ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belligerent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belligerent*, -belligerent-

belligerent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belligerent (adj.) เป็นปฏิปักษ์ See also: ก้าวร้าว Syn. bellicose Ops. pacific
English-Thai: HOPE Dictionary
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, these inmates became belligerent and they refused to rack in.ก็ไอ้พวกนักโทษมันแข็งข้อ ไม่ยอมทำตาม
I'm supposed to be the belligerent one, remember?ฉันซะอีกที่เป็นจอมหาเรื่อง นายจำได้มั้ย
The belligerent homunculus and his friend with the wooden eye, both.ข้าส่งพวกโจรสลัดให้เจ้า และเจ้าก็ไม่ส่งข้าไปให้โจนส์ ข้อแลกเปลี่ยนแฟร์นะ?
My dad was defending himself from a belligerent arrest.พ่อของผมได้ปกป้องตัวเอง ถูกจับกุมจากเหตุทะเลาะกัน
I could either tell your parole officer that you were belligerent or cooperative.ผมอาจจะบอกเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนคุณก็ได้น่ะ ว่าคุณมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือว่าให้ความร่วมมือดี
HILLARY CLINTON: North Korea continues to act in a provocative and belligerent manner.เกาหลีเหนือยังไม่เลิกการยั่วยุ และก้าวร้าว
According to the kids, you were typical abusive belligerent self, only more so.ตามที่เด็กๆพูด คุณเป็นพวกชอบดูถูก แถมยังใช้ความรุนแรง นอกจากนั้น
Sue's adult baby is being a belligerent pain in my booty, and I am not gonna take it anymore!ทารกเฒ่าของซู และฉันจะไม่ เอามันอีกแล้ว
No. But Morrison sounded drunk and belligerent again.ไม่ แต่เสียงมอร์ริสันดูจะเมา แล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้ว
But also dizzy and a little belligerent.แต่ยังทำให้สับสนและเกิดเรื่องวิวาทได้
Usually this stuff rolls right off your back, but lately, you've been belligerent, angry, pushing people away.สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ มันคงหนักมาก และเมื่อกี้ครูคิดว่าเธอก้าวร้าว แต่ความโกรธ มันมักผลักไสคนอื่นให้ออกไปจากตัวเธอ
He could be belligerent.เขาอาจเป็นคนชอบมีเรื่อง

belligerent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩腰;けんか腰[けんかごし, kenkagoshi] (n,adj-no) belligerent
好戦的な人[こうせんてきなひと, kousentekinahito] (n) (a) militant; (a) belligerent
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P)
交戦国[こうせんこく, kousenkoku] (n) warring nations; belligerents
好戦的[こうせんてき, kousenteki] (adj-na) belligerent; warlike

belligerent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึกห้าว[adj.] (heuk-hāo) EN: bellicose ; belligerent ; combative FR:
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
คู่สงคราม[n. exp.] (khū songkhr) EN: belligerent FR: belligérant [m]
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belligerent
Back to top