ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compound*, -compound-

compound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compound (n.) คำประสม
compound (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น
compound (adj.) ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป Syn. mixed, combined
compound (vt.) ผสม See also: รวม Syn. blend, combine, mix
compound (vi.) ผสม
compound (n.) สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป Syn. composite, mixture
compound with (phrv.) ผสมกับ
compound with (phrv.) เห็นพ้องกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fractionn. เศษซ้อน
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
compound leafn. ใบร่วมหลายใบจากกิ่งเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
compound(adj) ซึ่งรวมกัน,ซึ่งประกอบกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compoundประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound leafใบประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compoundยางที่ผสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารทำให้ยางคงรูป สารช่วยในกระบวนการผลิต เป็นต้น พร้อมที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นชนดอก (n.) finance compound interest See also: increased interest that equals the capital
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
ทบ (v.) compound See also: add, double, increase Syn. เพิ่มเข้า
สารประกอบ (n.) compound See also: chemical compound
สารประกอบ (n.) compound See also: chemical compound
เพิ่มเข้า (v.) compound See also: add, double, increase
ทบต้น (v.) compound (interest)
ประนอมหนี้ (v.) compound a debt See also: reach a compromise with creditors
ดอกเบี้ยทบต้น (v.) compound interest
ปรุงยา (v.) compound medicine See also: make up/fill a prescription
คำประสม (n.) compound word Ops. คำเดี่ยว, คำมูล
คำผสม (n.) compound word
คำสมาส (n.) compound word
สมาส (n.) compound word See also: combination of words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"ho," a compound word of "yeo"(woman) and "ja"(child)"ho," a compound word of "yeo"(woman) and "ja"(child)
We've used every chemical compound that exists, every alloy of metal, every method known to man.เราใช้สารเคมีทุกอย่างที่มี, โลหะทุกอย่าง ทุกๆวิธีที่มนุษย์รู้จัก.
You see, it was inevitable that a compound would be created, which he referred to as the "Anti-God. "เห็นมั้ย, มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องสร้างส่วนประกอบก่อน, ทำให้ใครๆเรียกเขาว่า "ผู้ต่อต้าน-พระเจ้า"
Don't compound them.ไสยศาสตร์โบราณที่ฟอนเฟะ
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้
I work at the medical compound in Mgambo. I'm a doctor.ผมทำงานในหน่วยแพทย์ที่มแกมโบ้ ผมเป็นหมอ
So I developed a compound called "the buffer," to keep him alive.ดังนั้นฉันจึงพัฒนาสารประกอบ ที่มีชื่อว่า"เดอะ บัฟเฟอร์"เพื่อต่อชีวิตของเขา
You'll take Chuck to Alahi's compound to get his Intersect data on his alarm system.พาชัคไปที่พักของอลาฮี เพื่อล้วงข้อมูลอินเตอร์เซ็คจากระบบ
GA series serum 391 compound 6 is the next candidate for human trials.ชุดทดสอบ GA เซรุ่ม391 สารประกอบ 6 ใช้ทดสอบกับมนุษย์ต่อไป อย่าเพิ่งตายนะ สารประกอบ 6
Vaccine test series serum 391 compound six.ทอสอบวัึคซีน GA391สารประกอบ 6
GA series serum 391 compound 6, ineffective on humans.ชุดทดสอบ GA391 สารประกอบ 6 ใช้ไม่ได้ผลกับมนุษย์
YAKUZA COMPOUND TOHOKU, JAPANบริเวณ ยากูซ่า โทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น

compound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成词[hé chéng cí, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 合成词 / 合成詞] compound word
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, 大杂院 / 大雜院] compound with many families living together
复利[fù lì, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ, 复利 / 複利] compound interest
复句[fù jù, ㄈㄨˋ ㄐㄩˋ, 复句 / 複句] compound phrase
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 复方 / 複方] compound prescription (involving several medicines)
复比[fù bǐ, ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, 复比 / 複比] compound ratio (i.e. product of two ratios)
复眼[fù yǎn, ㄈㄨˋ ㄧㄢˇ, 复眼 / 複眼] compound eye
复韵母[fù yùn mǔ, ㄈㄨˋ ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 复韵母 / 複韻母] compound final
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 词典 / 詞典] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 辞典 / 辭典] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 偏正式合成词 / 偏正式合成詞] modified compound word
联合式合成词[lián hé shì hé chéng cí, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 联合式合成词 / 聯合式合成詞] coordinative compound word
词缀[cí zhuì, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ, 词缀 / 詞綴] prefix or suffix of a compound word; affix (linguistics)
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, 形声] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, 形声字 / 形聲字] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
词根[cí gēn, ㄘˊ ㄍㄣ, 词根 / 詞根] radical of a compound word (in European language)
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
化合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 化合物] chemical compound
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
复合[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, 复合 / 複合] complex; compound; hybrid
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
合成物[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ˋ, 合成物] compound; composite; cocktail
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
无机物[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, 无机物 / 無機物] inorganic compound
有机化合物[yǒu jī huà hé wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 有机化合物 / 有機化合物] organic compound
字根合体字[zì gēn hé tǐ zì, ㄗˋ ㄍㄣ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 字根合体字 / 字根合體字] stem compound
单一合体字[dān yī hé tǐ zì, ㄉㄢ ㄧ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 单一合体字 / 單一合體字] unique compound

