ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fighter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fighter*, -fighter-

fighter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fighter (n.) นักสู้ See also: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ Syn. combatant, contender, warrior
fighter (n.) เครื่องบินประจัญบาน See also: เครื่องบินขับไล่
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot
fighter-bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้, Syn. contender
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
fighter(n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักต่อสู้ (n.) fighter Syn. นักสู้
นักสู้ (n.) fighter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้
After three days one fighter will prove himself to be the best.หลังจากสามวัน ... ... หนึ่งในนักมวยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด
He much better fighter than you.เพิ่งจะรู้นะ ว่าพวกวาชูตู...
I hear there's a street fighter tournament being held around here.ได้ยินมาว่าแถวนี้มีการแข่งสตรีทไฟท์เตอร์น่ะค่ะ
But no matter how good a fighter you are, just remember, I can ask the king to hold the flag for me when I putt.แต่ถึงคุณจะสู้แค่ไหน จำไว้ว่า... ...กษัตริย์อาจถือธงให้ผมตอนพัต...
Becoming a top fighter takes time.การจะเป็นยอดฝีมือไม่ใช่ทุกคนก็เป็นได้นะ
But if you're a good fighter on the streets, you'll end up in jail.แต่ถ้าดีแต่ชกต่อยไปทั่ว สุดท้าย พวกนายก็จะต้องเข้าคุก
Then we're one fighter short... which means that we'll lose the match against Haekang.ดังนั้น พวกเราก็ขาดไปอีกคนหนึ่ง... ซึ่งหมายความว่า เราจะแพ้ในการแข่งกับแฮคัง
That man is Miyagi, the greatest fighter in Japan.ชายคนนี้คือ มิยาจิ, เค้าเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
But he's an up and coming fighter in Japan. And his opponent's Kim Jong-ho.แต่เค้าขึ้นมาระดับแนวหน้าไม่นาน ส่วนคู่ต่อสู้คือคิม จอง โฮ
So the fighter who'll be replacing him is a fighter by the name Kang-ho.ดังนั้นคู่ต่อสู้จึงมีการเปลี่ยนตัว เป็น คัง โฮ

fighter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, 战机 / 戰機] fighter (aircraft)
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 战斗机 / 戰鬥機] fighter (aircraft)
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战士 / 戰士] fighter; soldier; warrior
战斗者[zhàn dòu zhě, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄓㄜˇ, 战斗者 / 戰鬥者] fighter
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
前掠翼[qián, ㄑㄧㄢˊlu:e4 yi4, 前掠翼] swept-forward wing (on jet fighter)

fighter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber
格闘家[かくとうか, kakutouka] (n) martial artist; fighter
網闘士[あみとうし, amitoushi] (n) retiarius (type of gladiator); net fighter
自由戦士[じゆうせんし, jiyuusenshi] (n) freedom fighter
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P)
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
ガンファイター[, ganfaita-] (n) gunfighter
ファイター[, faita-] (n) fighter; (P)
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
出初め式[でぞめしき, dezomeshiki] (n) New Year firefighters' event
果し状;果たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge
消防士[しょうぼうし, shouboushi] (n) fireman; firefighter
闘牛士[とうぎゅうし, tougyuushi] (n) matador; bullfighter
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape

fighter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin) EN: fighter FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นักสู้[n. exp.] (nak sū) EN: fighter ; warrior FR: combattant [m]
สู้ชีวิต[v. exp.] (sū chīwit) EN: be a fighter FR:
มาทาดอร์[n.] (māthādø) EN: matador ; bullfighter FR: matador [m]
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān ) EN: firefighter ; fireman FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]

fighter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsenjäger {m}jet fighter
Widerstandskämpfer {m}resistance fighter
Jäger {m} [mil.]fighter (aircraft)
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fighter
Back to top