ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warfare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warfare*, -warfare-

warfare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warfare (n.) การทำสงคราม See also: การสู้รบ, การสงคราม
warfare (n.) ความขัดแย้ง Syn. conflict, struggle, strife
English-Thai: HOPE Dictionary
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle
English-Thai: Nontri Dictionary
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศึกสงคราม (n.) warfare See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict Syn. สงคราม
สงครามจิตวิทยา (n.) psychological warfare
สงครามนิวเคลียร์ (n.) nuclear warfare
สงครามปรมาณู (n.) atomic warfare
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
But don't you think we're taking this class warfare thing a little too far?แต่ พวกนายไม่คิดว่า พวกเราจะเปิดศึกนานไปหน่อยหรอ
Clandestine warfare isn't pretty, but the rules of engagement don't include killing and torturing the innocent.การทำสงครามกันอย่างลับๆมันไม่สวยงามหรอก แต่ข้องตกลงของสัญญา ไม่ได้ร่วมถึงการฆ่า และการทรมานคนบริสุทธิ์
I'm sorry, Raj, but the rules of aerial warfare dictate that the fallen kite go to the victor.เสียใจด้วย ราจ แต่กฎของสงครามอากาศระบุว่า ว่าวที่ตกลงมาเป็นของผู้ชนะ
For the marines the conditions in the jungle and the unrelenting warfare took a physical and psychological toll.สำหรับเหล่านาวิกโยธินแล้ว.. การต้องผจญกับสมรภูมิในป่า บวกกับการรบที่ไม่ได้หยุดพัก..
However, every passing minute of warfare brings countless deaths.อย่างไรก็ตาม ทุกนาทีที่สงครามได้ดำเนินไป นำมาซึ่งความตายเหลือคณานับ
General Tuco, you are currently engaged in unauthorized warfare on United States military personnel.นายพล ทูโก้ ขณะนี้คุณกำลังเปิดสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาติกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐ
You are engaged in unauthorized warfare on United States military personnel.ขอย้ำคุณกำลังเปิดฉากสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาติกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐ
Commence anti-submarine warfare exercises.ติดต่อเดสรอนวัน เริ่มการซ้อมรบการต่อต้านเรือดำน้ำสงคราม
And I suppose everybody, like myself is tired of the names Hatfield and McCoy in border warfare in time of peace.ทุกคนก็คงเป็นเหมือนผม ที่เบื่อกับชื่อแฮตฟิลด์และแม็คคอย ที่เปิดศึกกันในยามสงบ
That's the Brody that knows the difference between warfare and terrorism.นั่นคือโบรดี้ตัวจริงที่รู้ความแตกต่าง ระหว่างการสู้รบกับการก่อการร้าย
Could have been chemical warfare or an airborne virus, or a radioactive outbreak monkey.มันมาจากสงครามเคมี หรือไวรัสอะไรซักอย่างทางอากาศ หรือกัมมันตภาพรังสีระบาดมาจากลิง

warfare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
化学战[huà xué zhàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 化学战 / 化學戰] chemical warfare
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
游击[yóu jī, ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 游击 / 遊擊] guerrilla warfare
游击战[yóu jī zhàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 游击战 / 遊擊戰] guerrilla warfare
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, 运动战 / 運動戰] mobile warfare
核战[hé zhàn, ㄏㄜˊ ㄓㄢˋ, 核战 / 核戰] nuclear warfare
心理战[xīn lǐ zhàn, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, 心理战 / 心理戰] psychological warfare
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, 战壕 / 戰壕] trench warfare

warfare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare
ルイサイト[, ruisaito] (n) lewisite (chemical warfare agent)
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
化学戦[かがくせん, kagakusen] (n) chemical warfare
守戦[しゅせん, shusen] (n) war of defense; war of defence; defensive fight; defensive warfare
市街戦[しがいせん, shigaisen] (n) street fighting; urban warfare
心理戦[しんりせん, shinrisen] (n) (See 心理戦争) psychological warfare
攻め太鼓[せめだいこ, semedaiko] (n) drum used in ancient warfare to signal an attack
核戦争[かくせんそう, kakusensou] (n) nuclear warfare
機雷艦艇[きらいかんてい, kiraikantei] (n) mine warfare vessel
現代戦[げんだいせん, gendaisen] (n) modern warfare
生物戦[せいぶつせん, seibutsusen] (n) biological warfare
肉弾戦[にくだんせん, nikudansen] (n) warfare in which soldiers fling themselves at the enemy; hand-to hand combat
遊撃戦[ゆうげきせん, yuugekisen] (n) guerrilla warfare; unconventional warfare

warfare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลยุทธ์สงคราม[n. exp.] (konlayut so) EN: warfare strategy FR:
กลยุทธ์สงครามการตลาดแบบกองโจร[n. exp.] (konlayut so) EN: guerrilla marketing warfare strategies FR:
สงครามจิตวิทยา[n. exp.] (songkhrām j) EN: psychological warfare FR: guerre psychologique [f]
สงครามเคลื่อนที่[n. exp.] (songkhrām k) EN: mobile warfare FR:
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām p) EN: war of nerves ; nerve warfare FR: guerre des nerfs [f]
ยุทธ์[n.] (yut) EN: war ; warfare FR:
ยุทธการ[n.] (yutthakān) EN: battle ; military operations ; naval operations ; fighting ; warfare FR:

warfare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidigungskrieg {m}defensive warfare
Guerillakrieg {m}guerilla war; guerilla warfare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warfare
Back to top