ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bloc

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bloc*, -bloc-

bloc ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloc (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
block (n.) ตึกใหญ่
block (n.) ที่วางของโชว์ในการประมูล
block (n.) ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block (vt.) กีดขวาง Syn. obstruct
block (vt.) อัดให้เข้ารูป
block (vt.) หยุด See also: ห้าม, ขวาง Syn. prevent, stop
block (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. obstruction
block (n.) ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
block (vi.) ถ่วงความเจริญ Syn. hinder
block (n.) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
block (n.) เขียง
block in (phrv.) ถมด้วยอิฐหรือของแข็ง
block in (phrv.) ร่างคร่าวๆ See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
block off (phrv.) ปิดกั้น Syn. seal off
block out (phrv.) บดบัง See also: ปกคลุม
block out (phrv.) ทับ (รูปภาพ, การพิมพ์) See also: ปิดทับ
block up (phrv.) อุดตัน See also: ถูกปิดกั้น Syn. seal up, stop up, stuff up
blockade (n.) การปิดล้อม See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
blockage (n.) การปิดล้อม See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น Syn. obstruction
blockbuster (n.) ลูกระเบิดที่ปล่อยจากเครื่องบิน
blockhead (n.) คนโง่เง่า See also: คนที่ไม่ฉลาด Syn. idiot, fool Ops. genius
blockhouse (n.) ฐานที่มั่น See also: ป้อม Syn. fortress
English-Thai: HOPE Dictionary
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
English-Thai: Nontri Dictionary
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blocกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางทาง (v.) block See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง
ดัก (v.) block See also: hold back Syn. สกัด, กัน, ขัดขวาง, กีดขวาง
ปิดทาง (v.) block off See also: shut off, close off Syn. กักกัน
ขวางหน้า (v.) block the way See also: bar the way, lie in the way Syn. กีดขวาง, ขวางทาง
ดักหน้า (v.) block the way
อุดตัน (v.) block up See also: clog up Syn. ตัน
ปิดล้อม (v.) blockade Syn. ล้อม
ปิดป่า (v.) blockade the forest Ops. เปิดป่า
อุดตัน (adj.) blocked See also: clogged Syn. ตัน
เขียง (n.) chopping block
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks to Raceman for the Transcript Subtitles Made By The Bloc TeamThanks to Raceman for the Transcript Subtitles Made By The Bloc Team
Ex-KGB, Eastern Bloc thugs, Russian arms dealers...อดีตเคจีบี อันธพาลค้าอาวุธเถื่อน
Wrong. We were on sixth 8 bloc ago.ผิด เราอยู่สายหกเมื่อแปดบล็อกก่อน
Clientele used to be all eastern bloc criminals and crack whores, but then he took it over and ruined it.แต่ก่อนลูกค้า ก็มีแต่พวกอาชญากร กับคุณตัว แต่แล้วเขาก็ซื้อร้านมา แล้วทำซะพินาศหมด
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก!
The only visitor to the blocks now is the camera.สิ่งเดียวที่มาเยี่ยมเยือนในขณะนี้ ก็มีแต่เพียงกล้องถ่ายทำนี้เท่านั้น
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
There is a surgical block.มีห้องผ่าตัดอยู่เหมือนกัน
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
It's a radius of seven blocks around Deong's headquarters.{\cHFFFFFF}It's a radius of seven blocks around Deong's headquarters.

bloc ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 刻本] block printed edition
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, 受阻] blocked; obstructed; detained
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, 封锁 / 封鎖] blockade; seal off
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, 愚民] block-head
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 木块 / 木塊] block
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 楦] block (hat); stretch (shoe)
[táo, ㄊㄠˊ, 檮] blockhead; wood-block
滑轮[huá lún, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, 滑轮 / 滑輪] block and tackle
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, 蠢货 / 蠢貨] blockhead; idiot; dunce; moron; fool
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 葫芦 / 葫蘆] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block
骆驼[luò tuo, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙, 骆驼 / 駱駝] camel; (coll.) blockhead; ninny
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
[zǐ, ㄗˇ, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks
梗塞[gěng sè, ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, 梗塞] clog; block; obstruct
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻版] engraved blocks (for printing)
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, 冰塞] ice blockage; freezing of waterway
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, 愚蒙 / 愚矇] ignorant; block-head
横截[héng jié, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 横截 / 橫截] intercept, cut across, block one's way
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, 拥塞 / 擁塞] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼板玩具] jigsaw puzzle; wood block puzzle
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, 拼板游戏 / 拼板遊戲] jigsaw puzzle; wood block puzzle
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, 畅销书 / 暢銷書] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手板葫芦 / 手板葫蘆] lever pulley block
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, 一块 / 一塊] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, 马桶拔 / 馬桶拔] plunger for unblocking toilet
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , 普鲁卡因 / 普魯卡因] Procaine (nerve blocking agent)
滑车[huá chē, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄜ, 滑车 / 滑車] pulley block
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手拉葫芦 / 手拉葫蘆] hand chain pulley block
电动葫芦[diàn dòng hú lu, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 电动葫芦 / 電動葫蘆] electric chain pulley block

