ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

united

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *united*, -united-

united ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
united (adj.) รวมกัน See also: ร่วมกัน Syn. join Ops. separate
united (adj.) ซึ่งร่วมมือกัน Syn. participate Ops. compete
united (adj.) ซึ่งพร้อมเพรียงกัน See also: สอดคล้องกัน Syn. join Ops. separated
United Arab Emirates (n.) สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic (n.) สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Kingdom (n.) สหราชอาณาจักร See also: ประเทศอังกฤษ Syn. Great Britain, Britain, England
United Nations (n.) องค์การสหประชาชาติ
United Nations Charter (n.) กฎบัตรสหประชาชาติ
United States (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. The United States of America, U.S., the States
United States (n.) สหรัฐอเมริกา Syn. the United States, America
United States of America (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ
unitedly (adv.) รวมกัน See also: รวม Syn. collectively, commonly
unitedly (adv.) อย่างเป็นเอกฉันท์ See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง Syn. harmoniously, universally, collectively Ops. differntly, divergently
English-Thai: HOPE Dictionary
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
U.K. (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
U.N. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations) See also: สหประชาชาติ
U.N.O. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization) See also: สหประชาชาติ
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
UK (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
UN (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations) See also: สหประชาชาติ
UPI (abbr.) คำย่อของ United Press International
US (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ) Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
พร้อมใจกัน (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. ช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจ (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน
สหวิทยาลัย (n.) united colleges
สหประชาชาติ (n.) United Nations Syn. องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น
กฎบัตรสหประชาชาติ (n.) United Nations Charter See also: Charter of the United Nations
องค์การสหประชาชาติ (n.) United Nations Organization See also: UN
ประเทศสหรัฐอเมริกา (n.) United States of America See also: United States, America Syn. อเมริกา
สหรัฐอเมริกา (n.) United States of America Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ (n.) United States of America Syn. อเมริกา, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อเมริกา (n.) United States of America Syn. สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
And the man who represents the person of the president of the United States... was almost killed, along with his wife... and other members of his party.{\cHFFFFFF}และคนที่เป็นตัวแทนของคนที่ ของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ... {\cHFFFFFF}ถูกฆ่าตายเกือบ {\cHFFFFFF}พร้อมกับภรรยาของเขา ...
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
This is Sarkhan, not the United States!{\cHFFFFFF}นี่คือ Sarkhan, ไม่สหรัฐอเมริกา!
I'm not talkin' about the United States government!{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา!
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Perhaps, but then the United States is still a young country.{\cHFFFFFF}บางที แต่แล้วสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงเป็นประเทศที่หนุ่มสาว
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก
The country will never be more united against them than tomorrow... when the news will become public.{\cHFFFFFF}The country will never be more united against them than tomorrow... {\cHFFFFFF}when the news will become public.
Haley vs. United States. Haley, seven. United States, nothing.เฮลีย์ปะทะสหรัฐ เฮลีย์ชนะ 7-0
A man whom the President of the United States once called "God's own quarterback."คนที่ท่านปธน.เคยเรียกเขาว่า... ควอเตอร์แบ็คของพระเจ้า

united ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
英国国会[Yīng guó guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 英国国会 / 英國國會] parliament of the United Kingdom
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
合众为一[hé zhòng wéi yī, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄟˊ ㄧ, 合众为一 / 合眾為一] united as one; e pluribus unum
大英联合王国[Dà yīng lián hé wáng guó, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 大英联合王国 / 大英聯合王國] United Kingdom
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 统一战线 / 統一戰線] united front
统一战线工作部[tǒng yī zhàn xiàn gōng zuò bù, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 统一战线工作部 / 統一戰線工作部] United Front Work Department
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, 统战 / 統戰] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation
统战部[tǒng zhàn bù, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ, 统战部 / 統戰部] United Front Department
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿卡 / 綠卡] United States permanent resident card; green card
美利坚合众国[Měi lì jiān Hé zhòng guó, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ, 美利坚合众国 / 美利堅合眾國] United States of America
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国参议院 / 美國參議院] United States Senate
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
联合王国[Lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合王国 / 聯合王國] United Kingdom
英国[Yīng guó, ㄍㄨㄛˊ, 英国 / 英國] United Kingdom; England
英联合王国[Yīng lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 英联合王国 / 英聯合王國] United Kingdom
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合国 / 聯合國] United Nations
联合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 联合国儿童基金会 / 聯合國兒童基金會] United Nations Children's Fund; UNICEF
联合国大会[Lián hé guó Dà huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 联合国大会 / 聯合國大會] United Nations General Assembly
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 联合国宪章 / 聯合國憲章] United Nations charter
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国气候变化框架公约 / 聯合國氣候變化框架公約] United Nations Framework Convention on Climate Change
联合国海洋法公约[Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国海洋法公约 / 聯合國海洋法公約] United Nations Convention on the Law of the Sea
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
联合国秘书处[Lián hé guó Mì shū chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄨˋ, 联合国秘书处 / 聯合國秘書處] United Nations Secretariat
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, 联大 / 聯大] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会
美国海岸警卫队[Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 美国海岸警卫队 / 美國海岸警衛隊] United States Coast Guard
美属维尔京群岛[Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄇㄟˇ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 美属维尔京群岛 / 美屬維爾京群島] United States Virgin Islands
联合包裹服务公司[lián hé bāo guǒ fú wù gōng sī, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 联合包裹服务公司 / 聯合包裹服務公司] UPS; United Parcel Service
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude

united ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
共同戦線;協同戦線[きょうどうせんせん, kyoudousensen] (n) common front; united front
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America
国連事務局[こくれんじむきょく, kokurenjimukyoku] (n) United Nations Secretariat
国連児童基金[こくれんじどうききん, kokurenjidoukikin] (n) United Nations Children's Fund; UNICEF
国連安保理事会[こくれんあんぽりじかい, kokuren'anporijikai] (n) (abbr) (obsc) (See 国連安全保障理事会) United Nations Security Council
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) United Nations; (P)
国際連合事務局[こくさいれんごうじむきょく, kokusairengoujimukyoku] (n) (obsc) (See 国連事務局) United Nations Secretariat
国際連合事務総長[こくさいれんごうじむそうちょう, kokusairengoujimusouchou] (n) (See 国連事務総長) United Nations Secretary-General
国際連合児童基金[こくさいれんごうじどうききん, kokusairengoujidoukikin] (n) (See UNICEF) United Nations Children's Fund; UNICEF
国際連合大量破壊兵器廃棄特別委員会[こくさいれんごうたいりょうはかいへいきはいきとくべついいんかい, kokusairengoutairyouhakaiheikihaikitokubetsuiinkai] (n) United Nations Special Commission; UNSCOM
国際連合安全保障理事会[こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい, kokusairengouanzenhoshourijikai] (n) United Nations Security Council
国際連合海洋法条約[こくさいれんごうかいようほうじょうやく, kokusairengoukaiyouhoujouyaku] (n) (obsc) (See 国連海洋法条約) United Nations Convention on the Law of the Sea
国際連合開発計画[こくさいれんごうかいはつけいかく, kokusairengoukaihatsukeikaku] (n) (obsc) (See 国連開発計画) United Nations Development Programme
国際連合食糧農業機関[こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん, kokusairengoushokuryounougyoukikan] (n) Food and Agriculture Organization of the United Nations
地の利は人の和に如かず[ちのりはひとのわにしかず, chinorihahitonowanishikazu] (exp) (id) geographical advantage is no match for a united front (Mencius)
大同団結[だいどうだんけつ, daidoudanketsu] (n,vs) merger; (presenting a) united front
安保理決議[あんぽりけつぎ, anporiketsugi] (n) (abbr) United Nations Security Council Resolution
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987)
統一戦線[とういつせんせん, touitsusensen] (n) united front
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom
連合王国[れんごうおうこく, rengououkoku] (n) the United Kingdom
連邦王国[れんぽうおうこく, renpououkoku] (n) United Kingdom; UK
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)

united ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[TM] (Burīram Yūn) EN: Buriram United ; Buriram United F.C. FR: Buriram United
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[TM] (Chēffil Yūn) EN: Sheffield United FR:
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnai) EN: Dundee United FR: Dundee United [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khālūang Ya) EN: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) FR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [org.] (Khanakammāt) EN: United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) FR: Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khanamontrī) EN: United Nations Security Council (UNSC) FR: Conseil de sécurité des Nations unies [m]
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด[TM] (Khēmbrit Yū) EN: Cambridge United FR: Cambridge United
กลมเกลียว[adj.] (klomklīo) EN: united ; in harmony FR:
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ch) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Ph) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF FR: UNICEF
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbatsahap) EN: United Nations Charter FR: Charte des Nations unies [f]
ล้านช้าง ยูไนเต็ด[TM] (Lān Chāng Y) EN: Lanexang United FR: Lanexang United
ลีดส์ ยูไนเต็ด ; ลีดส์ [TM] (Līt Yūnaite) EN: Leeds United FR: Leeds United [m] ; Leeds
โลมาฟ้าขาว[n. prop.] (Lōmā Fā Khā) EN: Blue Dolphins (nickname for Pattaya United football club) FR:
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด = แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด = แมนฯ ยูไนเต็ด[TM] (Maēnchēstoē) EN: Manchester United FR: Manchester United
แมนฯ ยูฯ = แมนยู[n. prop.] (Maēn Yū) EN: Man U ; Manchester United FR: Manchester United
เมืองทอง ยูไนเต็ด ; SCG เมืองทอง[TM ] (Meūangthøng) EN: Muangthong United F.C. ; SCG Muangthong United Football Club ; Muangthong FR: Muangthong
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Mūkǿ Woējin) EN: Virgin Islands of the United States ; United States Virgin Islands (USVI) ; U.S. Virgin Islands ; American Virgin Islands FR:
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) ; National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ[org.] (Ongkān Āhān) EN: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) FR:
องค์การสหประชาชาติ[org.] (Ongkān Saha) EN: United Nations Organization ; United Nations ; UN FR: Nations unies [fpl] ; ONU
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[v. exp.] (pen an neun) EN: be united ; be one FR:
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[adj.] (pen an neun) EN: united ; as one ; one and the same FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[adj.] (pennāmneung) EN: in unison ; as one ; united ; unanimous FR:
พัทยา ยูไนเต็ด = พัทยายูไนเต็ด[TM] (Phatthayā Y) EN: Pattaya United ; Pattaya United Football Club ; Pattaya United FC FR: Pattaya United
เภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา ; เภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (Phēsatchata) EN: United States Pharmacopeia (USP) FR:
พร้อมใจกัน[v. exp.] (phrømjai ka) EN: be united in action and spirit FR:
ประเทศอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Amē) EN: United States ; U.S ; USA ; America FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: United States of America ; United States ; America FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: United Arab Emirates ; UAE FR:
รัฐบาลวอชิงตัน[n. exp.] (ratthabān W) EN: United States Government FR: gouvernement américain [m] ; gouvernement des Etats-Unis [m]
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ; ร็อตเธอร์แฮม[TM] (Rǿtthoēhaēm) EN: Rotherham United FR:
ร่วมใจ[X] (ruamjai) EN: come together ; be united in mind ; share a person's mind/views ; be unanimous in opinion/decision FR: de concert ; en accord
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
สห-[pref.] (saha-) EN: co- (pref.) ; together ; united FR: co- (préf.) ; uni ; fédéré
สหประชาชาติ[n. prop.] (Sahaprachāc) EN: United Nations FR: Nations unies [fpl]
สหรัฐ = สหรัฐฯ [n. prop.] (Saharat ) EN: US ; United States FR: Etats-Unis ; USA ; States

united ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า united
Back to top