ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

war

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *war*, -war-

war ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
war (n.) สงคราม See also: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง Syn. battle, combat, fight
war (n.) ระยะเวลาที่ทำสงคราม See also: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม
war (n.) ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป
war (vi.) ทำสงคราม See also: ต่อสู้
war against (phrv.) ต่อสู้กับ (ศัตรู)
war against (phrv.) คัดค้าน See also: โต้แย้ง
war baby (n.) เด็กที่เกิดในช่วงสงคราม
war crime (n.) อาชญากรรมระหว่างสงคราม
war criminal (n.) การก่ออาชญากรรมระหว่างสงคราม
war cry (n.) เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร Syn. battle cry
war cry (n.) คติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี See also: คำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
war dance (n.) การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ See also: เช่น การเต้นรำของชนพื้นเมืองอเมริกัน
war game (n.) การซ้อมรบ (ทางทหาร)
war god (n.) เทพเจ้าสงคราม
war horse (n.) ม้าศึก See also: ม้าที่ใช้ขี่ออกรบในสงคราม Syn. steed
war nose (n.) หัวกระสุน
war over (phrv.) สู้รบกันเกี่ยวกับ See also: ต่อสู้หรือโต้เถียงกันเกี่ยวกับ
war paint (sl.) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า
war paint (n.) สีทาหน้าและตัวของอินเดียนแดงก่อนรบ
war whoop (n.) การโห่ร้องเข้าโจมตี
war with (phrv.) ต่อสู้กับ
war zone (sl.) ย่านอันตราย See also: แหล่งมิจฉาชีพ
war zone (n.) บริเวณที่มีการทำสงคราม See also: เขตสงคราม
warble (vt.) ร้อง (เพลง) Syn. carol, sing
warble (vi.) ร้อง (เพลง) Syn. carol, sing, vocalize
warble (n.) การร้องเสียงสั่นรัว
warble (n.) เสียงสั่นรัว
warble (n.) เนื้องอกซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเล็กและแข็งบนหลังม้า โค หรือกระบือ
warbler (n.) นกกระจิบในตระกูล Parulidae ในอเมริกา
warbler (n.) นกที่มีเสียงร้องไพเราะตระกูล Silviidae แถบยุโรปและเอเชีย
ward (suf.) ทิศทาง
ward (n.) เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)
ward (n.) แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน Syn. conton, department, parish, arrondissement
ward (n.) เขตต่างๆ ในเรือนจำ
ward (n.) เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง Syn. adopted child, foster child, orphan
ward (n.) บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์
ward (n.) ท่าทางการเคลื่อนไหวในการป้องกัน เช่น ในการฟันดาบ
ward (vt.) ป้องกัน (คำโบราณ) Syn. guard, protect, safeguard
ward off (phrv.) ขจัด See also: ป้องกัน, ยับยั้ง Syn. fend off, stave off
warded (adj.) ซึ่งมีรูกุญแจ See also: ซึ่งมีรู, ซึ่งมีช่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
war(วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม, Syn. warfare,fight
war babyเด็กที่เกิดในยามสงคราม
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
war dancen. การเต้นระบำก่อนรบ
war gamen. การซ้อมรบ,เกมรบ
war godn. เทพเจ้าแห่งสงคราม
war lordn. ผู้นำทางทหาร,ขุนศึก, Syn. warlord ,military leader
war nosen. ปลายขีปนาวุธที่บรรจุด้วยระเบิด,หัวกระสุน
war paintn. สีทาตามใบหน้าและลำตัวของอินดียนแดงที่กำลังจะออกศึก
war whoopn. การกู่ร้องเข้าโจมตี
war zonen. บริเวณที่มีการทำสงคราม,เขตสงคราม
warble(วอร์'เบิล) vi. vt.,n. (การ) ร้องเสียงรัว,เพรียกร้อง,เปล่งเสียงดนตรี,เพลงรัว, Syn. chirp
warbler(วอร์'เบลอะ) n. ผู้ร้องเสียงรัว,สิ่งที่ทำให้เสียงรัว,นกกระจิบ
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege
warded(วอร์'ดิด) adj. มีรูกุญแจ,มีรู,มีช่อง
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper
warder(วอร์ด'เดอะ) n. ผู้คุม,ผู้เฝ้า,ผู้ป้องกัน,ยาม,ผู้คุมนักโทษ,พัสดี, See also: wardership n.
