ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

familiarly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *familiarly*, -familiarly-

familiarly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
familiarly (adv.) อย่างคุ้นเคย See also: อย่างสนิทสนม, อย่างเป็นกันเอง Syn. intimately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิสาสะ (adv.) familiarly See also: intimately, informally

familiarly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า familiarly
Back to top