ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

battle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *battle*, -battle-

battle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battle (n.) การสู้รบ See also: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยุทธการ Syn. attack, fight
battle (vi.) ดิ้นรนต่อสู้ See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน Syn. strive
battle (n.) การต่อสู้ดิ้นรน See also: การแข่งขัน
battle against (phrv.) ต่อสู้กับ
battle cruiser (n.) เรือรบ Syn. armored cruiser
battle cruiser (sl.) ผับ See also: บาร์เหล้า, ร้านเหล้า
battle cry (n.) เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร
battle fatigue (n.) โรคทางจิตอันเกิดจากสงคราม See also: โรคกลัวสงคราม, Syn. combat fatigue
battle for (phrv.) ต่อสู้เพื่อ
battle on (phrv.) รบต่อไป See also: ดำเนินการรบต่อไป, สู้รบต่อ
battle out (phrv.) ต่อสู้จนจบ
battle over (phrv.) ต่อสู้กันในเรื่อง
battle royal (n.) การรบหรือต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกา See also: (คำเป็นทางการ เป็นภาษาวรรณกรรม)
battle with (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. struggle with
battle-scarred (adj.) เหมือนสงคราม
battledress (n.) เครื่องแบบทหาร
battlefield (n.) สนามรบ See also: แนวรบ, สมรภูมิ Syn. battleground
battleground (n.) สนามรบ See also: แนวรบ, สมรภูมิ
battleground (n.) สนามรบ See also: แนวรบ, สมรภูมิ Syn. battlefield
battlements (n.) กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา Syn. parapet
battler (n.) นักรบในสงคราม See also: ผู้เชี่ยวชาญการรบ Syn. combatant, fighter
battleship (n.) เรือรบเหล็กขนาดใหญ่ Syn. warship
battlesome (adj.) ซึ่งชอบหาเรื่อง See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน Syn. brawlsome, belligerent
English-Thai: HOPE Dictionary
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
battle linen. แนวรบ
battle ordern. การจัดขบวนรบ
battle wagonn. เรือรบ
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battlefieldn. สนามรบ
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Battlesการรบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
การต่อสู้ (n.) battle See also: war, warfare, fight Syn. การสู้รบ, การศึก, การศึกสงคราม
การทำสงคราม (n.) battle See also: military operations, naval operations, fighting, warfare Syn. การรบ
การรบ (n.) battle See also: military operations, naval operations, fighting, warfare Syn. การทำสงคราม
การศึกสงคราม (n.) battle See also: war, warfare, fight Syn. การสู้รบ, การต่อสู้, การศึก
การสงคราม (n.) battle See also: war, warfare, fight Syn. การสู้รบ, การต่อสู้, การศึก, การศึกสงคราม
การสู้รบ (n.) battle See also: war, warfare, fight Syn. การต่อสู้, การศึก, การศึกสงคราม
ยุทธการ (n.) battle See also: military operations, naval operations, fighting, warfare Syn. การรบ, การทำสงคราม
รบ (v.) battle See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้
รบพุ่ง (v.) battle See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ
ออกรบ (v.) battle See also: fight with, fight against Syn. ออกศึก
รบ (v.) battle against See also: fight, combat, wage a struggle against Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบรา, รบพุ่ง
สู้ (v.) battle against See also: fight, combat, wage a struggle against Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบ, รบรา, รบพุ่ง
สิงหนาท (n.) battle cry See also: war cry Syn. สีหนาท
สีหนาท (n.) battle cry See also: war cry
แนวรบ (n.) battle front See also: front, battle line, fighting front
แนวการรบ (n.) battle plan Syn. แผนการรบ
แผนการรบ (n.) battle plan
รณภู (n.) battlefield See also: battleground Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ
รณภูมิ (n.) battlefield See also: battleground Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภู, รณเกษตร, สมรภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
Some soldiers are going to come out of the din of battle and are going to thank us.ทหารบางคนกำลังจะออกจาก มา ของการต่อสู้และจะขอบคุณเรา
(first voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.ฉันจะไปอยู่ใน การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันจะไปอยู่ใน
(second voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันขอตัวอะลาเท้าของข้าพเจ้า
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง
At the second battle of Alamein, I shall be patient.อะลาฉันจะเป็นผู้ป่วย
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง
(announcer) Now, this is the job on which the soldier's life and the battle depends.ตอนนี้เป็นงานที่ทหาร ชีวิตและแกว่งไปแกว่งมาของ การต่อสู้ขึ้น ทันทีที่ทหารราบ
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ...