wardress(วอร์ด'ดริส) n. ผู้คุมที่เป็นหญิง,พัสดีหญิง
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ
wardrobe trunkn. กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่
wardroom(วอร์ด'รูม) n. ห้องพวกนายทหารในเรือรบ ,ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นของนายทหารดังกล่าว,นายทหารดังกล่าว
wardship(วอร์ด'ชิพ) n. ความปกครอง,การพิทักษ์,การดูแล,การอุปถัมภ์
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful,wary,spend,expend
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle
warhead(วอร์'เฮด) n. หัวอาวุธ ,หัวรบ
warily(แว'ริลี) adj. อย่างระมัดระวัง,ด้วยความระมัดระวัง
wariness(แว'รินิส) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การรู้ตัว,ความรอบคอบ, Syn. caution
warlike(วอร์'ไลคฺ) adj. ชอบสงคราม,ชอบรบ,เกี่ยวกับสงคราม, Syn. belligerent
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
warm-hearted(วอร์ม'ฮาร์ทิด) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรี,ใจดี,กระตือรือร้น, See also: warm-heartedness n. warm-heartedness n., Syn. warmhearted., Syn. affectionate,kind
warmonger(วอร์'มังเกอะ) n. ผู้กระหายสงคราม,ผู้ค้าสงคราม
warmongering(วอร์'มังเกอะริง) n. การค้าสงคราม,ความกระหายสงคราม
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น,ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat,ardour,compassion
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n.,adj., Syn. caution,notify
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
war(n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ
warble(n) เสียงรัว,การเพรียกร้อง
warbler(n) นกกระจิบ,คนร้องเพลง
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่
warden(n) ผู้ดูแล,ผู้ป้องกัน,ยาม,พัศดี
warder(n) ทหารยาม,ผู้ป้องกัน,ผู้คุม,ยาม,พัศดี
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า
ware(n) ภาชนะ,เครื่องใช้,สินค้า,ผลิตภัณฑ์,เครื่องปั้นดินเผา
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ
warlike(adj) ชอบรบพุ่ง,ชวนทะเลาะ,เหมือนสงคราม,เพื่อการสงคราม
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น
warn(vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด
warrior(n) นักรบ,ทหาร
warship(n) เรือรบ
wart(n) หูด,ไฝ,ตาไม้
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war criminalอาชญากรสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war lordขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wardหอผู้ป่วย [มีความหมายเหมือนกับ unit ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ward offป้องปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warden๑. ผู้คุม, ผู้ควบคุม๒. อนุศาสก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wardshipการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warm colourสีอุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warmongerนักค้าสงคราม, ผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant of arrestหมายจับ [ดู capias] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantorผู้ให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wart, venereal; condyloma acuminatumหูดกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
War (International law)สงคราม (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
War criminalsอาชญากรสงคราม [TU Subject Heading]
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]
Warfarinวาร์ฟาริน [TU Subject Heading]
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
warped transitionwarped transition, ส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Warshipsเรือรบ [TU Subject Heading]
Wartsหูด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
พิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy Syn. ตำราพิชัยสงคราม
สงครามโลกครั้งที่ 2 (n.) World War II
สงครามโลกครั้งที่สอง (n.) World War II
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (n.) World War I
อผศ. (n.) The War Veterans Organization of Thailand See also: WVO Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เครื่องมั่น (n.) howdah of a war elephant armed with weapons
โจมทัพ (n.) herd of war elephants See also: war-elephant troop
การต่อสู้ (n.) war See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict Syn. การสู้รบ, การรบ
การต่อสู้ (n.) war See also: battle, fight, combat Syn. การทำสงคราม, การสู้รบ
การต่อสู้ (n.) war See also: battle, conflict, combat, fight, campaign Syn. การสงคราม, การรบ, การรบทัพจับศึก
การทำศึก (n.) war See also: battle, fight, combat Syn. การทำสงคราม, การต่อสู้, การสู้รบ
การทำสงคราม (n.) war See also: battle, fight, combat Syn. การต่อสู้, การสู้รบ
การรบ (n.) war See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict Syn. การต่อสู้, การสู้รบ
