ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comb*, -comb-

comb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comb (vt.) ค้นหาอย่างละเอียด See also: ค้นหาทุกซอกทุกมุม, สืบทั่ว, สะสาง Syn. untangle, disentangle
comb (n.) เครื่องมือแยกเส้นใย
comb (vt.) ทำความสะอาดหรือแยกเส้นใย
comb (n.) รวงผึ้ง Syn. honeycomb
comb (n.) หงอนไก่
comb (n.) หวี See also: แปรง Syn. brush, currycomb
comb (vt.) หวี (ผม) See also: แปรง (ผม), สาง (ผม) Syn. brush, curry, hackle
comb for (phrv.) ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา
comb out (phrv.) สางผม Syn. comb through
comb out (phrv.) สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก See also: สางออก
comb out (phrv.) ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา See also: ตรวจค้น(บางสิ่ง)เพื่อหา
comb out (phrv.) ค้นหา Syn. comb through
comb out (phrv.) เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ) See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
comb through (phrv.) สางผม Syn. comb out
comb through (phrv.) ค้นหา (ด้วยความพยายามอย่างมาก) Syn. comb out
combat (n.) การสู้รบ See also: การต่อสู้, การประจัญบาน Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat (n.) ความขัดแย้ง Syn. conflict, opposition, strife
combat (vt.) ต่อต้าน Syn. contend, oppose, resist
combat (vt.) ต่อสู้ See also: สู้รบ, สู้, รบ Syn. fight, battle, struggle, contend
combat fatigue (n.) ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน
combat pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran
combat-ready (adj.) ซึ่งเตรียมพร้อม Syn. ready
combatant (n.) คนที่เถียงกัน See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant (adj.) ที่พร้อมต่อสู้ See also: ชอบต่อสู้ Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant (n.) นักรบ See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้ Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combating (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. conflicting
combative (adj.) ที่กระหายที่จะต่อสู้ See also: ชอบต่อสู้ Syn. combatant, pugnacious, belligerent
combatively (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully
combination (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination (n.) จำนวนสิ่งของที่รวมกัน Syn. mixture, amalgamation, amalgam
combination (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination (n.) รหัสเปิดกุญแจ Syn. key, order
combination (n.) สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
combination lock (n.) กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข
combinded (adj.) ที่รวมกัน Syn. united
combine (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine (n.) เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว Syn. combine harvester
combine (vt.) นำมารวมกัน See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
combine (vt.) ประสานกัน Syn. blend, mix, link, integrate, mingle Ops. separate, divide
combine (vi.) รวมกัน See also: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Syn. unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize Ops. separate, divide
English-Thai: HOPE Dictionary
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
combing(โคม'บิง) n. หวีละเอียด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
combustion(คัมบัส'เชิน) n. การเผาไหม้, See also: combustive adj. ดูcombustion, Syn. burning
English-Thai: Nontri Dictionary
comb(n) หวี,แปรงหวีผม
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
combustion(n) การลุกไหม้,การเผาไหม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combine paintingจิตรกรรมแบบผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combustionการเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combantrinคอมแบนทริน [การแพทย์]
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Combineรวม,จับ,รวบรวม [การแพทย์]
Combing Propertyคุณสมบัติในการหวี [การแพทย์]
Combo Driveคอมโบไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดี และอ่านข้อมูลจากแผ่นดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combustible เผาไหม้ได้ สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Combustionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาง (v.) comb Syn. สางผม
สางผม (v.) comb
หวี (n.) comb See also: currycomb, brush
หวี (v.) comb See also: brush, draw a comb through Syn. สาง
นักรบ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. นักสู้, ทหาร
นักสู้ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. ทหาร
การบวก (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม
การผนวก (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การรวม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเติม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเพิ่ม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเสริม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
คีมจับ (n.) combination cutting pliers Syn. คีมตัด
คีมตัด (n.) combination cutting pliers
กุญแจกล (n.) combination lock
กุญแจรหัส (n.) combination lock
ดินซุย (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินร่วนซุย Ops. ดินเหนียว
ดินร่วน (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินซุย, ดินร่วนซุย Ops. ดินเหนียว
ดินร่วนซุย (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินซุย Ops. ดินเหนียว
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do we need a comb for?จะเอาหวีมาทำบื้อ ไรวะ?
What do you need a comb for?นายจะใช้หวีไปทำบื้ออะไร?
Who's the big, hot bag of air who doesn't have to comb his hair?ใครตัวอ้วนพองลม ใครไม่ต้องหวีผม?
We need to comb your hair differently. You look like a fag.ต้องหวีผมให้ใหม่แล้ว แบบนี้เหมือนเกย์
Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose.ไปล้างหน้า หวีผม ถูมือ แปรงฟัน แล้วก็สั่งขี้มูกซะ
He uses the pawn shops to comb for objects.เขาใช้โรงรับจำนำเพื่อกวาดหาวัตถุ
Cameron, comb through his medical records.คาเมรอนใช้คอมพิวเตอร์หาประวัติทางการแพทย์ของเขา
We're gonna need everyone you can spare to comb through them.เราคงต้องขอให้คนที่ว่างอยู่ช่วยตรวจสอบให้
We should have it back up soon. All right, so we comb the footage:ตกลงตัดในส่วน ล็อบบี้ , แผนกต้อนรับ , ลานจอดรถ
You know, uh, maybe just run a comb through my beard.แค่แวะไปหวีหนวดหน่อย
Check whereabouts of Jang Doo Shik and comb the China townเช็กทุกอย่างเกี่ยวกับ จาง ดู ชิก แล้วที่ ไชน่าทาว์นด้วย
We'll call hotch, we'll comb through missing persons reportsเราจะโทรหาฮอว์ช เราต้องตรวจดูรายงานคนหาย