battle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
[nà, ㄋㄚˋ, 呐 / 吶] battle cry
战线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 战线 / 戰線] battle line; battlefront; front
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 巡洋舰 / 巡洋艦] cruiser (warship); battle cruiser
军阵[jūn zhèn, ㄐㄩㄣ ㄓㄣˋ, 军阵 / 軍陣] battle formation
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, 战友 / 戰友] comrade-in-arms; battle companion
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 唇枪舌剑 / 唇槍舌劍] fight a battle of words; cross verbal swords
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
滑铁卢[Huá tiě lú, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ, 滑铁卢 / 滑鐵盧] Waterloo (Flanders); 1815 battle of Waterloo; fig. a defeat; setback
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 主力舰 / 主力艦] battleship
仗火[zhàng huǒ, ㄓㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, 仗火] battle
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 垛] battlement; target
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 堞] battlements
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, 战列舰 / 戰列艦] battleship
战地[zhàn dì, ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ, 战地 / 戰地] battlefield
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, 战场 / 戰場] battlefield
疆场[jiāng chǎng, ㄐㄧㄤ ㄔㄤˇ, 疆场 / 疆場] battlefield
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 野战 / 野戰] battlefield operation
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 战舰 / 戰艦] battleship; warship
战斗舰[zhàn dòu jiàn, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 战斗舰 / 戰鬥艦] battleship
[nǜ, ㄋㄩˋ, 衄] bleed at the nose; check in battle
血战[xuè zhàn, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄢˋ, 血战 / 血戰] bloody battle
[xīn, ㄒㄧㄣ, 廞] to prepare horses and chariots for battle
决战[jué zhàn, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 决战 / 決戰] decisive battle
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
阵亡[zhèn wáng, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ, 阵亡 / 陣亡] die in battle
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 胜负 / 勝負] victory or defeat; the outcome of a battle
败仗[bài zhàng, ㄅㄞˋ ㄓㄤˋ, 败仗 / 敗仗] lost battle; defeat
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 激战 / 激戰] fierce battle
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 火线 / 火線] firing line (battle); live electrical wire

battle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターリングラードの戦い[スターリングラードのたたかい, suta-ringura-do notatakai] (n) Battle of Stalingrad (1942-1943)
ノモンハン事件[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol
バトル[, batoru] (n) battle
バトルロイヤル;バトルロワイヤル[, batoruroiyaru ; batorurowaiyaru] (n) battle royal
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945)
マリアナ沖海戦[マリアナおきかいせん, mariana okikaisen] (n) Battle of the Philippine Sea (June 19-20, 1944)
マレー沖海戦[マレーおきかいせん, mare-okikaisen] (n) Naval Battle off Malaya (Dec. 10, 1941)
ミッドウェー海戦[ミッドウェーかいせん, middoue-kaisen] (n) Battle of Midway (June 1942)
ワーテルローの戦い[ワーテルローのたたかい, wa-teruro-notatakai] (n) Battle of Waterloo (1815)
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle
会戦[かいせん, kaisen] (n,vs) engagement; battle
大乱戦[だいらんせん, dairansen] (n) battle royal
布陣[ふじん, fujin] (n,vs) battle formation; lineup; (P)
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
彰義隊[しょうぎたい, shougitai] (n) (See 上野戦争) Shogitai (group of former Tokugawa retainers opposed to the Meiji government who fought in the battle of Ueno)
戦えば乃ち勝つ[たたかえばすなわちかつ, tatakaebasunawachikatsu] (v5t) to win every battle (that is fought)
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback
戦力組成[せんりょくそせい, senryokusosei] (n) order of battle
戦没者[せんぼつしゃ, senbotsusha] (n) persons who have fallen in battle
気圧される;気押される;気おされる[けおされる, keosareru] (v1,vi) to be overawed; to be overpowered; to lose the mental battle
沖縄戦[おきなわせん, okinawasen] (n) Battle of Okinawa (April, 1945)
激戦地[げきせんち, gekisenchi] (n) site of a bloody battle
煙塵[えんじん, enjin] (n) dust; smokestack smoke; battle scene
短期決戦[たんきけっせん, tankikessen] (n) decisive battle of brief duration
竹束[たけたば, taketaba] (n) (1) bamboo bundle; (2) bamboo shield used for defending against projectiles in battle
血戦[けっせん, kessen] (n,vs) bloody battle
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P)
軍旗[ぐんき, gunki] (n) battle flag; colours; colors; ensign
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment
陣列[じんれつ, jinretsu] (n) battle formation
陣立て[じんだて, jindate] (n) battle formation
隊形[たいけい, taikei] (n) battle formation; disposition of troops
騎馬戦[きばせん, kibasen] (n) cavalry battle
鬨;鯨波[とき, toki] (n) (also written as 時) (See 鬨の声) battle cry; war cry
鬨の声;ときの声[ときのこえ, tokinokoe] (n) war cry; battle cry
鯨波;鯢波[げいは, geiha] (n) (1) raging waves; (2) battle cry; war cry
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.)
不沈艦[ふちんかん, fuchinkan] (n) unsinkable battleship

