ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joining

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joining*, -joining-

joining ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joining (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
joining (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
joining (n.) การพบปะกัน Syn. meeting
joining (n.) การเชื่อมต่อกัน See also: การร่วมกัน

joining ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, 土库曼 / 土庫曼] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran

joining ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
戮力協心[りくりょくきょうしん, rikuryokukyoushin] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
接着面[せっちゃくめん, secchakumen] (n) joining surface; bonding plane; adherend
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette)
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P)
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
地続き[じつづき, jitsuduki] (n) adjoining land
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P)
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms
隣り合わせ(P);隣合わせ(P);隣り合せ;隣合せ[となりあわせ, tonariawase] (n,adj-no) adjoining each other; (P)
隣地[りんち, rinchi] (n) adjoining land
隣室[りんしつ, rinshitsu] (n) next or adjoining room; (P)
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent
隣接地[りんせつち, rinsetsuchi] (n) adjoining land
隣接局[りんせつきょく, rinsetsukyoku] (n) {comp} neighboring office; adjoining office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office

joining ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent ; adjoining FR: contigu ; adjacent ; proche
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
เรียง[adj.] (rīeng) EN: arrayed ; in order ; adjoining ; connecting FR:
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; stuck together FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: be contiguous ; be close to ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; be bordered by FR: être adjacent à ; être près de

joining ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
Nebenraum {m}adjoining room
Nebenzimmer {n}adjoining room
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joining
Back to top