การรบ (n.) war See also: battle, fighting Syn. การสงคราม
การรบ (n.) war See also: battle, conflict, combat, fight, campaign Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบทัพจับศึก
การรบพุ่ง (n.) war Syn. การศึก, การสู้รบ, การทำศึก
การศึก (n.) war See also: battle, conflict, combat, fight, campaign Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบ, การรบทัพจับศึก
การสู้รบ (n.) war Syn. การศึก, การทำศึก, การรบพุ่ง
การสู้รบ (n.) war See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict Syn. การต่อสู้, การรบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
What should I ware?ฉันควรใส่อะไรดี
Is she warm enough?เธออบอุ่นพอไหม
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
She tried to warn himเธอพยายามเตือนเขาแล้ว
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้น
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้นแล้ว
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
This door opens outwardsประตูนี้เปิดออกไปสู่ด้านนอก
It's warmอบอุ่น ชุ่มชื้น มีลมแรง
You are not eligible to receive this rewardคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
I feel it is my duty to warn you thatฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
If you need anything as a reward, just tell me whatever it isถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วล่ะก็แค่บอกฉันมาเท่านั้น อะไรก็ได้ทั้งนั้น
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี
The war doesn't seem to want to end.สงครามไม่มีทีท่าจะว่าจะจบลงง่ายๆ
Mr. MacWhite, let's get into your war record.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite ให้ของได้รับ ลงในบันทึกสงครามของคุณ
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
You wouldn't care about us if the Cold War didn't exist!{\cHFFFFFF}คุณจะไม่ดูแลเกี่ยวกับเรา ถ้าสงครามเย็นไม่อยู่!
If the Cold War disappeared right now, the American people would still be in this fight... against ignorance and hunger and disease, because it's right.{\cHFFFFFF}If the Cold War disappeared right now, {\cHFFFFFF}the American people would still be in this fight... {\cHFFFFFF}against ignorance and hunger and disease,
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว
Prisoners of war forward march!เชลยสงคราม... ...หน้าเดิน... ...ไป!
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

war ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
消耗战[xiāo hào zhàn, ㄒㄧㄠ ㄏㄠˋ ㄓㄢˋ, 消耗战 / 消耗戰] war of attrition
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
战车[zhàn chē, ㄓㄢˋ ㄔㄜ, 战车 / 戰車] war chariot; tank
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 日英联军 / 日英聯軍] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922)
北洋水师[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 北洋水师] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan)
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 旅顺 / 旅順] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
不战不和[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不战不和 / 不戰不和] neither war nor peace
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, 司马 / 司馬] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima
反袁[fǎn Yuán, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ, 反袁] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
反袁运动[fǎn Yuán yùn dòng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 反袁运动 / 反袁運動] opposing Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 in War of national protection 護國爭|护国争 1915-1916; same as 反袁鬥爭|反袁斗争
太平洋战争[Tài píng yáng Zhàn zhēng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 太平洋战争 / 太平洋戰爭] Pacific war between Japan and the US, 1941-1945
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
征旆[zhēng pèi, ㄓㄥ ㄆㄟˋ, 征旆] pennant used on expedition; war pennant
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
南京条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 南京条约 / 南京條約] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain
南征北伐[nán zhēng běi fá, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, 南征北伐] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北战[nán zhēng běi zhàn, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄓㄢˋ, 南征北战 / 南征北戰] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北讨[nán zhēng běi tǎo, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄊㄠˇ, 南征北讨 / 南征北討] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
反恐战争[fǎn kǒng zhàn zhēng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 反恐战争 / 反恐戰爭] war on terrorism
