ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forcefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forcefully*, -forcefully-

forcefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forcefully (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโชกกระชั้น (v.) be abrupt and forcefully emphatic See also: shout at, bawl at, speak in a harsh voice Syn. กระโชกโฮกฮาก Ops. นุ่มนวลรื่นหู
อย่างแรง (adv.) forcefully See also: harshly Ops. เบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These spare limbs were forcefully synchronized, they don't have enough power!พลังงานมีไม่พอเรียกใช้อาวุธหนักที่แขน
A bit more forcefully here.ที่นี่รู้สึกอึดอัดจัง
I'm not saying that, but it's not going to work by forcefully separating her from him.หนูไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะ แต่เราจะบังคับเธอ ให้แยกออกจากเค้าไม่สำเร็จแน่ค่ะ
If the bidder applies for a warrant to forcefully evict you, we don't have any solution either!ถ้าผู้ชนะการประมูลใช้สิทธิบังคับคุณ พวกเราไม่มีทางออกอื่นเลยจริงๆนะครับ
Why did you forcefully change the customer's bed sheets? You drove them awayทำไมคุณยังเข้มแข็งในการเปลี่ยนผ้าปูเตียง?
Forcefully enough that it lacerated the passages.รุนแรงมากพอจะทำให้ ทางเดินหายใจฉีกขาด
Once I saw my brother strangle a man so forcefully, blood dripped from his eye sockets.ตอนผมเห็นพี่ชายใช้กำลังรัดคอคน เลือดไหลออกทางนัยน์ตาของเขา
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.ฉันค่อย ๆ หลอกใช้พวกเขาอย่างระวัง บางครั้งก็รุนแรงบ้าง

forcefully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t,adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings
押し回す;押回す[おしまわす, oshimawasu] (v5s) to turn something (forcefully)

forcefully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
กระโชกกระชั้น[v.] (krachōkkrac) EN: be abrupt and forcefully emphatic FR:
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully FR: gravement ; salement
ถูลู่ถูกัง[adv.] (thūlūthūkan) EN: forcefully ; forcibly ; ruthlessly FR: avec force
อย่างแรง[adv.] (yāng raēng) EN: forcefully FR:
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forcefully
Back to top