comb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 栉 / 櫛] comb out; weed out, eliminate
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 併] amalgamate; combine
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
[rán, ㄖㄢˊ, 燃] burn; combustion
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, 化合] chemical combination
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, 作战 / 作戰] combat; to fight
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
密码锁[mì mǎ suǒ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, 密码锁 / 密碼鎖] combination lock
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
[shū, ㄕㄨ, 梳] comb
梳子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 梳子] comb
燃烧[rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ, 燃烧 / 燃燒] combustion; flaming; kindle
组合数学[zǔ hé shù xué, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 组合数学 / 組合數學] combinatorial mathematics; combinatorics
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 结合模型 / 結合模型] combination model
转字锁[zhuàn zì suǒ, ㄓㄨㄢˋ ㄗˋ ㄙㄨㄛˇ, 转字锁 / 轉字鎖] combination lock
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, 组合音响 / 組合音響] combined stereo; music center
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 联合舰队 / 聯合艦隊] combined fleet
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, 联宗 / 聯宗] combined branches of a clan
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
鸡冠[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, 鸡冠 / 雞冠] crest; cockscomb
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
青葙[qīng xiāng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 青葙] feather cockscomb (Celosia argentea)
青葙子[qīng xiāng zi, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, 青葙子] feather cockscomb (Celosia argentea)
[bì, ㄅㄧˋ, 篦] fine-toothed comb; to comb
融汇[róng huì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 融汇 / 融匯] fusion; to combine as one
蜂房[fēng fáng, ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜂房] hive; honeycomb
蜂蜜梳子[fēng mì shū zi, ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄗ˙, 蜂蜜梳子] honeycomb
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, 燃点 / 燃點] ignition point (temperature); combustion point
着火点[zháo huǒ diǎn, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˇ, 着火点 / 著火點] ignition point (temperature); combustion point
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, 逊色 / 遜色] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色)
内燃[nèi rán, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ, 内燃 / 內燃] internal combustion (engine)
内燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, 内燃机 / 內燃機] internal combustion engine
并称[bìng chēng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥ, 并称 / 并稱] joint name; combined name
栉比[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, 栉比 / 櫛比] lined up close (like teeth of a comb)
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows

comb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora)
抜け毛;脱け毛[ぬけげ, nukege] (n) fallen hair; combings; hair left on comb
掻き上げる;かき上げる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to comb upwards; to brush up (a loose strand of hair)
撫で付ける;撫でつける[なでつける, nadetsukeru] (v1,vt) to comb down; to smooth down
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora)
虱潰しに;蝨潰しに[しらみつぶしに, shiramitsubushini] (adv) (uk) one by one; going over with a fine-tooth comb
解かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P)
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours)
カタコンブ[, katakonbu] (n) catacomb (fre
カタコンベ[, katakonbe] (n) catacombe (dut
カツ飯;かつ飯[カツめし(カツ飯);かつめし(かつ飯), katsu meshi ( katsu meshi ); katsumeshi ( katsu meshi )] (n) (uk) cutlet and rice combo meal
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another)
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination
キーストーンコンビ[, ki-suto-nkonbi] (n) (abbr) keystone combination
キーストーンコンビネーション[, ki-suto-nkonbine-shon] (n) keystone combination
くし形;櫛形[くしがた, kushigata] (adj-no) comb-shaped
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite)
コンバイン[, konbain] (n) (abbr) (See コンバインハーベスター) combine; combine harvester; (P)
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
コンバインハーベスター[, konbainha-besuta-] (n) combine harvester
コンバット[, konbatto] (n) combat
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team
コンビ[, konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P)
コンビネーションジャンプ[, konbine-shonjanpu] (n) combination jump
コンボ[, konbo] (n) combo
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu)
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P)
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コーム[こーむ, ko-mu] comb
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file
合流[ごうりゅう, gouryuu] recombining
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
組み合わせ[くみあわせ, kumiawase] combination
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition
複合[ふくごう, fukugou] combined
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination

comb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันหวี[n. exp.] (fan wī) EN: teeth of a comb FR: dent de peigne [f]
หงอน[n.] (ngøn) EN: crest ; comb FR: crête [f]
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck ; Knob-billed Duck FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
สาง[v.] (sāng) EN: comb FR: peigner ; donner un coup de peigne
หวี[n.] (wī) EN: comb ; currycomb ; brush FR: peigne [m]
หวีผม[v. exp.] (wī phom) EN: comb one's hair FR: se peigner ; brosser ses cheveux ; peigner
หวีเสนียด[n. exp.] (wī sanīet) EN: fine comb FR:
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé ; dense
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
บู๊[v.] (bū) EN: fight FR: combattre
ใช้เวลานานเท่าไหร่[xp] (chai wēlā n) EN: how long ? FR: combien de temps ?
ช้างสะบัดหญ้า[n.] (chāngsabaty) EN: Thai dancer's posture FR: éléphant de guerre [m] ; éléphant de combat [m]
ช้างศึก[n. exp.] (chāng seuk) EN: war elephant FR: éléphant de combat [m]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēn) EN: fuel ; combustible ; kindling FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: FR: combustible solide [m]
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: nuclear fuel FR: combustible nucléaire [m]
เชิงการจัด[adj.] (choēng kān ) EN: combinatorial FR:
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight FR: combat de coqs [m]
ชอบรบพุ่ง[adj.] (chøp rop ph) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ชอบต่อสู้[adj.] (chøp tøsū) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ชุดอวกาศ[n. exp.] (chut awakāt) EN: space suit FR: combinaison spatiale [f]
ชุดดำน้ำ[n. exp.] (chut damnām) EN: FR: combinaison de plongée [f]
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ดับจิต[v.] (dapjit) EN: die ; pass away ; succomb FR: mourir
เอนธัลปีของการเผาไหม้[n. exp.] (ēnthanpī kh) EN: enthalpy of combustion FR:
ฮึกห้าว[adj.] (heuk-hāo) EN: bellicose ; belligerent ; combative FR:
ห้องเผาไหม้[n. exp.] (hǿng phaoma) EN: chamber FR: chambre de combustion [f]
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver FR: combiné téléphonique [m] ; combiné [m]
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
อินทรีบั้ง[n. exp.] (insī bang) EN: Scomberomorus commerson FR: Scomberomorus commerson
อินทรีจุด[n. exp.] (insī jut) EN: Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit FR: se soumettre ; succomber
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
จัดหมู่[v. exp.] (jat mū) EN: form into groups ; combine FR:
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
แก๊สจากการเผาไหม้[n. exp.] (kaēt jāk kā) EN: combustion gas FR:
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock FR: coq de combat [m]
กำลังรบ[n. exp.] (kamlang rop) EN: combat forces FR:

comb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kodierkamm {m}coding comb
Striegel {m}curry comb
Taschenkamm {m}pocket comb
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl
Brandgas {n}combustion gas; conflagration gas
Wabenhonig {m}comb hoeny
Glanzente {f} [ornith.]Comb Duck
Königsbarsch {m}; Roter Zackenbarsch [zool.]comb grouper
Gefechtsausbildung {f}combat training
Kampfabschnitt {m}combat sector
Kampfauftrag {m}combat mission
Kampferfahrung {f}combat experience
Kampfflieger {m}combat pilot
Kampfgebiet {n}combat area
Kampftruppen {f}combat troops
Kampfverband {m}combat unit
Kampfzone {f}combat zone
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Buchstabenschloss {n}combination lock
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Kombischlüssel {m}combination wrench
Kombizange {f}combination pliers
Ring-Maulschlüssel {m}combination wrench
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Verknüpfungsglied {n}combination element
Drilldüngemaschine {f}combine drill
Reihendüngemaschine {f}combine drill
Brennpunkt {m}combustion point
Verbrennungsablauf {m}combustion sequence
Verbrennungsofen {m}combustion furnace
Verbrennungsrückstand {m}combustion residue; residue of combustion
Verbrennungszone {f}combustion zone
Konvexkombination {f} [math.]convex combination
Antriebskombination {f}drive combination
Mitkämpfer {n}fellow combatant
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer
Anbrandphase {f}initial combustion
Linearkombination {f} [math.]linear combination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comb
Back to top