ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combination*, -combination-

combination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combination (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination (n.) จำนวนสิ่งของที่รวมกัน Syn. mixture, amalgamation, amalgam
combination (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination (n.) รหัสเปิดกุญแจ Syn. key, order
combination (n.) สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
combination lock (n.) กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข
English-Thai: HOPE Dictionary
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
English-Thai: Nontri Dictionary
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
การบวก (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม
การผนวก (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การรวม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเติม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเพิ่ม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเสริม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
คีมจับ (n.) combination cutting pliers Syn. คีมตัด
คีมตัด (n.) combination cutting pliers
กุญแจกล (n.) combination lock
กุญแจรหัส (n.) combination lock
ดินซุย (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินร่วนซุย Ops. ดินเหนียว
ดินร่วน (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินซุย, ดินร่วนซุย Ops. ดินเหนียว
ดินร่วนซุย (n.) combination of clay See also: sand and organic substance, loose soil Syn. ดินปนทราย, ดินซุย Ops. ดินเหนียว
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a combination of Lucy and Ricky.ฉันรวมกันของลูซี่และริคกี้
I watched the news waiting to hear a very specific combination of words... but they never came.ผมดูข่าวเพื่อรอฟัง คำพูดที่แน่ชัดนั้น แต่มันไม่เคยมาถึง
I thought he'd grow up to be a combination of Edison and Lincoln.ผมนึกว่าถ้าพี่ผมโตขึ้น คงเป็นเหมือนเอดิสันผสมกับลินคอน
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... .
And this, it's some kind of combination lock.มันเหมือนกันการผสมกันของล๊อก
The combination to the safe... is written on the wall.รหัสของเซฟ... เขียนไว้บนกำแพง
You all possess the combination of the safe. Think hard.คุณต้องรวบรวมสติที่จะเปิดตู้เซฟนั่น คิดให้ดีละ
Youallpossessthe combination for the safe. Think hard.คุณต้องมีสติที่จะไขเซฟนั้น คิดให้ดี
This is the combination to that safe.เมื่อพ่อได้เห็นลูกกลับมา พร้อมกับท่าทางที่แตกต่างกันแบบนั้น
That's right, the bullet fires a combination of the two.จริงด้วย กระสุนยิง รวมสองอย่างด้วยกัน
That is not a winning combination on the street.นี่ไม่ใช่การแข่งขันผู้อยู่รอดข้างถนนนะ
Charming,handsome and brave. You know,that's a combination i'm not used to.หล่อดี มีเสน่ห์ กล้าหาญ เพิ่งเคยเจอนะเนี่ย

combination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码锁[mì mǎ suǒ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, 密码锁 / 密碼鎖] combination lock
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 结合模型 / 結合模型] combination model
转字锁[zhuàn zì suǒ, ㄓㄨㄢˋ ㄗˋ ㄙㄨㄛˇ, 转字锁 / 轉字鎖] combination lock
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, 逊色 / 遜色] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色)
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, 纷呈 / 紛呈] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈)
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, 化合] chemical combination
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 二项式系数 / 二項式係數] a binomial coefficient (math.); the number of combinations
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair

combination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours)
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another)
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination
キーストーンコンビ[, ki-suto-nkonbi] (n) (abbr) keystone combination
キーストーンコンビネーション[, ki-suto-nkonbine-shon] (n) keystone combination
コンビネーションジャンプ[, konbine-shonjanpu] (n) combination jump
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu)
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment
取り合わせ;取合わせ[とりあわせ, toriawase] (n) an assortment; combination
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
合音[ごうおん, gouon] (n) long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
文字合わせ錠[もじあわせじょう, mojiawasejou] (n) combination lock
盛り合わせ[もりあわせ, moriawase] (n) combination platter
組み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] (n) combination lock
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P)
複合機[ふくごうき, fukugouki] (n) (1) multifunction machine; (2) combination printer-copier-scanner-fax
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours)
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
開音[かいおん, kaion] (n) long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together
食べ合わせ[たべあわせ, tabeawase] (n) (See 食い合せ) combination (e.g. of foodstuffs)
コンビ[, konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P)
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P)
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper)
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi)
ヨッテル[, yotteru] (n) yachtel (combination of yacht and hotel)
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P)
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P)
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination
組み合わせ[くみあわせ, kumiawase] combination
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination

combination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบวก[n.] (kān būak) EN: addition ; combination FR: addition [f]
การจัดกลุ่ม[n. exp.] (kān jat klu) EN: combination FR:
การจัดหมู่[n. exp.] (kān jat mū) EN: combination FR:
การควบกิจการ[n. exp.] (kān khūap k) EN: merger ; business combination FR:
การผนวก[n. exp.] (kān phanūak) EN: combination ; annexation FR: annexion [f]
การรวมเชิงเส้น[n. exp.] (kān rūam ch) EN: linear combination FR:
การรวมกัน[n.] (kān rūam ka) EN: combination ; merge FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam ki) EN: consolidation ; merger ; business combination FR:
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers FR:
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers FR: pince coupante [f]
ของผสม[n. exp.] (khøng phaso) EN: mixture ; combination ; compound FR: mixture [f]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøn) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art FR: krabi krabong [m]
กุญแจกล[n.] (kunjaēkon) EN: combination lock FR:
กุญแจรหัส[n.] (kunjaērahat) EN: combination lock ; cipher ; code FR: code [m]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner FR: clé plate mixte [f]
รหัส[n.] (rahat) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]
รหัสลับ[n. exp.] (rahat lap) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher FR: code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f]
รหัสตู้นิรภัย[n. exp.] (rahat tūnir) EN: combination of a safe FR: combinaison de coffre [f]
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]
ตะบัน[n.] (taban) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR:
ตะบันหมาก[n. exp.] (taban māk) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR: mortier cylindrique [servant à broyer le bétel] [m]
วิธีจัดหมู่[n. exp.] (withī jat m) EN: combination FR:
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination FR: paire [f]

combination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvexkombination {f} [math.]convex combination
Antriebskombination {f}drive combination
Linearkombination {f} [math.]linear combination
Sandwich {n} | gemischt belegtes Sandwichsandwich | combination sandwich [Am.]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Buchstabenschloss {n}combination lock
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Kombischlüssel {m}combination wrench
Kombizange {f}combination pliers
Ring-Maulschlüssel {m}combination wrench
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Verknüpfungsglied {n}combination element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combination
Back to top