projektausführungsansatz {m}project execution approach
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of)
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Leitwerk {n} [naut.]approach pier
Radarlandegerät {n}approach control radar
Zufahrtsstraße {f}approach road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approach
Back to top