ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conflicting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conflicting*, -conflicting-

conflicting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conflicting (adj.) ซึ่งตรงกันข้ามกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน Syn. opposite
conflicting (adj.) แตกต่างกัน (ระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) Syn. improper, unsuitable
conflicting (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. combating
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทบกระทั่ง (n.) conflicting with See also: clashing with, contradicting Syn. การโดน, การปะทะ
การโดน (n.) conflicting with See also: clashing with, contradicting Syn. การปะทะ

conflicting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P)
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P)

conflicting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้ง[adj.] (khatyaēng) EN: contradictory ; conflicting ; adverse FR: contradictoire
ขัดแย้งกัน[adj.] (khatyaēng k) EN: conflicting ; contradictory FR: contradictoire
เป้าหมายขัดแย้งกัน[n. exp.] (paomāi khat) EN: conflicting goals FR: objectifs contradictoires [mpl]
แตกร้าว[v.] (taēkrāo) EN: divide over conflicting opinions ; split up FR:
แย้งกัน[adj.] (yaēng kan) EN: conflicting ; in conflict FR: contradictoire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conflicting
Back to top