ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alliance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alliance*, -alliance-

alliance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alliance (n.) ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance (n.) สมาชิก See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance (n.) สหพันธ์ See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร Syn. union, league, federation
English-Thai: HOPE Dictionary
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่วยเหลือ (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ส่งเสริม, แนวร่วม Ops. ศัตรู
ผู้ส่งเสริม (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม Ops. ศัตรู
พันธมิตร (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม Ops. ศัตรู
พันธมิตร (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Ops. ศัตรู
พันธไมตรี (n.) alliance Syn. สัมพันธไมตรี
กามกรีฑา (n.) sexual dalliance See also: amorous sports Syn. การเล่นสมพาส
การเล่นสมพาส (n.) sexual dalliance See also: amorous sports
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That may have been true in past Olympic years, but this year the Alliance decided to change its policy.นั่นก็ถูก แต่สำหรับเมื่อก่อน
The Alliance has the right to do whatever they feel is in the best interest of the sport.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์
Your alliance would be a disgrace!การเกี่ยวดองของเธอเป็นเรื่องที่เลวทราม
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์
An alliance with the kingdom of Qui Gong.เมื่อเราเป็นพันธมิตรร่วมกับอณาจักรของ กีว-กอง
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา
I will sanction no alliance with the Middle Kingdom.ข้าจะลงโทษการปฏิเสธสัญญาพันธมิตร ครั้งนี้กับพระราชวังหลวงให้สาสม
You know, whether she's going to form... a powerful alliance with a prince or go it alone.ว่าควรจะเข้าร่วมสร้างพันธมิตร ที่แข็งแกร่งกับเจ้าชายหรือลุยเดี่ยว
My object in coming to Longbourn was to choose such a one from among Mr Bennet's daughters, for I am to inherit the estate and such an alliance will surely suit everyone.จุดประสงค์ที่ผมมาลองบอร์น คือมาเลือกภรรยา จากบรรดาลูกสาวของคุณเบนเน็ต เพราะผมจะเป็นผู้รับมรดก
I can't imagine anything more appropriate than the two of us establishing a... a comprehensive antiterrorism alliance between our nations.คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการที่เราสองคน และสองชาติร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย
We must have this alliance with the Hutts if we are to win the war in the Outer Rim.เราจะต้องผูกสัมพันธ์กับพวกฮัตต์ให้ได้ ถ้าเราจะเอาชนะสงครามที่ขอบนอก

alliance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, 联俄 / 聯俄] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists)
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 民主建港协进联盟 / 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, 民建联 / 民建聯] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 中华学生爱国民主同盟 / 中華學生愛國民主同盟] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students
中国同盟会[Zhōng guó Tóng méng huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国同盟会 / 中國同盟會] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 同盟] alliance
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 联盟 / 聯盟] alliance; union; coalition
十亿位元以太网络联盟[shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò lián méng, ㄕˊ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 十亿位元以太网络联盟 / 十億位元以太網絡聯盟] Gigabit Ethernet Alliance
盟誓[méng shì, ㄇㄥˊ ㄕˋ, 盟誓] oath of alliance

alliance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライアンス[, araiansu] (n) alliance
三国同盟[さんごくどうめい, sangokudoumei] (n) triple alliance
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
大連立[だいれんりつ, dairenritsu] (n) grand coalition; grand alliance
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P)

alliance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phantha) EN: ally ; alliance ; allies FR:
จับขั้ว[v. exp.] (jap khūa) EN: form an alliance of political parties FR:
จับมือกัน[v. exp.] (japmeū kan) EN: FR: faire alliance ; s’unir
การเป็นพันธมิตร[n. exp.] (kān pen pha) EN: alliance FR:
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรฯ[org. (abv)] (Phanthamit ) EN: the Alliance (PAD) FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (phanthamit ) EN: strategic alliance ; strategic partners FR: alliance stratégique [f]
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[org.] (Phanthamit ) EN: Northern Alliance FR:
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit ) EN: People's Alliance for Democracy (PAD) FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ผูกไมตรี[v. exp.] (phūkmaitrī) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance FR:
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สัมพันธมิตร[n.] (samphantham) EN: ally ; alliance FR: allié [m] ; alliance [f]
สะใภ้[n.] (saphai) EN: daughter-in-law ; female relative par marriage FR: belle-fille [f] ; parente par alliance [f]
สตาร์ อัลไลแอนซ์ = สตาร์อัลไลแอนซ์[TM] (Satā Allai-) EN: Star Alliance FR: Star Alliance
แหวนแต่งงาน[n. exp.] (waēn taeng-) EN: wedding ring FR: alliance [f] ; anneau d'alliance [m] ; anneau de mariage [m] ; anneau nuptial [m]
จับมือ[v.] (japmeū) EN: join forces FR: faire alliance
กามกรีฑา[n.] (kāmkrithā) EN: sexual dalliance FR:
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:
แลกแหวนกัน[v. exp.] (laēk waēn k) EN: exchange wedding rings FR: échanger les alliances
เล่นเพื่อน[v.] (lenpheūoen) EN: have a gay relationship ; have lesbian sex ; sleep together ; female-female dalliance FR:

alliance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alliance
Back to top