反袁斗争[fǎn Yuán dòu zhēng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ, 反袁斗争 / 反袁鬥爭] war of 1915 against Yuan Shikai and for the Republic
战争罪[zhàn zhēng zuì, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ, 战争罪 / 戰爭罪] war crime
战争罪行[zhàn zhēng zuì xíng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, 战争罪行 / 戰爭罪行] war crime
战犯[zhàn fàn, ㄓㄢˋ ㄈㄢˋ, 战犯 / 戰犯] war criminal
战区[zhàn qū, ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 战区 / 戰區] war zone; (military) theater of operations
二次世界大战[Èr cì Shì jiè Dà zhàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 二次世界大战 / 二次世界大戰] World War Two
二次大战[èr cì dà zhàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 二次大战 / 二次大戰] World War Two
第一次世界大战[Dì yī cì shì jiè dà zhàn, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 第一次世界大战 / 第一次世界大戰] World War One
第二次世界大战[dì èr cì shì jiè dà zhàn, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 第二次世界大战 / 第二次世界大戰] World War 2
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after

war ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease)
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
アヘン戦争[アヘンせんそう, ahen sensou] (n) Opium War (1840-42)
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860)
イラク戦争[イラクせんそう, iraku sensou] (n) Iraq War (2003-)
イランイラク戦争[イランイラクせんそう, iran'iraku sensou] (n) Iran-Iraq War (1980-1988)
インドシナ戦争[インドシナせんそう, indoshina sensou] (n) (See ベトナム戦争) (first) Indochina War (1946-1954)
ウォークライ[, uo-kurai] (n) war cry
ウオークライ[, uo-kurai] (n) war cry
ウォーゲーム[, uo-ge-mu] (n) war game
オーストリア継承戦争[オーストリアけいしょうせんそう, o-sutoria keishousensou] (n) War of the Austrian Succession (1740-1748)
クリミア戦争[クリミアせんそう, kurimia sensou] (n) Crimean War (1853-1856)
グローバルウォー[, guro-baruuo-] (n) global war
コールドウォー[, ko-rudouo-] (n) cold war
コールドウオー[, ko-rudouo-] (n) cold war
スペイン内戦[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War
スペイン継承戦争[スペインけいしょうせんそう, supein keishousensou] (n) War of the Spanish Succession (1701-1714)
ドイツ農民戦争[ドイツのうみんせんそう, doitsu nouminsensou] (n) German Peasants' War (1524-1525)
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war
ベトナム戦争[ベトナムせんそう, betonamu sensou] (n) Vietnam war
ボーア戦争;ブーア戦争[ボーアせんそう(ボーア戦争);ブーアせんそう(ブーア戦争), bo-a sensou ( bo-a sensou ); bu-a sensou ( bu-a sensou )] (n) (second) Boer War (1899-1902)
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
中越戦争[ちゅうえつせんそう, chuuetsusensou] (n) Sino-Vietnamese War (1979)
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] (n) price war
俘虜[ふりょ, furyo] (n) captive; prisoner of war
全面戦争[ぜんめんせんそう, zenmensensou] (n) total war; all-out war
全面核戦争[ぜんめんかくせんそう, zenmenkakusensou] (n) all-out nuclear war
八幡宮[はちまんぐう, hachimanguu] (n) Shrine of the God of War
兵車[へいしゃ, heisha] (n) war chariot
冷たい戦争[つめたいせんそう, tsumetaisensou] (n) (See 冷戦) cold war
冷戦型思考[れいせんがたしこう, reisengatashikou] (n) Cold War mentality
冷戦時代[れいせんじだい, reisenjidai] (n) cold war era
冷戦終結[れいせんしゅうけつ, reisenshuuketsu] (n) the end of the Cold War
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork
北方戦争[ほっぽうせんそう, hoppousensou] (n) Great Northern War (Sweden vs. Russia, Poland, Denmark, Saxony and Hanover
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] price war
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role
オーエスツーワープ[おーえすつーわーぷ, o-esutsu-wa-pu] OS-2 Warp
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware
ジェイディエドワーズ[じえいでいえどわーず, jieideiedowa-zu] JDEdwards
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware"
ネットウェア[ねっとうえあ, nettouea] NetWare
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: ทำแตก English: to break
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
割合[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
割合[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
小田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
障る[さわる, sawaru] Thai: กระทบ English: affect
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware

war ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātchayākam ) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātchayākøns) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam son) EN: war crime FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākønsong) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkh) EN: weapons of war FR: arme de guerre [f]
เชลยศึก[n.] (chaloēiseuk) EN: prisoner of war FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
เชลยสงคราม[n. exp.] (chaloēi son) EN: prisoner of war FR: prisonnier de guerre [m]