battle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
การรบ[n.] (kān rop) EN: battle ; combat FR: bataille [f] ; combat [m] ; guerre [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop tha) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle FR:
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
ไม่มีทางเป็นไปได้[xp] (mai mī thān) EN: it's like fighting a losing battle FR: il n'y a pas d'issue possible ; c'est perdu d'avance
แนวการรบ[n. exp.] (naēo kān ro) EN: battle plan FR:
แนวประจัญบาน [n. exp.] (naēo prajan) EN: line of battle FR:
แนวรบ[n. exp.] (naēorop) EN: battle front ; battle line ; fighting front ; front FR: ligne de front [f] ; front [m] ; ligne de bataille [f]
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign ; battle FR: campagne [f] ; bataille [f]
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight ; battle ; engage in battle ; campaign FR:
แผนการรบ[n. exp.] (phaēnkān ro) EN: battle plan FR: plan de bataille [m]
แผนยุทธการ[n. exp.] (phaēn yutth) EN: plan of campaign ; battle plan ; strategic map FR: plan stratégique [m] ; plan de bataille [m]
ภารกิจที่ยากลำบาก[n. exp.] (phārakit th) EN: uphill battle FR: mission périlleuse [f]
ประจัญบาน [v.] (prajanbān) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle FR: combattre
รับศึก[v. exp.] (rap seuk) EN: engage in battle ; battle FR:
โรคกลัวบาดเจ็บ[n. exp.] (rōk klūa bā) EN: traumatophobia ; fear of injury ; fear of battle FR:
โรมรัน[v.] (rōmran) EN: fight a pitched battle ; war FR:
รณยุทธ์[n.] (ronnayut) EN: campaign ; battle ; war FR:
รบ[v.] (rop) EN: fight ; go to war ; battle ; combat FR: combattre ; faire la guerre ; partir en guerre ; guerroyer (litt.)
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle ; fight a pitched battle FR: combattre ; livrer bataille
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สมร-[pref.] (samønra- = ) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สัประยุทธ์[v.] (sapprayut) EN: go into battle ; take up the fight FR: aller au combat
สถานีรบ[n. exp.] (sathānī rop) EN: battle station FR:
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; conflict ; battle ; combat ; fight FR: guerre [f] ; campagne militaire [f] ; campagne [f] ; bataille [f] ; combat [m]
สีหนาท[n.] (sīhanāt) EN: battle cry FR:
ซ้อมรบ[v. exp.] (søm rop) EN: hold military exercises ; engage in maneuvers ; hold war games ; have battle training FR:
สงคราม[n.] (songkhrām) EN: war ; hostilities ; battle FR: guerre [f] ; hostilités [fpl]
สู้รบ[v.] (sūrop) EN: fight ; battle ; engage in combat FR: combattre ; engager l'action
ตะลุมบอน[n.] (talumbøn) EN: free-for-all fight ; free-for-all combat ; brawl ; melee ; scrimmage ; wild battle FR:
เต็มอัตราศึก[X] (tem-attrāse) EN: in full battle dress ; in full battle array FR: en tenue de combat
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem ) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers FR: soldat en tenue de combat [m]
ทำการรบ[v. exp.] (thamkān rop) EN: fight ; battle FR:
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle FR: combattre ; se battre ; lutter
ต่อสู้ในสงคราม[v. exp.] (tøsū nai so) EN: fight a battle FR: livrer une bataille
ยุทธ-[pref. (n.)] (yuttha-) EN: fight ; battle ; fighting ; war FR:
ยุทธการ[n.] (yutthakān) EN: battle ; military operations ; naval operations ; fighting ; warfare FR:
ยุทธการวอเตอร์ลู[n.] (Yutthakān W) EN: The Battle of Waterloo FR: La bataille de Waterloo

battle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streitaxt {f}battle ax; battle axe
Entscheidungsschlacht {f}decisive battle
Seeschlacht {f}naval battle
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
kampfbereit {adj}ready for battle
Straßenschlacht {f}street battle
Kampfgewühl {n}turmoil of battle
Kampflied {n}battle song
Kampflinien {pl} [mil.]battle lines
Kampfmüdigkeit {f}battle fatique
Schlachtkreuzer {m}battle cruiser
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle
Völkerschlacht {f}battle of the nations
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า battle
Back to top