ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warrior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warrior*, -warrior-

warrior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warrior (n.) นักรบในสงคราม See also: ผู้เชี่ยวชาญการรบ Syn. battler, combatant, fighter
English-Thai: HOPE Dictionary
warrior(วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก, Syn. fighter,soldier,combatant
English-Thai: Nontri Dictionary
warrior(n) นักรบ,ทหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาตรี (n.) warrior See also: fighter
ชาติทหาร (n.) warrior family See also: warrior caste
ชาติทหาร (n.) warrior family See also: warrior caste
ชาตินักรบ (n.) warrior family See also: warrior caste Syn. ชาติทหาร
พิริยโยธา (n.) brave warrior
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But most of all, I remember the Road Warrior the man we called Max.ในสิ่งทั้งมวลที่ผมจำได้ นักรบพเนจร... บุรุษ นามว่า "แม็กซ์"
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
Men like Max the warrior Max.คนอย่างแม็กซ์... ...นักรบแม็กซ์
The Warrior of the Wasteland!นักรบแห่งแผ่นดินร้าง!
So, what kind of warrior have you been in that warfare?แล้วนักรบแบบไหนล่ะ ที่ท่านเคยเป็นในสงครามนั้น
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
May the mightiest warrior prevail.อาจนักรบที่น่าเกรงขามเหนือกว่า
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
The true warrior enters the arena with all his powers at the ready.นักสู้ที่แท้จริงเข้าสู่เวลาประลอง ด้วยพลังทั้งหมดที่มี
By the law of the horde, their greatest warrior was proclaimed their king.ด้วยกฎของกลุ่ม... นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของเขา ถูกเเต่งตั้งให้เป็นพระราชา
If you ask me, you take this warrior business far too seriously.ถ้าคุณถามถึงฉัน,คุณจะเอานักรบนี่/ธุรกิจเราไกลจากสถานการณ์ซีเรียส
It'll cost you 20,000 heads, 5 Warrior Ships... nothing more, I swear it.คลเสียกำลังพลไม่เกิน 2 หมื่น -ยานรบอีก 5 ถล่มแบบม้วนเดียวจบ -ถล่มแบบม้วนเดียวจบข้าก็ชอบนะ

warrior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
白衣战士[bái yī zhàn shì, ㄅㄞˊ ㄧ ㄓㄢˋ ㄕˋ, 白衣战士 / 白衣戰士] warrior in white; medical worker
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, 武士道] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战士 / 戰士] fighter; soldier; warrior
俑坑[yǒng kēng, ㄩㄥˇ ㄎㄥ, 俑坑] pit with funerary figures; pit containing terracotta warriors
[shì, ㄕˋ, 士] scholar; warrior; knight
武士[wǔ shì, ˇ ㄕˋ, 武士] warrior; samurai
勇士[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 勇士] a warrior; a brave person

warrior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
一騎当千の兵;一騎当千のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
丈夫;益荒男[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
甲卒[こうそつ, kousotsu] (n) armored warrior; armoured warrior
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character
荒夷[あらえびす, araebisu] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country; wild man
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior
鬼武者[おにむしゃ, onimusha] (n) daredevil warrior
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san
強者(P);兵(P);つわ者[つわもの(P);きょうしゃ(強者), tsuwamono (P); kyousha ( tsuwamono )] (n) (1) (つわもの only) soldier; warrior; (2) strong man; exceptional person; man of courage; (P)
戦士[せんし, senshi] (n) soldier; combatant; warrior; (P)
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands

warrior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาตินักรบ[n. exp.] (chāt nakrop) EN: warrior family FR:
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
ชาติทหาร[n. exp.] (chāt thahān) EN: warrior family FR:
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: man of the warrior caste ; warrior-ruler; nobles FR:
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นักสู้[n. exp.] (nak sū) EN: fighter ; warrior FR: combattant [m]
พิริยโยธา[n.] (phiriyayōth) EN: brave warrior FR:
สมิง[n.] (saming) EN: brave warrior FR:
สูร[n.] (sūn = sūra) EN: warrior ; combatant FR:
ทกล้า[n.] (thaklā) EN: warrior FR: combattant [m]
ทแกล้ว[n.] (thaklaēo) EN: warrior FR: combattant [m]
วิระ[n.] (wira) EN: warrior FR:
โยธิน[n.] (yōthin) EN: warrior ; soldier FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warrior
Back to top