compound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound
キレート化合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound
コンパウンド[, konpaundo] (n) compound
ジアゾ化合物[ジアゾかごうぶつ, jiazo kagoubutsu] (n) diazo compound
デリス剤[デリスざい, derisu zai] (n) derris compound
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
フィトンチッド[, fitonchiddo] (n) phytoncide (anti-microbial compound derived from plants)
不飽和化合物[ふほうわかごうぶつ, fuhouwakagoubutsu] (n) unsaturated compound
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
内倉[うちぐら, uchigura] (n) godown within a building or compound
化合物半導体[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound
対語[ついご;たいご, tsuigo ; taigo] (n) (1) (See 大小,男女・だんじょ) kanji compound formed of opposing elements; (2) (See 対義語) antonym; (3) (たいご only) conversation (face-to-face)
応天門[おうてんもん;おうでんもん, outenmon ; oudenmon] (n) (See 朝堂院・ちょうどういん) main southern gate of the Heian Palace's reception compound
有機塩素化合物[ゆうきえんそかごうぶつ, yuukiensokagoubutsu] (n) organochlorine compound
有機塩素系化合物[ゆうきえんそけいかごうぶつ, yuukiensokeikagoubutsu] (n) organochlorine compound
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] (n) inorganic compound
福利表[ふくりひょう, fukurihyou] (n) compound interest table
羽状複葉[うじょうふくよう, ujoufukuyou] (n) pinnate compound leaf
脂環式化合物[しかんしきかごうぶつ, shikanshikikagoubutsu] (n) alicyclic compound
脂肪族化合物[しぼうぞくかごうぶつ, shibouzokukagoubutsu] (n) (See 鎖式化合物) aliphatic compound
複利[ふくり, fukuri] (n) compound interest; (P)
複利法[ふくりほう, fukurihou] (n) compound interest method
複葉[ふくよう, fukuyou] (n) compound leaf; biplane
複音[ふくおん, fukuon] (n) compound note (on a harmonica)
連語[れんご, rengo] (n) compound word; phrase; collocation
重利[じゅうり, juuri] (n) compound interest
錯化合物[さくかごうぶつ, sakukagoubutsu] (n) complex compound; chelate compound
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.)
シーリング[, shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P)
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right?
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P)
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P)
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man
薬味皿[やくみざら, yakumizara] (n) plate for compounding condiments; small dish for serving condiments
連濁[れんだく, rendaku] (n) euphonic change of unvoiced to voiced sound (on the first consonant of the non-initial mora of a compound)
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
複合文[ふくごうぶん, fukugoubun] compound statement
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding

compound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อเนกรรถประโยค[n.] (anēkatthapr) EN: compound sentence FR:
ใบประกอบ[n. exp.] (bai prakøp) EN: compound leaf ; compound leaves [pl] FR: feuille composée [f]
ใบประกอบแบบฝ่ามือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนก[n. exp.] (bai prakøp ) EN: pinnately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว[n. exp.] (bai prakøp ) EN: unipinnate compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: tripinnately compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: bipinnately compound leaf FR:
ใบประกอบแบบนิ้วมือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
บริเวณบ้าน[n. exp.] (børiwēn bān) EN: compound FR:
เชิงประกอบ[adj.] (choēng prak) EN: compound FR:
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choē) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thop) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
คำควบกล้ำ[X] (kham khūap ) EN: diphthong ; compound consonants FR: diphtongue [f]
คำผสม[n. exp.] (kham phasom) EN: compound word FR: mot composé [m]
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
คำสมาส[n. exp.] (kham samāt) EN: compound word FR: mot composé [m]
เข้าเครื่องยา[v. exp.] (khao khreūa) EN: compound medical herbs FR:
ของผสม[n. exp.] (khøng phaso) EN: mixture ; combination ; compound FR: mixture [f]
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กระดูกหักชนิมีบาดแผล[n. exp.] (kradūk hak ) EN: compound fracture ; open fracture FR: fracture ouverte [f]
กริยาประสม[n. exp.] (kriyā praso) EN: compound verb FR:
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; compound FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
มุมประกอบ[n. exp.] (mum prakøp) EN: complementary angles ; compound angle FR: angles complémentaires [mpl]
นิวเคลียสเชิงประกอบ[n. exp.] (niukhlīet c) EN: compound nucleus FR:
เพิ่มเข้า[v. exp.] (phoēm khao) EN: compound FR: additionner
ประกอบยา[v. exp.] (prakøp yā) EN: compound medecine FR:
ประนอม[v.] (pranøm) EN: compound FR: transiger ; composer
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription FR: préparer un remède
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; joint ; merge ; assemble ; meld ; cross ; be compound FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir ; croiser
สมาส[n.] (samāt) EN: compound word FR:
สารเนื้อผสม[n. exp.] (sān neūa ph) EN: compound FR: substance composée [f] ; corps composé [m]
สารประกอบ[n.] (sānprakøp) EN: compound ; chemical compound FR: composé chimique [m] ; subsatnce composée [f]
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sānprakøp a) EN: inorganic compound FR: composé inorganique [m]
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]
ตารวม[n. exp.] (tā rūam) EN: compound eye FR:

compound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.]
Kissenmischung {f}cushion compound
Unterplattenmischung {f}cushion compound
Schneideöl {n}cutting compound
Pendel {n} | mathematisches Pendel | physikalisches Pendelpendulum | simple pendulum | compound pendulum
Abstellplatz {m}compound site
Doppelbruch {m}compound fraction
Satzgefüge {n}compound sentence
Verbund {m}compound structure
Zinseszins {m}compound interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compound
Back to top