ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

key

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *key*, -key-

key ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
key (n.) กุญแจ See also: ประแจ, ลูกกุญแจ
key (n.) คำเฉลย See also: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์ Syn. solution, answer
key (vt.) ปรับ See also: แก้ไข Syn. adapt
key (n.) ระดับเสียง See also: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี Syn. music scale
key (adj.) สำคัญ See also: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก Syn. major, crucial, significant
key (vt.) ใส่กุญแจ
key (vt.) ใส่ข้อมูล See also: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์ Syn. type
key figure (sl.) คนสำคัญ See also: ตัวการสำคัญ
key in (vt.) ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ See also: ป้อนข้อมูล Syn. enter
key ring (n.) พวงกุญแจ
key up (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น Syn. excite
key word (n.) คำรหัส See also: คำสำคัญที่ใช้ในการถอดรหัส Syn. code word
keyboard (n.) แป้นพิมพ์ See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
keyboardist (n.) คนเล่นออร์แกน Syn. instrumentalist, organ-player
keyed up (idm.) เครียด See also: วิตกกังวล
keyhole (n.) รูกุญแจ
keyhole surgery (n.) การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
keynote (n.) จุดสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น Syn. main theme
keynote (n.) ระดับเสียงหลัก
keynote address (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote speech
keynote speech (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote address
keypunch (n.) เครื่องเจาะกระดาษ Syn. cardpunch
keypunch (vt.) เจาะให้เป็นรู
keypunch (vi.) เจาะให้เป็นรู
keyster (sl.) ก้น See also: สะโพก, ช่องทวารหนัก
keystone (n.) ส่วนที่สำคัญ Syn. main, major
keystone (n.) หลัก See also: แกน, แกนหลัก, หลักสำคัญ Syn. principle, main
keystroke (n.) การเคาะแป้นพิมพ์
keyway (n.) รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
key fruit() n. ผลไม้มีปีก, Syn. samara
key wordคำไข,คำไขรหัสหรือปัญหา,คำสำคัญ
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
keynes(เคนซฺ) n. John Maynard (ค.ศ.1883-1946) ,นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ. -Keynesian adj.
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
keypadแผงแป้นพิเศษหมายถึง กลุ่มแป้นพิมพ์ที่จัดไว้เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้สะดวกในการใช้พิมพ์งานที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น แผงแป้นตัวเลข (numeric keypad) หรือ แผงแป้นตัวชี้ตำแหน่ง (cursor keypad) เป็นต้น
keypunch(คี'พันชฺ) vt. เจาะบัตร., See also: keypuncher n.
keystone(คี'สโทน) n. หลักสำคัญ,หินบนยอดโค้ง, Syn. principle
keystroke(คี'สโทรค) n. การเคาะก้านพิมพ์ดีดหรือก้านดีดเปียโน
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer
keyway(คี'เวย์) n. รางแป้น,รางกุญแจ,รูสลัก,รูกุญแจ
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
English-Thai: Nontri Dictionary
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
key๑. แป้น๒. กุญแจ [ใช้กับแฟ้ม]๓. ป้อน(ข้อมูล) [มีความหมายเหมือนกับ key in]๔. หลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyboardแผงแป้นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyhole pupilรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
keynote speechสุนทรพจน์หลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
keypadแผงแป้นพิเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keypunchเครื่องเจาะบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keystoneหินหลักยอดโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keywayร่องกุญแจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyword in context (KWIC)คำหลักในบริบท (ควิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Key accountsลูกค้าหลัก [TU Subject Heading]
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Keynesian economicsเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ [เศรษฐศาสตร์]
Keystoneจุดหลักร่วม [การแพทย์]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุญแจ (n.) key See also: lock, latchkey Syn. ประแจ
ข้ออธิบายขยายความ (n.) key See also: solution Syn. ข้อเฉลย
ข้อเฉลย (n.) key See also: solution Syn. ข้ออธิบายขยายความ
ข้อไข (n.) key See also: solution Syn. ข้อเฉลย, ข้ออธิบายขยายความ
คีย์ (n.) key See also: keyboard Syn. แป้นอักษร
คีย์ข้อมูล (v.) key See also: enter Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล (v.) key See also: enter Syn. ใส่ข้อมูล, คีย์ข้อมูล
ป้อนข้อมูล (v.) key See also: enter Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล
ลูกกุญแจ (n.) key Syn. กุญแจ
แป้นอักษร (n.) key See also: keyboard Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์
ใส่ข้อมูล (v.) key See also: enter Syn. บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล
กุญแจรหัส (n.) key code See also: code for access, password
จักรกล (n.) key factor See also: main factor
พวงกุญแจ (n.) key ring See also: bunch of keys
คีย์บอร์ด (n.) keyboard
คีย์บอร์ด (n.) keyboard
แท่น (n.) keyboard Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์
แป้นพิมพ์ (n.) keyboard Syn. แป้นอักษร, แท่น, แท่นพิมพ์
แป้นพิมพ์ (n.) keyboard See also: board Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์
กุญแจประจำหลัก (n.) keynote Syn. กุญแจเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้
That's the key for him. We've got to get Sollozzo.ที่สำคัญสำหรับเขา เรามีที่จะได้รับ Sollozzo
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน.
Well, who else could have used that key ? Nobody !When wasime you used it?
He has the key to the front door, which he said would only be opened over his dead body.เขายังมีกุญแจสำหรับไขประตูอีกด้วย ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดได้ ต้องข้ามศพเขาไปก่อนด้วย
Not that key. The key to the cupboard.ไม่ใช่กุญแจนั้น กุญแจตู้ต่างหาก
He stole the key from my pocket.เขาขโมยกุญแจจากกระเป๋าของผม
Colonel Mustard, when we saw the motorist at the front door, you took the key to the weapons cupboard out of my pocket, then you suggested that we all split up.ผู้พันมัสตาร์ด ตอนที่พวกเรา เห็นคนขับรถที่ประตูหน้า คุณเอากุญแจตู้อาวุธ ออกมาจากกระเป๋าของผม แล้วคุณบอกให้เราทุกแยกกัน
Aunt Em, look! A key from Oz!ดูสิคะป้าเอ็ม กุญแจจากออซ
It's just a key to the old house before the tornado.มันก็แค่กุณแจของบ้านเก่า ก่อนที่จะโดนพายุพัง
Good morning, Mrs Hen. Where did you find the key for this place?อรุญสวัสดิ์คุณแม่ไก่ แล้วท่านเจอกุญแจที่ไหนล่ะ?

key ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
要害[yào hài, ㄧㄠˋ ㄏㄞˋ, 要害] crucial; key point
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 要素] essential factor; key constituent
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, 馏分 / 餾分] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate)
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, 要路] important road; main thoroughfare; fig. key position
要枢[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, 要枢 / 要樞] important traffic hub; key crossroad
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, 要目] important substance (of a document); key section
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 要件] key document; important condition
要务[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 要务 / 要務] key task; important affair
要员[yào yuán, ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 要员 / 要員] key participant; VIP
要津[yào jīn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣ, 要津] key post
要职[yào zhí, ㄧㄠˋ ㄓˊ, 要职 / 要職] key job; important position
键槽[jiàn cáo, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄠˊ, 键槽 / 鍵槽] key slot
题解[tí jiě, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄝˇ, 题解 / 題解] notes; key (to exercises)
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, 私人钥匙 / 私人鑰匙] private key (in encryption)
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, 商鞅] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, 现在是过去钥匙 / 現在是過去鑰匙] Today is the key to the past.
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)
猿猴[yuán hóu, ㄩㄢˊ ㄏㄡˊ, 猿猴] apes and monkeys
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 亚美尼亚 / 亞美尼亞] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey
曲棍[qū gùn, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ, 曲棍] bent stick; hockey stick
僧帽猴[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, 僧帽猴] capucin monkey; genus Cebidae
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, 关键 / 關鍵] crucial; key; pivotal
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, 阿胶 / 阿膠] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine)
[lǘ, ㄌㄩˊ, 驴 / 驢] donkey
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, 回车 / 回車] enter (computer key)
[yuè, ㄩㄝˋ, 籥] flute; key
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
哈奴曼[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, 哈奴曼] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
曲棍球[qū gùn qiú, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, 曲棍球] hockey
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, 权钥 / 權鑰] keys of authority
键帽[jiàn mào, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, 键帽 / 鍵帽] keycap
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, 键盘 / 鍵盤] keyboard

key ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスキー[, akusesuki-] (n) {comp} access key
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key
アプリケーションキー[, apurike-shonki-] (n) {comp} application key
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram)
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
エスケープキー[, esuke-puki-] (n) {comp} ESC key
エレクトリカルキー[, erekutorikaruki-] (n) {comp} electrical key
エンジンキー[, enjinki-] (n) ignition key (wasei
エンターキー[, enta-ki-] (n) {comp} Enter key
オプションキー[, opushonki-] (n) {comp} Option key
オルトキー[, orutoki-] (n) {comp} Alt Key
カーソルコントロールキー[, ka-sorukontoro-ruki-] (n) {comp} cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] (n) {comp} cursor control key
キーアサイン[, ki-asain] (n) {comp} key assign
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser
キーエスクロー[, ki-esukuro-] (n) {comp} key escrow
キーカスタマイズ[, ki-kasutamaizu] (n) {comp} key customize
キーカレンシー[, ki-karenshi-] (n) key currency
キークラブ[, ki-kurabu] (n) key club
キーディスク[, ki-deisuku] (n) {comp} key disk
キーバインド[, ki-baindo] (n) {comp} key binding
キーバッファ[, ki-baffa] (n) {comp} key buffer
キーフィーチャ[, ki-fi-cha] (n) {comp} key feature
キーフレーム[, ki-fure-mu] (n) {comp} key frame
キーホルダー[, ki-horuda-] (n) (1) key chain (wasei
キーマクロ[, ki-makuro] (n) {comp} key macro
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption)
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key
キー割り当て;キー割当[キーわりあて, ki-wariate] (n) {comp} key assignment
キャプスロックキー[, kyapusurokkuki-] (n) {comp} Caps Lock key; caps lock key
コマンドキー[, komandoki-] (n) {comp} command key
コントロールキー[, kontoro-ruki-] (n) {comp} control key
シフトキー[, shifutoki-] (n) shift key
ショートカットキー[, sho-tokattoki-] (n) {comp} shortcut key
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ファンクションキー[, fankushonki-] (n) {comp} function key
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key
エスケープキー[えすけーぷきー, esuke-puki-] ESC key
オルトキー[おるときー, orutoki-] Alt Key
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key
キー[きー, ki-] key
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption)
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption)
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word
入力キー[にゅうろくキー, nyuuroku ki-] ENTER key
公開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key
公開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key
公開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption
専用キー[せんようキー, senyou ki-] dedicated key
必要語[ひつようご, hitsuyougo] key word
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
相対キー[そうたいキー, soutai ki-] relative key
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key

key ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: important person ; figure ; key person FR: personne importante [f] ; personnage important [m] ; figure importante [f] ; figure de proue [f] (fig.)
ฟิลด์หลัก[n. exp.] (fil lak) EN: primary key FR:
เหตุผลสำคัญ[n. exp.] (hētphon sam) EN: key reason FR:
ไขกุญแจ [v. exp.] (khai kunjaē) EN: unlock ; turn the key ; open FR: tourner la clé ; ouvrir la serrure
คำสำคัญ[n. exp.] (kham samkha) EN: key term FR:
คำตอบ[n.] (kham tøp) EN: answer ; solution ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f] ; clef [f]
คีย์[n.] (khī) EN: key FR: clé [f] ; clef [f]
คีย์ฟังก์ชัน[n. exp.] (khī fangcha) EN: function key FR: touche de fonction [f]
คียการ์ด[n.] (khī-kāt) EN: key card ; keycard FR:
คีย์ข้อมูล[n. exp.] (khī khømūn) EN: key FR:
คีย์แมน[n. exp.] (khīmaēn) EN: key man FR: homme clé [m]
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lū) EN: fumble in one's pocket for the key FR: chercher les clés dans sa poche
เคล็ดลับ[n. exp.] (khlet lap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key ; trick ; tip FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé [f] = clef [f]
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
คนสำคัญ[n. exp.] (khon samkha) EN: key person FR:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang ch) EN: key economic indicators FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
กดแป้น[v. exp.] (kot paen) EN: press a key FR: presser une touche ; enfoncer une touche
กดปุ่ม[v. exp.] (kot pum) EN: press ; press a key ; press a button FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระชาย[n.] (krachāi) EN: galingale ; lesser ginger ; Chinese key ; Boesenbergia rotunda FR: petit galanga [m] ; gingembre aromatique [m] ; Boesenbergia rotunda
กุญแจ[n.] (kunjaē) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey FR: clé [f] ; clef [f] ; cadenas [m] ; serrure [f]
กุญแจห้อง[n. exp.] (kunjaē hǿng) EN: room key FR:
กุญแจหลัก[n. exp.] (kunjaē lak) EN: master key FR:
กุญแจล็อก [n.] (kunjaē lǿk) EN: key FR: clé [f] ; clef [f]
กุญแจผี[n.] (kunjaēphī) EN: skeleton key FR:
กุญแจรถ[n. exp.] (kunjaē rot) EN: car key FR: clés de voiture [fpl] ; clés [fpl]
กุญแจรถยนต์[n. exp.] (kunjaē roty) EN: car key FR: clés de voiture [fpl]
กุญแจสำรอง[n. exp.] (kunjaē samr) EN: alternate key FR:
ลูกกุญแจ[n. exp.] (lūk kunjaē) EN: key FR: clé [f] ; clef [f]
แม่กุญแจ[n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock FR: serrure [f] ; cadenas [m]
มีบทบาทสำคัญ[v. exp.] (mī botbāt s) EN: play a key role ; play a pivotal role ; play an active role FR: avoir un rôle important ; jouer un rôle important
เงินกินเปล่า[n.] (ngoenkinplā) EN: tea money ; bribe money ; key money ; under-the-table payment ; extra payment ; gratuity FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
เงินแปะเจี๊ยะ[n. exp.] (ngoen paeji) EN: key money FR: garantie locative [f]
แปะเจี๊ยะ[n. exp.] (pae jia) EN: key money ; additional charges FR: garantie locative [f]
แป้น[n.] (paēn) EN: key FR: touche [f]
แป้นฟังก์ชัน[n. exp.] (paēn fangch) EN: function key FR: touche de fonction [f]
แป้นหลีก[n. exp.] (paen līk) EN: Escape key ; Esc key FR: touche d'échappement [f] ; touche Esc [f]
ปัจจัยหลัก[n. exp.] (patjai lak) EN: key factor FR: facteur fondamental [m]
ปัจจัยสำคัญ[n. exp.] (patjai samk) EN: key element ; key factor FR:
พยานชั้นหนึ่ง [n. exp.] (phayān chan) EN: key witness FR: témoin-clé [m]
พยานเอก[n. exp.] (phayān ēk) EN: principal witness ; prime witness ; key witness FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]

key ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passwort {n}access key
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key
Sekundärschlüssel {m}alternate key
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke
Pfeiltaste {f}arrow key
aufsteigend; emporsteigend; steigend {adj} | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key
Bandkeil {m}belt key
Unterbrechungstaste {f}break key
Code-Schlüssel {m}code key
Kodierstift {m}coding key
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key
Dietrich {m}picklock; skeleton key
Hausschlüssel {m}front door key
Nachschlüssel {m}duplicate key; false key
Eingabetaste {f}enter key
Escape-Taste {f} [comp.]escape key
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient
Funktionstaste {f}function key
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment
Hahnschlüssel {m}plug key
Zündschlüssel {m}ignition key
Drücker {m} (auf Türen)latch key
Hauptschlüssel {m}master key
Passfeder {f} [techn.]key; fitted key
Treibkeil {m}plain taper key
Polarisierungsnase {f}polarizing key
Druckschalter {m}press key
Dauerfunktionstaste {f}repeat key
Halbmondkeil {m}woodruff key
Scheibenfeder {f}Woodruff key
Hohlkeil {m}saddle key
Sensortaste {f}touch key
Nebenschlüssel {m}slave key
Gleitfeder {f}sliding key
Kugelpassfeder {f} [techn.]spherical key
Einlegekeil {m}sunk key
Tabulatortaste {f} [comp.]tab key
Tangentkeil {m}tangent key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า key
Back to top