bloc ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソ連圏[ソれんけん, so renken] (n) Soviet bloc (defunct)
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark)
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument)
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
ゲージブロック[, ge-jiburokku] (n) gauge block
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block
コンクリートブロック[, konkuri-toburokku] (n) concrete block
ジャンパブロック[, janpaburokku] (n) {comp} jumper block
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P)
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block
ブロッカー[, burokka-] (n) blocker; (P)
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P)
ブロックバスター[, burokkubasuta-] (n) blockbuster
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor
ブロック図[ブロックず, burokku zu] (n) block diagram
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia)
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一郭;一廓[いっかく, ikkaku] (n) one block; enclosure
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
丁々発止;丁丁発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords
交通遮断[こうつうしゃだん, koutsuushadan] (n) blockage; quarantine
傾動[けいどう, keidou] (n,vs) tilting (of a geological block)
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
共産圏[きょうさんけん, kyousanken] (n) communist bloc; Iron Curtain
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC)
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file
ブロック符号[ブロックふごう, burokku fugou] block code
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.)
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB)
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage

bloc ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log FR: blog [m] ; bloc [m] ; blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บล็อก[n.] (blǿk) EN: block FR: bloc [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มประเทศ[n.] (klum prathē) EN: bloc FR: bloc [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ล็อก[n.] (lǿk) EN: block ; unit ; section FR: bloc [m] ; pâté [m] ; lot [m]
มวล[n.] (mūan) EN: mass ; group ; cluster FR: masse [f] ; massif [m] ; bloc [m]
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization FR:
ปลั๊กไฟ[n.] (plakfai) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise électrique [f] ; bloc multiprise [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิทซ์[n. exp.] (plakphūang ) EN: FR: bloc multiprise avec interrupteur [m] ; rallonge multiprise avec interrupteur [f]
ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง(เสียบ)[n. exp.] (plakphūang ) EN: FR: bloc multiprise 3 prises [m] ; bloc 3 prises électriques [m]
รางปลั๊กไฟ ; รางปลั๊กไฟฟ้า[n. exp.] (rāng plak f) EN: power strip ; multi-outlet power strip FR: bloc multiprise [m]
ซื้อเหมา[v. exp.] (seū mao) EN: buy en bloc FR:
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
แบบก้อนเหลี่ยม[adj.] (baēp køn lī) EN: blocky FR:
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
บล็อก[v.] (blǿk) EN: block FR: bloquer
บล็อกเชน[n.] (blǿkchēn) EN: blockchain ; block chain FR:
บล็อกเชิงสุ่ม[n. exp.] (blǿk choēng) EN: randomised block ; randomized block FR:
บล็อกจอร์แดน[n. exp.] (blǿk Jødaēn) EN: Jordan block FR:
เบรกหัวทิ่ม[v. exp.] (brēk hūa th) EN: FR: freiner à fond ; freiner à bloc
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: bar the way ; block the way FR:
ดักทาง[v. exp.] (dak thāng) EN: block FR:
หัวขี้เลื่อย[n. (loc.)] (hūakhīleūay) EN: blockhead ; dumbbell ; slow-witted FR: idiot [m]
อิฐบล็อก[n. exp.] (it blǿk) EN: cement block FR:
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill FR: boucher
จุดสกัด[n. exp.] (jut sakat) EN: checkpoint ; roadblock FR:
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block FR: barrer ; intercepter
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การจัดบล็อก[n. exp.] (kān jat blǿ) EN: blocking FR:
การคูณแบบบล็อก[n. exp.] (kānk hūn ba) EN: block multiplication FR:
การคูณเมทริกซ์[n. exp.] (kān khūn me) EN: block multiplication FR:
การคูณเมทริกซ์แบบบล็อก[n. exp.] (kān khūn me) EN: block matrix multiplication FR:
การปิดกั้น[n.] (kān pitkan) EN: blockade FR:
การปิดกั้นเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitkan ) EN: The Berlin blockade FR: Le blocus de Berlin

bloc ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc
Schleifstein {m}abrasive block
Absolutsteuerblock {m}absolute control block
Aktionsblock {m}action block
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal
Betablocker {m} [med.]beta-blocker
Blockbergung {f}block excavation
Blockbuch {n}blockbook
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild
Blockende {n}end of block
Blockhaus {n} | Blockhäuser
Blockierung {f} | Blockierungen
Bremsklotz {m}brake block; brake shoe
Trennsteckverteiler {m}break jack block
Tastengruppe {f}button block
Eigentumswohnung {f} | Wohnblock mit Eigentumswohnungencondominium | condominium block
Buchsenklemmung {f}connecting block
Zylinderblock {m}cylinder block
Endmaß {n}gauge block
Maßblock {m}gauge block
Parallelendmaß {n}gauge block
Flaschenzug {m}hand pulley block
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block
Langlochstein {m}horizontally perforated block
Ileus; Darmverschluss {m} [med.]ileus; intestinal blockage
Buchblock {m}bookblock
Ladehemmung {f} [ugs.]mental block
Leichtbetonstein {m}lightweight concrete block
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks
Monolith {m} (einzelner Steinblock)monolith
Bürogebäude {n}office building; office block
Stehlager {m} [techn.]pedestal bearing; pillar block bearing
Prisma {n} (Auflegebock)V-block
Zeichenblock {m} | Zeichenblöcke
Klappblock {m} [naut.]snatch block
Steinblock {m} | Steinblöcke
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bloc
Back to top