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songk) EN: defeat the war ; conquer FR: gagner la guerre ; vaincre
ช้างศึก[n. exp.] (chāng seuk) EN: war elephant FR: éléphant de combat [m]
ช้างศึก[n. prop.] (Chāng Seuk ) EN: War Elephants ; Thailand national football team FR:
ดวลฝีปาก[X] (dūan fīpāk) EN: have a war of words ; have a verbal duel FR:
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ; หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม[n. prop.] (Høsin Lae P) EN: Art Gallery & War Museum FR:
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion FR:
การประกันภัยสงคราม[n. exp.] (kān prakanp) EN: war insurance FR:
การประกาศสงคราม[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of war FR: déclaration de guerre [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop tha) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle FR:
การสจคราม[n.] (kān songkhr) EN: war FR: guerre [f]
การสู้รบ[n.] (kān sūrop) EN: war FR: combat [m] ; engagement [m]
เข้าสู่สงคราม[v. exp.] (khaosū song) EN: enter a war FR: entrer en guerre
เครื่องมั่น[n.] (khreūangman) EN: howdah of a war elephant armed with weapons FR:
ลั่นกลองรบ[v. exp.] (lan kløng r) EN: beat the war drum FR:
หนี้สงคราม[n. exp.] (nī songkhrā) EN: war debts FR:
ปฏิกรรมสงคราม[n. exp.] (patikam son) EN: war reparations ; war indemnity FR: dommages de guerre [mpl]
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
ภัยสงคราม[n. exp.] (phai songkh) EN: war perils FR: risques de guerre [mpl]
ภาษีกำไรยามสงคราม[n. exp.] (phāsī kamra) EN: war profits tax FR:
ภาวะสงคราม[n. exp.] (phāwa songk) EN: state of war FR: état de guerre [m]
พิชัยสงคราม[n.] (phichaisong) EN: treatise on war strategy FR:
พิพิธภัณฑ์สงคราม[n. exp.] (phiphitthap) EN: war museum FR: musée de la guerre [m]
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก[n. prop.] (Phiphitthap) EN: JEATH War Museum FR:
เปิดศึก[v. exp.] (poēt seuk) EN: wage war FR:
ประกาศสงคราม[v. exp.] (prakāt song) EN: declare war FR: déclarer la guerre
เรือรบ[n. exp.] (reūarop) EN: warship ; war vessel ; naval vessel ; man-of-war FR: navire de guerre [m] ; bateau de guerre [m]
โรมรัน[v.] (rōmran) EN: fight a pitched battle ; war FR:
รณ[n.] (ron) EN: war ; fight FR: guerre [f]
รณยุทธ์[n.] (ronnayut) EN: campaign ; battle ; war FR:
รบ[v.] (rop) EN: fight ; go to war ; battle ; combat FR: combattre ; faire la guerre ; partir en guerre ; guerroyer (litt.)
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle ; fight a pitched battle FR: combattre ; livrer bataille
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สมร-[pref.] (samønra- = ) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]

war ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegshandlung {f}act of war
Burenkrieg {m} [hist.]Boer War
Bürgerkrieg {m}civil war
Kriegsmaschine {f}engine of war
Golfkrieg {m} [mil.]Gulf war
Kriegsmaschinerie {f}machinery of war
Kriegsminister {m}minister of war
Seekrieg {m}naval war
Kriegsgefangene {m}POW : prisoner of war
Kriegsgefangene {m,f}; Kriegsgefangenerprisoner of war
Religionskrieg {m}religious war
Kriegszustand {m} | im Kriegszustandstate of war | at war
Kriegsschauplatz {m}theatre of war
Tauziehen {n}tug of war
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung
Begleitpapier {n}; Warenbegleitschein
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Einlagerung {f}admission into warehouse
Zuneigung {f} (für; zu)affection (for; towards)
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern
voraus; vorwärts; voran {adv} | genau vorwärtsahead | dead ahead
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Fliegeralarm {m}air raid warning
Alarmklingel {f}warning bell
Silberbrillen-Laubsänger {m} [ornith.]Allied Flycatcher Warbler
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide
Antivirus-Software {f} [comp.]anti-virus software
Seggenrohrsänger {m} [ornith.]Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola)
Schiedsspruch {m}arbitral award
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler
Wüstengrasmücke {f} [ornith.]Asian Desert Warbler (Sylvia nana)
Aspirant {m}; Anwärter
achtern; achteraus {adj} | genau rückwärtsastern | dead astern
Atlasgrasmücke {f} [ornith.]Tristram's Warbler
Dienstleistung {f}; Wartung
Wärter {m} | Wärter
Ausbildungsmethoden {pl}teachware
Kostenbewusstsein {n}awareness of the costs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า war
Back to top