ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untangle*, -untangle-

untangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untangle (vt.) คลายให้หายยุ่ง Syn. clear up, disentangle Ops. tangle, entangle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get that rope undone. You gotta untangle that up there.เเก้เชือกออก นายต้องเเกะปมนั้นออก
Get on in there and untangle them sheep out of ours, I guess.ก็คง ต้องไปแยกแกะของเราออกมาก่อนมั้ง
I possibly can to untangle this mess so that we can get back to living our lives.ที่จะทำได้ เพื่อคลายปัญหาเหล่านี้ เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตของเรา
I possibly can to untangle this mess so that we can get back to living our lives.ที่ผมทำได้เพื่อคลายปัญหา เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตของเรา
Looks like Lola's untangled some knots to form family ties.เหมือนลอล่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องยุ่งยากแล้ว เพื่อสร้างครอบครัว
Have you ever untangled spaghetti?- เคยแก้เส้นที่พันกันไหมล่ะ - ไม่เคย
Lawyer I untangled from a malpractice thing.ทนายที่ฉันช่วยไว้ จากเรื่องปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
I untangled that one. Try it.ฉันแก้เส้นนั้นออกแล้ว ลองดูสิ

untangle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振り解く[ふりほどく, furihodoku] (v5k,vt) to shake and untangle
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P)
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untangle
Back to top