ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consolidate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consolidate*, -consolidate-

consolidate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consolidate (vt.) รวมเป็นหนึ่ง Syn. merge, unite
consolidate (vi.) รวมเป็นหนึ่ง Syn. merge, unite
English-Thai: HOPE Dictionary
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
English-Thai: Nontri Dictionary
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consolidateการเก็บรวบรวมความจำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will consolidate on the objective.เราจะรวมในวัตถุประสงค์
In a time of social unrest and disorder the gangs have moved in to consolidate their power.นี่คือยุคสมัยแห่งความเหลวแหล่และมืดมน โดยมีกลุ่มนักเลงเข้าครอบงำและยึดครองอำนาจ
It takes more than a good punch... to consolidate a place like Suzuran.มันไม่ได้มีแค่หมัดหนักนา... ที่จะรวบรวมซูซุรันได้
To consolidate power. But if you ask me, that's just his first move.เพื่อจะรวมอำนาจ,และมันเป็นแค่การ เคลื่อนไหวแรกของเขาเท่านั้น
While others are using what they know of the present to explain the blackout, our office is trying to consolidate information gleaned from the flash-forwards themselves.ในขณะที่คนอื่นกำลังใช้ สิ่งที่เขารู้นำเสนอ เพื่ออธิบาย เหตุการณ์หมดสติ สำนักงานของเรา พยายามที่จะรวบรวม ข้อมูลเข้าด้วยกัน
So, if we consolidate it all into one monthly payment, it's 149 pound a month for four and a half years.ขวา. ดังนั้นถ้าเรารวมมัน ทั้งหมดในการชำระเงินรายเดือนหนึ่ง มัน£ 149 ต่อเดือนสำหรับ สี่ปีครึ่ง.
In Emperor Qin's drive to consolidate his far-flung empire, he took drastic measures to standardize everything within it.ในไดรฟ์ของจักรพรรดิฉิน ที่จะรวมอาณาจักรแผ่ไพศาลของเขา เขาเอามาตรการรุนแรง
Not competing anymore. They're consolidated.ไม่ใช่คู่แข่งกันอีกต่อไป /พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น
While he consolidates his power.ในขณะที่เขารวบรวมพลัง ของเขาให้กลายเป็นหนึ่ง
Consolidated Insurance.ประกันครบวงจร สวัสดีคะ
You see, he's consolidated his strength.คืองี้ เขารวบรวม พลังคืนมาแล้ว
As soon as I've consolidated my troops.ทันทีที่ข้ารวม กองพลได้สำเร็จ

consolidate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
综合报道[zōng hé bào dào, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 综合报道 / 綜合報導] consolidated report
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 遒] consolidate; end; strong
巩固[gǒng gù, ㄍㄨㄥˇ ㄍㄨˋ, 巩固 / 鞏固] consolidate

consolidate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソル公債[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts
単独ベース[たんどくベース, tandoku be-su] (n) consolidated base; single base
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
泥灰岩[でいかいがん, deikaigan] (n) marl (unconsolidated lime-rich rock)
混載貨物[こんさいかもつ, konsaikamotsu] (n) consolidated shipment; mixed cargo
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P)
連結決算[れんけつけっさん, renketsukessan] (n) consolidated balance sheet

consolidate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผนึก[v.] (phaneuk) EN: consolidate FR: consolider ; sceller
ผนึกอำนาจ[v. exp.] (phaneuk amn) EN: consolidate power FR: consolider le pouvoir
ผนึกกำลัง[v. exp.] (phaneuk kam) EN: consolidate forces FR:
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ทำให้แข็งแรงขึ้น [v. exp.] (thamhai kha) EN: consolidate ; strengthen FR: renforcer
กำไรโดยรวม[n. exp.] (kamrai dōi ) EN: consolidated profit FR: bénéfice consolidé [m]
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthunrūa) EN: mutual fund ; consolidated fund FR:
งบการเงินรวม[n. exp.] (ngop kānngo) EN: consolidated financial statement ; combined financial statement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consolidate
Back to top