ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mingle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mingle*, -mingle-

mingle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mingle (vi.) ผสม
mingle (vt.) ร่วมมือกัน See also: ประสาน, เข้าร่วม Syn. associate, fraternize Ops. avoid, ignore
mingle (vt.) ผสม See also: ปนกัน, รวมกัน Syn. combine, blend, admix
mingle in (phrv.) ผสมกัน See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle with (phrv.) ผสมกับ See also: ปนกับ Syn. mix with
mingle with (phrv.) สมาคมกับ See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ Syn. mix with
mingled (adj.) ซึ่งผสมกัน Syn. mixed
mingler (n.) ผู้ผสม See also: ผู้ทำให้ปนกัน, ผู้ผสมผสาน
English-Thai: HOPE Dictionary
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
English-Thai: Nontri Dictionary
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mingleกลมกลืน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คละปน (v.) mingle See also: mix, blended Syn. ปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน
I told you not to mingle with children of yangban(scholar-official) householdsแม่บอกเจ้าแล้วใช่มั๊ย ว่าไม่ให้ยุ่งกับพวกนั้น
Let's go back to our usual lives, where we only mingle when I copy you in Algebra II, okay?กลับไปสู่ชีวิตปกติของแต่ละคนได้แล้ว ที่เราเพียงแค่รู้จักกัน .. เมื่อตอนฉันลอกข้อสอบวิชา Algebra II โอเค?
Mix and mingle in a jingling beatMix and mingle in a jingling beat
Now, you're going to put this outfit on that I bought you, drag your drunken ass downstairs and mingle with my clients like a good boy.คุณต้องลุกขึ้นมาใส่ชุดที่ฉันซื้อให้ ลากก้นขี้เมาลงไปข้างล่าง เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับลูกค้าของฉัน
I have to mingle with the unwashed masses.ฉันต้องกลมกลืนไปกับคนทั่วๆ ไป
Just a few more details and you will be ready to mingle with the singles.แค่รายละเอียดนิดหน่อย แล้วคุณจะพร้อม ที่จะแจมกับสาวโสด
They only mingle with families of equal standing.พวกเขาเป็นพวกเดียวกันก็เพราะฐานะเท่าเทียมกัน
Everyone can meet and mingle without the pressure of a dinner.ทุกคนจะได้พบปะและคุยกัน โดยไม่มีการกดดันจากการกินดินเนอร์
I stay out of sight and don't mingle with humans. And I move around every few years.ฉันไม่คิดที่จะตีสนิทกับคน แล้วก็ไม่พยายามที่จะเป็นเป้าสายตา
Why is it that you always want to mingle with the humans?เธอควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ เธอต้องการจะออกมาทำไม
'The wind carries them aloft To mingle with the crows. '"สายลมจะดูแลพวกเขา ด้วยฝูงกาที่มากมาย"

mingle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P)
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P)
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle

mingle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed FR: assortir ; mélanger
คละเคล้า[v.] (khlakhlao) EN: mix ; blend ; mingle FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; mingle together ; blend ; combine FR: mêler ; mélanger
คละปน[v.] (khlapon) EN: mingle FR:
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle ; commingle FR: mélanger ; homogénéiser
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle FR: remuer ; mélanger
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; go well together ; merge ; combine ; mingle FR: être en harmonie ; se combiner
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle FR: mêler
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble FR:
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound FR: mêler ; confondre
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled FR: mêler ; entremêler
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมประสาน[v.] (prasomprasā) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge FR:
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle FR: mélanger ; mêler
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine FR:
คละปน[adj.] (khlapon) EN: intermixed ; comingled ; blended together ; mixed-in with FR:
น่องแน่ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: intermingled ; connected in a confusing way FR:
ระคน[adj.] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled ; miscellaneous FR: mélangé ; mêlé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mingle
Back to top